Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 8.6.2023 Uutinen

  Yhteistyöllä menestystä - KYSin Uusi Sydän rakennushankkeen 2. vaihe valittiin vuoden yhteistyöhankkeeksi

  Rakennusteollisuuden Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomen johtoryhmä on valinnut KYSin Uusi Sydän rakennushankkeen 2. vaiheen vuoden yhteistyöhankkeeksi.


   

  KYSin pääsairaalan yhteyteen helmikuussa 2023 valmistuneen 29 000 bruttoneliöisen laajennusosan rakennustyöt kestivät kolme vuotta. Valmistunut laajennusosa on laajuudeltaan lähes puolet koko KYS Uusi Sydän -rakennushankekokonaisuudesta ja sen kustannukset olivat noin 78 miljoonaa euroa. Allianssimallilla toteutetun uuden laajennusosan päätoteuttajana toimi Rakennusliike Lapti Oy.

  Laajennusosan alimmissa kerroksissa on poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toisessa kerroksessa on kuvantamisen tiloja. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 3.–9. Kymmenennessä kerroksessa on ilmanvaihtokonehuone. Toisessa vaiheessa valmistuneilla osastoilla on lähes 190 sairaansijaa.

  Kevään kuluessa vaiheittain toteutettu muuttorupeama oli laajuudeltaan Uusi Sydän -rakennusprojektin suurin ja monivaiheisin. Uusiin tiloihin muutti kevään aikana kaikkiaan viitisentoista osastoa ja kolme poliklinikkaa. Muuttoja suunniteltiin liki kahden vuoden ajan. Servica Oy:n ja muiden sidosryhmätoimijoiden työntekijät huomioiden muuttavaa henkilöstöä oli kaikkiaan lähes 700.

  Alkuvuoden aikana henkilöstö koulutettiin muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien ja laitteiden käyttöön. Uutena käyttöön otettiin potilashuoneen sähköinen perehdytysympäristö, jossa henkilöstö pääsi tutustumaan virtuaalisesti potilashuoneen tärkeimpiin toimintoihin.

  "3D-virtuaaliseen perehdytykseen päädyttiin, koska potilashuoneita käyttävää henkilöstöä oli määrällisesti paljon ja tilassa on uudenlaisia toimintoja vanhoihin potilashuoneisiin verrattuna. Virtuaalisessa perehdytyksessä aikataulut eivät aseta haastetta perehdyttämiselle, koska henkilöstö voi tutustua potilashuoneen toimintoihin, kun se heille parhaiten sopii", kertoo hankejohtaja Menna Kärnä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta.


   

  Yhteistyöllä laatua

  Koko hankkeen ajan on korostunut yhteistyö kaikkien projektien osapuolten ja henkilöiden kesken. Laajennuksen suunnittelutyössä on huomioitu moniammatillisten työryhmien, asiakasraadin ja potilasjärjestöjen edustajien näkemykset. Toteutetut ratkaisut palvelevat hoitotoiminnan prosessien uudistumisen tarpeita. Hankevaiheiden, väistötilojen rakentamisen ja muuttojen tiivis yhteensovittaminen on edellyttänyt toimivaa yhteistyötä myös projektin ulkopuolelle.

  Hanke toteutui suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Muutoskustannusten käsittely yhteistyössä allianssiosapuolten kesken on ollut toimivaa.

  "Allianssiosapuolten kesken yhteisesti sovitut avaintulosaluetavoitteet ohjasivat tavoiteltuun ja keskimääräistä rakentamista parempaan turvallisuuteen, laatuun ja aikataulussa pysymiseen. Yhteisesti sovittu ja tavoitekustannukseen sidottu kannustinjärjestelmä ohjasi osaltaan tavoitebudjetin alittamiseen tai vähintäänkin siinä pysymiseen", toteaa kiinteistöjohtaja Petri Pyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta.

