posote20

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke


Hyvinvointialueellamme etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toimesta saamme kokemusta siitä, minkälaisilla toimintavoilla voimme lisätä sekä hyvinvointialueen asiakkaiden että työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

 

Lue hankkeen yhteenvetoraportti (PDF, aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Kohti asiakaslähtöisempää toimintaa

Väestömme ikääntyy vauhdilla, mielenterveysongelmat ovat kasvussa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusrakenne on tulevaisuutta ajatellen kestämätön. Nykyinen terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmämme kohtaa haasteita, jotka eivät nykyisillä toimintamalleilla ratkea.

Jotta voimme pitää huolen siitä, että hyvinvointialue on nimensä veroinen ja paremmin voiva Pohjois-Savo toteutuu tulevaisuudessa, on meidän otettava kriittiseen tarkasteluun tapamme ja asenteemme toimia. Meidän on kokeiltava ja otettava käyttöön uusia, vaikuttavampia keinoja, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, apua ja hoitoa silloin kun sitä tarvitsevat.

Tätä toiminnan, kulttuurin ja asenteiden muutosta edistetään hyvinvointialueellamme yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden, järjestöjen sekä muiden verkostojen, esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Hankkeen kokeilujen myötä saamme tietoa siitä, millaiset toimintatavat vievät meitä kohti asiakaslähtöisempää, yhtenäisempää ja yhdessä tekemisen kulttuurin omaavaa hyvinvointialuetta. 

Tukea ja hoitoa tarjotaan jo nykyisellään paljon, mutta se ei aina kohtaa asiakkaan tarvetta. Asiakkaita on kuunneltava tarkemmalla korvalla ja otettava heidät mukaan hoidon suunnitteluun, jotta auttavat resurssit voidaan suunnataan vaikuttavammin. Kun hoidon ja tuen suunnittelun keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa, saa hän tarvitsemansa avun nopeammin ja vaikuttavammin.


 

 

 

POSOTE, haitari, hankkeet ja projektit

Hyvinvointialueellamme kokeillaan asiakaslähtöisempiä toimintamalleja ja käytäntöjä. Tavoitteena on, että asiakkaan palvelupolku toimii sujuvasti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen ja asiakas saa tarvitsemansa avun ilman pompottelua. Testaamme myös käytäntöjä, joilla lisätään asiakkaiden osallistamista palvelujen suunnitteluun. 

Mukana ovat kaikki Pohjois-Savon hyvinvointialueen kunnat ja sote-organisaatiot. Hanke näkyy konkreettisesti pohjoissavolaisessa arjessa siten, että potilas- ja asiakastyöhön palkataan uusia ihmisiä kehittämään, kokeilemaan ja tekemään toiminnan muutoksia. Esimerkiksi, osana perhekeskuskokonaisuutta kouluihin jalkautuu psykiatrisia sairaanhoitajia. Hyvinvointialueen työntekijät ja asiakkaat osallistuvat kokeiltaviin palveluihin, sekä niiden suunnitteluun ja arviointiin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2020–2022) kehittämiskokonaisuudet rakentuivat kansallisten hyötytavoitteiden suuntaisesti neljään työpakettiin:

  • Saatavuus
  • Ennaltaehkäisy
  • Laatu ja Vaikuttavuus
  • Monialaisuus & Yhteentoimivuus

Keskityimme menetelmien, toimintamallien ja digitaalisten ratkaisujen, tilannekuvien ja kartoitusten tuottamiseen sekä mallintamiseen. Teimme työtä yhteiskehittämällä ja palvelumuotoilun keinoin, yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Toimintamallien pohjalta käynnistimme paikallisia pilotteja ja vahvistimme henkilöstön osaamista menetelmien haltuun otossa. Kehittäjät verkostoituivat hyvinvointialuetasoisesti yhteisen ymmärryksen ja näkymän aikaansaamiseksi.

Tutustu 1-vaiheen lopuraporttiin (PDF-tiedosto)

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2020–2022) rakensimme yhteistä ymmärrystä, osaamista ja malleja käytännön uudistuksille hyödyntämällä tilannekuvia, selvityksiä, yhteiskehittämistä, pilotteja ja palvelumuotoilua ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.

Toisessa vaiheessa (2022–2023) laajensimme toimintamallien kokeiluja ja käyttöönottoa koko hyvinvointialueella.

Kehittämistyön myötä tulevaisuuden sote-keskus on alkanut näyttäytymään laaja-alaisena hyvinvointia tuottavana verkostona. Siitä rakentuu kokonaisuus, jossa digitaaliset palvelut ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaaminen ja käytännöt toimivat yhteen asiakkaan parhaaksi. Tuki arkeen vahvistuu, kun järjestöjen, seurakuntien, sivistyspalvelujen, työeläpalvelujen ja Kelan ammattilaiset ovat liittyneet osaksi asiakkaan kanssa tehtävää monialaista työtä.  Lopputuloksena asiakkaat ovat saaneet apua ja etävastaanotot, digihoitopolut, chat-palvelut, neuvonta- ja ohjauspalvelut, monialaiset tiimit, jalkautuvat palvelut, työparityön käytännöt ja ennaltaehkäisevät menetelmät ovat siirtyneet tai siirtymässä osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen arkea.

Tutustu 2-vaiheen loppuraporttiin (PDF-tiedosto)

Sivukartta

POSOTE, lisätietoja, hankkeet ja projektit


Osa kansallista Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on osa kansallista tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa, jota ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. THL toimii ohjelmassa asiantuntijaroolissa tarjoten tukea ja apua hankkeille valtakunnallisesti. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ensimmäisen vaiheen rahoitus vuonna 2020-2022 oli 3,3 milj. euroa ja toisen vaiheen rahoitus vuonna 2022-2023 on yhteensä 6,7 milj. euroa.