Hoitotahto

Hoitotahto

Ohje hoitotahdon laatimiseksi

Mikä on hoitotahto?

Hoitotahto on tahdonilmaisu siihen, kuinka toivotte itseänne hoidettavan tilanteessa, jos ette kykene omaa tahtoanne ilmaisemaan. Hoitotahdossa voitte kertoa hoitoon liittyvästä tahdosta ja toiveista.  Nämä voivat koskea muitakin hoitoon liittyviä asioita kuin vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä. Hoitotahdossa on myös mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset puolestasi, jos ette itse pysty tahtoasi ilmaisemaan.  

Hoitotahto on juridisesti sitova dokumentti ja hoitotahdossa ilmaistut toiveet tai hoidosta kieltäytyminen ovat lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä läheisiä ohjaava, ellei ole selkeää ja perusteltua syytä epäillä, että henkilön tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut.

Hoitotahto on hyvä tehdä siltä varalta, että ette itse pysty osallistumaan hoitopäätöksiin ja astuu voimaan silloin, kun ette ole itse kykenevä tekemään omaa hoitoaan koskevia päätöksiä. Hoitotahtoa voi muuttaa milloin tahansa tai sen voi perua, jos niin haluatte.

Mikäli ette itse kykene hoitotahtoanne ilmaisemaan, on läheisesi tärkeässä asemassa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992), koska hän parhaiten pystyy kertomaan, mitä olisitte tässä tilanteessa mahdollisesti olisi toivoneet.

Kuinka hoitotahto laaditaan?

Hoitohenkilökunta voi järjestää ajan keskustelulle ja auttaa tarvittaessa hoitotahdon laatimisessa. Hoitotahdon voi täyttää itsenäisesti, läheisten- tai hoitavan henkilöstön kanssa. Läheisten on hyvä tietää hoitotahdon olemassaolosta ja sisällöstä. Tätä varten on hyvä rauhassa kokoontua keskustelemaan heidän kanssaan.

Hoitotahto voidaan ilmaista joko kirjallisesti tai suullisesti. Yleisin tapa on kuitenkin laatia hoitotahto kirjallisessa muodossa lomakkeelle tai OmaKantaan OmaKanta - Kansalaiset - Kanta.fi. Kirjallinen hoitotahto on hyvä allekirjoittaa ja säilyttää itsellä. Lain mukaan hoitotahdon voi ilmaista myös suullisesti. Tieto hoitotahdosta kirjataan aina henkilön asiakas-/potilaskertomukseen.

Esimerkkejä hoitotahdon laatimisesta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Hoitotahto-lomakepohja löydettävissä osoitteesta https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto  

OmaKanta-palvelussa (kansalaisten verkkopalvelu) on hoitotahto-osuus, jonne hoitotahdon voi kirjoittaa vapaana tekstinä. Myös tällöin on hyvä mainita seuraavan terveydenhuollon käynnin yhteydessä tai se tulisi toimittaa terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotta tieto hoitotahdon olemassaolosta kirjataan sairauskertomukseen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen oma lomake Hoitotahto (pdf)

Hoitotahdon laatimisesta on tärkeää mainita seuraavan terveydenhuollon käynnin yhteydessä ja se tulisi toimittaa terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotta tieto hoitotahdon olemassaolosta kirjataan asiakas-/potilaskertomukseen. Tällä varmistetaan, että hoitotahtonne tulee tietoon asioidessasi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hoitotahdon sisältö

Hoitotahdon kirjaamista varten on hyvä rauhassa kokoontua yhdessä läheisten ja tarvittaessa hoitavan henkilön kanssa keskustelemaan hoitotahdon sisällöstä. Hoitotahdossa on mahdollista ilmaista toiveet mm. seuraavissa asioissa, joita on hyvä pohtia ajatuksella ennen hoitotahdon kirjaamista.

Hoitoon liittyvät toiveet

Seuraavia asioita kuvataan vapaalla tekstillä niille varattuihin paikkoihin.

  • Toiveet hoitopaikasta elämän loppuvaiheessa, esimerkiksi toive siitä, että hoito toteutuu siinä paikassa missä olen elänyt edeltävät kuukaudet, esimerkiksi koti, hoivakoti tai vastaava hoitopaikka.
  • Elämänarvoni ja vakaumukseni, joita toivon kunnioitettavan kaikessa hoidossa ja hoivassa.
  • Muita hoitooni liittyviä toiveita, esimerkiksi huone, läheisten läsnäolo, koskettaminen, musiikki, ruokailu, peseytyminen, WC-toimet, ulkonäöstä huolehtiminen, vaatetus, ulkoilu, muut itselle tärkeät asiat.
  • Lisäksi toivon, että hoidossani huomioidaan seuraavia, minulle muita tärkeitä asioita.

Henkilön tahto hoidettaessa

Tahdon ilmaisun kirjaamista varten on tärkeää keskustella lääkärin ja muun hoitoon osallistuvan henkilöstön, sekä mahdollisesti läheisten kanssa. On tärkeää, että saatte riittävästi tietoa päätöksen merkityksestä ja vaikutuksesta hoitoon. Tahdon ilmaisussa voitte ottaa kantaa seuraaviin asioihin, mikäli ne koskevat teitä:

  • Jos sairauden edetessä tai elämän loppuvaiheessa normaali syöminen ei onnistu, en halua, että ravitsemus toteutetaan keinotekoisesti suonen sisäisesti tai vatsalaukkuun laitettavan ravintoletkun kautta.
  • En halua, että elämän loppuvaiheessa elintoimintojani jatketaan keinotekoisesti suonensisäisellä nesteytyksellä, ravitsemuksella tai antibioottihoidon avulla, ellei sillä oleteta olevan kokonaistilannetta parantava vaikutus.
  • Kun elintoimintoni lakkaavat, mikä tarkoittaa verenkierron ja hengityksen pysähtymistä, en halua, että minulle aloitetaan painelupuhalluselvytystä, mikäli se lääketieteellisesti arvioiden johtaisi siihen, ettei minulla ole toimintakykyistä ja itsenäistä elämää elvytystapahtuman jälkeen.
  • Muuta sovittavaa: Hoitotahtolomakkeessa on mahdollisuus valtuuttaa henkilö/henkilöt tekemään hoitoa koskevat ratkaisut, kunnioittaen tehtyä hoitotahtoa tilanteessa, jossa ette itse kykene ilmaisemaan kantaanne hoitoon. Tällöin annatte myös luvan hoitavalle henkilöstölle keskustella nimeämiesi henkilöiden kanssa terveydentilasta ja hoitoa koskevista ratkaisuista tarpeellisessa laajuudessa.  

Lopuksi hoitotahtoon tulee merkitä sen laatimispäivämäärä sekä allekirjoitus.

Lisätietoa hoitotahdosta

THL hoitotahto
​​​​​​​Terveyskylä hoitotahto