  Projektissa huomionarvoista oli korkea turvallisuustaso koko hankkeen ajan ja poikkeamien avoin käsittely. Työmaa sijaitsi keskellä KYSin sairaala-aluetta kiinni toimivissa sairaalarakennuksissa. Kohteessa oli erittäin haastava työmaalogistiikka. Projektin aikana korostuivat myös viestintä ja tiedonkulku henkilöstölle ja sairaalan asiakkaille.

  Ketterää reagointia maailmanlaajuisiin haasteisiin

  Koronapandemian alkuvaiheessa allianssiyhteistyössä tehtiin nopea etätyökalujen ja etätyöskentelyn käyttöönotto. Keskiössä oli työmaa- ja sairaalatoimintojen turvaaminen ja suojaaminen allianssin henkilöiden aiheuttamalta mahdolliselta tartuntariskiltä. Käytännössä tämä tarkoitti ohjeistusten laatimista tartuntojen estämiseksi (mm. liikkuminen, hygienia, suojautumiskäytänteet, riskiarviointi, vararesurssisuunnitelmat). Koronapandemian jälkeen allianssin Big room -työskentelyssä siirryttiin etätyöstä hybridimalliin yhdistäen etä- ja lähityöpajapäiviä.

  "Projektin 2. vaiheen aikana tulleista turvallisuushaasteista, kustannusten nousupaineista sekä resurssi- ja aikatauluhaasteista selvittiin yhteistyöllä ja hanke toteutui suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti", Pyy kiittää.

  Uusi Sydän -allianssin muodostavat tilaajana toimivan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja päätoteuttajana toimivan Rakennusliike Lapti Oy:n lisäksi Raami Arkkitehdit OyArkkitehdit Kontukoski OyRakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen KyA-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-Insinöörit Suunnittelu OyGranlund Kuopio Oy sekä aliallianssiosapuolina Caverion Suomi OyAre Oy ja Siemens Osakeyhtiö.

  Projektin kolmas vaihe käynnissä

  Projektin kolmas, eli KYSin pääsairaalan peruskorjausvaihe aloitettiin suunnitellusti maaliskuussa kaupunkikuvallisesti tunnetuimman, vuonna 1959 rakennetun vuodeosastotornin purkutöillä. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2025.

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) pääsairaalan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeessa, KYS Uusi Sydän -projektissa, rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni vaiheittain vuosina 2018–2027. Hankkeessa toteutettu uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 198,5 miljoonaa euroa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti Oy ja hankemuoto on allianssi. Projektissa toteutetaan yhteensä n. 450 sairaansijaa.

  Lisätietoja: Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinto, kiinteistöjohtaja Petri Pyy, p. 044 717 9715, etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

  Kuvat: Sakari Partanen

 2. 5.6.2023 Uutinen

  Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen palvelustrategiaa

  Aluehallitus esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaa aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 19.6.2023.

  Palvelustrategia laadittu asukkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä kuullen

  Palvelustrategia syventää joulukuussa hyväksytyn hyvinvointialueen strategian palveluiden järjestämistä koskevia linjauksia ja tavoitteita. Palvelustrategia toimii myös strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana.

  Palvelustrategiassa kuvataan sote-palvelutoimialojen yhteiset ja toimialakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä periaatteet, joilla rakenteellisia muutoksia tehdään. Palvelustrategia sisältää myös tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisia, palveluiden järjestämistä koskevia toimenpiteitä. Palvelustrategian liitteenä on sote-palveluiden toimenpideohjelma 2023−2025, jossa kuvataan palveluiden järjestämiselle asetetut tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit palveluyksiköittäin.

  Palvelustrategiaa on valmisteltu laajasti Pohjois-Savon alueen asukkaita, kuntia, järjestöjä, yrityselämää sekä hyvinvointialueen henkilöstöä ja toimielimiä kuullen.

  −Palvelustrategiaa on ollut tekemässä valtava määrä Pohjois-Savon maakunnan alueen toimijoita. Siinä kuuluu Pohjois-Savon ääni, aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen iloitsee. Olemme päässeet kuulemaan ihmisten odotuksia ja toiveita, mutta myös saaneet realistista käsitystä siitä, millainen tilanne sote-palveluissa maakunnassa vallitsee.

  Aluehallitus hyväksyi myös strategiset ohjelmat, jotka ovat osaltaan myös hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmia:

  Talousennuste toimintalukujen 1−4/2023 pohjalta

  Aluehallitus päätti esittää tammi−huhtikuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen vuodelle 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

  Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 1 906 000 euroa. Toimintatuottojen ennustetaan olevan 255 189 000 euroa, mikä on vähemmän kuin budjetoitu 260 973 000 euroa. Toimintakuluiksi ennustetaan 1 395 473 000 euroa, jossa on ylitystä talousarvion nähden 41 056 000 euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 28 355 000 eurolla budjetoidun 654 761 000 euroa. Ennustettu vuosikate on 34 522 000 euroa, mikä on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

  Koska kyseessä on hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi ja toteumatietoja on vain neljältä kuukaudelta, sisältyy ennusteeseen merkittävää epävarmuutta.

  Kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen tarkastuksen jälkeen. 

 3. 5.6.2023 Uutinen

  Kesäajan palvelut

  Kesäaika vaikuttaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastaanottotoimintojen ja muiden palveluiden aukioloon.

  Tällä sivulla on tietoa palveluiden kesäaukioloajoista paikkakunnittain:

  Huomioithan, että tietoja voidaan päivittää kesän aikana.

 4. 1.6.2023 Uutinen

  Ikäkeskuksen neuvonta palvelee ikäihmisiä ja heidän läheisiään nyt myös chatissa

  Ikäkeskuksen neuvonta on palvellut pohjoissavolaisia ikäihmisiä ja heidän läheisiään vuoden 2023 alusta yhden luukun palvelumallilla. Uutena palvelukanavana on nyt tarjolla chat, joka on auki neuvonnan aukioloaikojen mukaisesti. Apua saa edelleen myös puhelimitse, sähköpostitse ja asiointipisteissä Iisalmessa sekä Kuopiossa.

  Chat-palvelu toimii Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivustolla osoitteessa www.pshyvinvointialue.fi/ikakeskus arkisin kello 9–14 ja arkipyhien aattoina kello 12 saakka. Chatin keskusteluikkuna avautuu muillakin sivuilla, joilla kerrotaan ikääntyneisiin liittyvistä asioista. Chatissa pääsee keskustelemaan Ikäkeskuksen neuvonnan työntekijöiden kanssa reaaliaikaisesti. 

  – Haluamme tarjota monipuoliset palvelukanavat. Chat-palvelua on myös toivottu. Kovasti odotamme, että asukkaat, jotka eivät vielä ole kotihoidon, omaishoidon tai asumispalveluiden piirissä, löytävät chatin. Myös läheisten on helppo ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, kertoo TulKoti-hankkeen projektityöntekijä Jonna Mark-Jääskeläinen.

  Ikäkeskuksesta matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa

  Hyvinvointialueen yhteinen Ikäkeskuksen neuvonta tukee ja edistää ikääntyvien pohjoissavolaisten osallisuutta ja arjessa pärjäämistä. Neuvonta tarjoaa matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen, jotka eivät ole vielä kotihoidon, asumispalveluiden tai omaishoidon tuen piirissä. Neuvonnan työntekijät kertovat laajasti erilaisista vaihtoehdoista, joita niin kunnat, yhdistykset, järjestöt, yritykset kuin hyvinvointialuekin tarjoavat ikääntyville ja heidän läheisilleen.

  Asiakas voi olla yhteydessä Ikäkeskuksen neuvontaan, jos hän kaipaa toimintaa tai haluaa tietoa ikääntymiseen varautumisesta. Samoin neuvonnan henkilökunta auttaa, jos asiakas miettii, mistä voisi hankkia siivouspalvelua tai muita kotona asumista tukevia palveluita tai jos hän tai hänen läheisensä tarvitsee tukea arjessa pärjäämisessä. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan neuvonnasta palvelutarpeen arviointiin Ikäkeskuksen asiakasohjaukseen. 

  Ikäkeskuksen neuvonnan yhteystiedot:

  Palvelukanavissa palvellaan arkisin kello 9–14 ja arkipyhien aattoina klo 12 saakka.

  Palvelupisteissä voi asioida arkisin kello 9–11 ja 12–14 ilman ajanvarausta

  • Iisalmessa Satamakatu 10–12, Kauppakeskus Torikulma
  • Kuopiossa Suokatu 6, Suokadun toimintakeskus

  Lue lisää Ikäkeskuksen neuvonnan nettisivuilta

 5. 1.6.2023 Uutinen

  Työsuojeluvaltuutetun vaalien ehdokasasettelu käynnissä

  Työsuojeluvaltuutettujen vaali-ilmoitus

  Työsuojeluvaltuutettujen valinta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kaudelle 1.7.2023 – 31.12.2025.

  Tämä vaali-ilmoitus julkaistaan Pulssi-intrassa, hyvinvointialueen internetissä tiedotteessa ja sähköpostilla työntekijöille ja viranhaltijoille (uutiskirjejakelu 8.6.).

  Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation jäsenten valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen.

  Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

  • Perehtyy oma-aloitteisesti oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun tulee myös perehtyä työsuojelusäännöksiin.
  • Kannustaa edustamiansa työntekijöitä kiinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.
  • Välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.
  • Työsuojeluvaltuutetulla ei ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta valtuutetun asemassaan.
  • Työsuojelutoimikunnan tehtävät
  • Työsuojelutoimikunnalla on työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen tähtääviä tehtäviä.
  • Käsittelee työolojen tilaa ja kehitystä sekä tekee kehittämis- ja koulutusehdotuksia.
  • Käsittelee esim. työterveyshuollon toimeenpanoa sekä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta kuvaavia tilasto- ja seurantatietoja.

  Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan työsuojeluvaltuutettuja sekä jokaiselle ensimmäinen ja toinen varavaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettujen työnjako toteutuu aluemallin mukaisesti. Pohjois-Savon hyvinvointialueen työsuojelualueet kaudella 1.7.2023 -31.12.2025:

  1. PSHVA Toimihenkilöt: päätoiminen (1) työsuojeluvaltuutettu ja kaksi (2) varavaltuutettua. Lisäksi valitaan neljä (4) toimihenkilöasemassa olevaa työsuojelutoimikunnan jäsentä.
  2. Strategia- ja konsernipalvelut: hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, strategia- ja kehittäminen ja talouspalvelut, viestintä ja markkinointi, sisäinen tarkastus, omistajaohjaus ja valvonta, akuutti sijaisvälitys (akuutin sijaisvälityksen alueet 14, 15 ja 16, alueet 1–13 on työyksiköiden valtuutetuilla). Keskitetty tekstinkäsittely ja sihteeripalvelut kuuluvat tälle työsuojeluvaltuutetulle (ei Eteläinen alue): päätoiminen (1) työsuojeluvaltuutettu ja kaksi (2) varavaltuutettua.
  3. Erityispalvelut, Kuopion yliopistollinen sairaala: Neurokeskus, Sydänkeskus, Kuvantamiskeskus, Kuntoutus: päätoiminen (1) työsuojeluvaltuutettu 1.9.2023 alkaen ja kaksi (2) varavaltuutettua
  4. Pelatuslaitos/Ensihoito: 164511 Ensihoito/Kuopio, 164512 Ensihoito/Suonenjoki, 164513 Ensihoito/Varkaus: (1) osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu, ajankäyttö 5 tuntia viikossa ja kaksi (2) varavaltuutettua
  5. PY Akuutti, Medisiininen keskus: kaksi (2) varavaltuutettua
  6. Operatiivinen keskus, Tukielinkirurgiakeskus: kaksi (2) varavaltuutettua
  7. Lääkinnälliset palvelut: syöpäkeskus, lasten ja nuorten keskus, Mielenterveys ja hyvinvointi: aikuispsykiatria, nuorisopsykiatria, psykiatrian polikliiniset palvelut, sosiaalityön palvelut: kaksi (2) varavaltuutettua
  8. Peruspalvelut: Kuopio, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi, Vehmersalmi ja Tuusniemen isäntäkunta. Vastaanottopalvelut: Suun terveydenhuolto, kuvantamispalvelut, LANU, Mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sairaalapalvelut: Harjulan osastot 1, 2, 4, 5, 7 ja poliklinikka, sairaalan kuntoutus ja varahenkilöstö, tekstinkäsittelijät ja tukipalvelut, Karttulan, Nilsiän ja Tuusniemen vuodeosastot: 2. varavaltuutettu
  9. Pohjois-Savon Pelastuslaitos: kaksi (2) varavaltuutettua
  10. Ylä-Savo (Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi): Hoito- ja hoivapalvelut sekä sisäiset sijaiset, akuutti sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelut): kaksi (2) varavaltuutettua
  11. Ylä-Savo (Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi): Terveyspalvelut, hyvinvointipalvelut, talous-, tieto- ja kehittämistoiminta sekä hallintopalvelut): 2. varavaltuutettu
  12. Varkaus, Joroinen: 2. varavaltuutettu
  13. Siilinjärvi: 2. varavaltuutettu
  14. Lapinlahti, Pielavesi: kaksi (2) varavaltuutettua
  15. Vaalijala (PSHVA:n yksiköt): yksi (1) varavaltuutettu
  16. Leppävirta: kaksi (2) varavaltuutettua
  17. Tuusniemi: yksi (1) varavaltuutettu
  18. Rautavaara: yksi (1) varavaltuutettu
  19. Kaavi: sosiaalitoimi ja kotihoito: Yksi (1) varavaltuutettu
  20. Rautalampi: kaksi (2) varavaltuutettua
  21. Vesanto: kaksi (2) varavaltuutettua
  22. Tervo: kaksi (2) varavaltuutettua
  23. Keitele: kaksi (2) varavaltuutettua

  Vaalit (ellei tule sopuvaalitulosta) käydään sähköisesti. Vaalitapa suora enemmistövaali. Asia selviää ehdokasasettelun jälkeen.

  Äänestää ja asettua ehdolle voi ainoastaan omalla työsuojelualueella. Vaalit ja täydennysvaalit eivät koske sellaisia alueita, joissa on jo työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Oman äänioikeutenne ja vaalikelpoisuutenne voitte tarkastaa 1.6.2023 alkaen:
  Päivi Väänänen 0400 169 804, Tiina Jauhiainen 044 461 0284, Kaija Räty 044 711 3779, Merja Viinikainen 044 717 5995

  Vaalitoimikunta

  Vaalitoimikuntaan kuuluvat Päivi Väänänen (Jyty/pj.), Tiina Jauhiainen (Juko/sihteeri), Sami Häikiö (Tehy ry), Merja Viinikainen (JHL), Sari Alismaa (Jyty/vpj.), Tarja Kaipainen (Juko LS) ja Kaija Räty (Super ry).

  Ehdokasasettelu ja valinta

  Ehdokasasettelu on ajalla: 1.-14.6.2023.

  Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi ääni. Pohjois- Savon hyvinvointialueen työsuojelualueella työskentelevä henkilöstö äänestää vaalissa, jossa valitaan työsuojeluvaltuutettuja. Toisessa vaalissa valitaan varavaltuutettuja. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 5 § mukaan: “Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen.

  Toimihenkilöasemassa olevilla tarkoitetaan henkilöstöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä, ja jotka eivät ota tai vain tilapäisesti ottavat osaa näiden työhön.” Toimihenkilöllä on rekrytointilupa- ja oman yksikön budjettivastuu. Muu henkilöstö on työntekijäasemassa.

  Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet.

  Ehdokkaaksi voi asettua itse ja ehdokkaita voivat asettaa ehdokkaan suostumuksella vaaleissa äänioikeutetut henkilöt ja heidän viralliset tai epäviralliset ryhmänsä, työnantajan edustajia lukuun ottamatta.

  Ennen ehdokkaaksi asettumista tarkasta vaalikelpoisuutesi vaalitoimikunnalta.
  Ehdokasasiakirja/suostumuslomake (pdf) lähetetään vaalitoimikunnan puheenjohtajalle sähköpostilla paivi.vaananen2@pshyvinvointialue.fi.sec.

  Ehdokkaat esittäytyvät Pulssi intrassa. Ohjeet toimitetaan ehdokkaille henkilökohtaisesti. Ehdokkaat eivät voi käyttää työaikaa vaalimainontaan.

  Jos tehtäviin asettuneita ehdokkaita ei ilmene enempää kuin avoinna olevia paikkoja, todetaan syntyneeksi sopuvaali ja ehdolla olevat henkilöt ovat tulleet valituiksi.

  Yhteistyöterveisin:
  Keskusvaalitoimikunta: Päivi Väänänen pj., Sari Alismaa vpj., Tiina Jauhiainen sihteeri, Sami Häikiö, Merja Viinikainen, Kaija Räty ja Tarja Kaipainen

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 31.8.2023 Tapahtuma

  Perhehoidon ennakkovalmennus perhehoidosta kiinnostuneille

  Ryhtyisitkö perhehoitajaksi ikäihmisille?

  Tervetuloa infotilaisuuteen 31.8. kello 17-19. Infotilaisuus järjestetään Yhdistystalo Warikossa, osoitteessa Ahlströminkatu 22, Varkaus. 
  Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanke järjestää perhehoidon ennakkovalmennuksia perhehoidosta kiinnostuneille. Perhehoidon ennakkovalmennus antaa mahdollisuuden toimia ikäihmisten perhehoitajana omassa kodissasi tai ikäihmisen kodissa.

  Lisätietoa:

  Kaisa-Liisa Hyvärinen
  ikäihmisten perhehoidon hankekoordinaattori
  kaisa-liisa.hyvarinen@pshyvinvointialue.fi 
  044 740 1572

 2. 6.6.2023 Tapahtuma

  PSOP-järjestelmän tukitunnit palvelusetelituottajille 23.5., 30.5. ja 6.6.

  Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää touko–kesäkuussa tukitunteja palvelusetelituottajille.

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on ottanut käyttöönsä PSOP-järjestelmän 1.1.2023 alkaen. PSOP-palvelu toimii parastapalvelua.fi -verkkopalvelun kautta. Palveluntuottamisen ehdot ja erilliset ohjeet ovat nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivulla Palveluntuottajille.

   

  Tukitunnit palvelusetelituottajille


  Ikääntyneiden palvelut
  23.5. kello 16.00–17.30 

  Järjestelmän käytön ohjeistusta ikääntyneiden palvelujen osalta. Sisältönä muun muassa asiakkaiden toteutuneiden tapahtumien kirjaminen

  Muut palvelut
  30.5. kello 16.00–17.30 

  Järjestelmän käytön ohjeistusta. Sisältönä muun muassa asiakkaiden toteutuneiden tapahtumien kirjaminen

  Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen
  6.6. kello 16.00–17.30 

  Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen Parasta palvelua -verkkopalvelun kautta. Kirjalliset hakuohjeet nähtävillä tällä verkkosivulla.


  Lisätietoja: 
  Sasu Moilanen
  ostopalvelu- ja palvelusetelivastaava (ikääntyneiden palvelut)
  sasu.moilanen@pshyvinvointialue.fi 
  puh. 044 461 0274 
   
  Riikka Kilpeläinen
  projektityöntekijä, PSOP-järjestelmän käyttöönotto
  riikka.kilpelainen@pshyvinvointialue.fi 
  puh. 044 718 6170 

 3. 13.6.2023 Tapahtuma

  Perhehoidon tukiyksikön valmennukset ja koulutukset kesäkuussa

  Lastensuojelun perhehoidon sijaishoitajien valmennus Kuopiossa

  Tiistaisin 6.6 ja 13.6 klo 14-17.
  Lastentie 5, Mäntyrinne (Kuopio)
  Yksi valmennuskokonaisuus sisältää kaksi 3 tunnin ryhmätapaamista

  Valmentajat sosiaalityöntekijät Kaisa Varjoranta ja Anna Mehtonen
  Ilmoittautuminen 23.5.2023 mennessä sähköpostilla:perhehoidontuki@pshyvinvointialue.fi

  Tukiperhekoulutus Iisalmessa

  Tukiperhekoulutus sisältää työntekijän henkilökohtaisen tapaamisen perheen kotona sekä kaksi vuorovaikutteista 3,5h kestävää ryhmätapaamista.
  Seuraava koulutuskokonaisuus tulossa kesäkuussa 2023.
  Aika: 1.6 ja 8.6.2023 klo 16.30-20.00.
  Paikka: Iisalmi (Paikka tarkentuu myöhemmin)
  Koulutuksen sisältö:
  •    Tukiperhetoiminnan periaatteet ja käsitteet
  •    Lapsen kasvatus ja huolenpito
  •    Yhteistyökäytännöt tukiperhetoiminnassa

  Kouluttajina toimivat sosiaaliohjaajat Tea Vimpari ja Hanna Väänänen

  Jos olet kiinnostunut tukiperhetoiminnasta, yhteydenotot:
  perhehoidontuki@pshyvinvointialue.fi
  Tea Vimpari, puh. 044 7183804
   

 4. 6.6.2023 Tapahtuma

  Työkyvyn ja työllistymisen tuen projektien aloituswebinaari 6.6. 

  Me kaikki tarvitsemme omien kykyjemme mukaista työtä. Vastaavasti yhteiskunta tarvitsee mahdollisimman monen työpanosta, minkä merkitys tulee korostumaan lähitulevaisuudessa. Työelämään pitää saada lisää ihmisiä!

  Työkykyohjelman sekä IPS-työhönvalmennuksen avulla helpotamme osatyökykyisten työttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä. Työkykyohjelmassa kehitetään työkyvyn arviointia sekä muita työkyvyn tuen palveluita osaksi sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita.

  Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa monialaisten toimijoiden kesken, jota Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeen Työkyvyn ja työllistymisen tuen projektissa pyritään rakentamaan.

  Tervetuloa mukaan aloituswebinaariimme tiistaina 6. kesäkuuta 2023 klo 12.00–15.00.

  Ohjelma:

  12-12.15 Aloitussanat: "Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon", hankepäällikkö Minna Tihinen ja projektipäällikkö Kalle Onnela, Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hanke, Pohjois-Savon hyvinvointialue. (Lataa esitysmateriaali tästä, pdf)


  12.15-12.30 "Tervetuloa toteuttamaan Työkykyohjelmaa", kehittämispäällikkö Anne Sahrio, THL (Lataa esitysmateriaali tästä, pdf)

  12.30-12.50 "Työkyvyn tuen palveluiden rakentaminen – kokemuksia Etelä-Savosta", asiantuntija, työkyvyn tuen palvelut, Sari Vauhkonen, Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Lataa esitysmateriaali tästä, pdf)

  12.50-13.10 Työkykyohjelman laajentuminen Pohjois-Savoon, projektipäällikkö Kalle Onnela, Pohjois-Savon hyvinvointialue (Lataa esitysmateriaali tästä, pdf)

  13.15-13.45 "IPS-työhönvalmennuksen kehittäminen ja juurtuminen - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta" projektipäällikkö Susanna Hyövälti, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

  13.45-14.15 "Alustavia tutkimustuloksia IPS-työhönvalmennuksen käyttöönotosta Suomessa", tutkija Noora Sipilä & tutkimuspäällikkö Kaija Appelqvist-Schmidlechner, THL

  14.15-14.30 IPS-työhönvalmennus Pohjois-Savoon, projektiasiantuntija Heidi Räsänen, Pohjois-Savon hyvinvointialue (Lataa esitysmateriaali tästä, pdf)

  14.30-14.45 Loppukeskustelu