Myönnetyt avustukset haitari

Myönnetyt avustukset

Vuoden 2023 ensimmäisessä avustushaussa myönnettiin 17 kumppanuusavustusta ja kuusi toiminta- ja innovaatioavustusta. Toisessa avustushaussa myönnettiin 6 kumppanuusavustusta ja 7 toiminta- ja innovaatioavustusta. Hyvinvointialueelle budjetoitu avustusmäärärahan kokonaissumma vuodelle 2023 oli yhteensä 900 000 €. Ensimmäisessä avustushaussa budjetista myönnettiin 2/3 osaa ja toisessa avustusjaossa jaettiin 1/3 osaa.

Tulevien vuosien (2024 ja 2025) kumppanuusavustusten avustussumma tarkistetaan vuosittain hyvinvointialueen talousarvion mukaisesti ja siitä tehdään vuosittain uusi sopimus. Erillistä hakua jo myönnetyille avustuspäätöksille ei hakijan tarvitse tehdä.

Toiminta- ja innovaatioavustukset on myönnetty kertaluonteisina vuodelle 2023. Sopimuksen seuranta ja arvio tehdään yhden kerran sopimuskaudella.

Molempien sopimusten koollekutsujana toimii HYTE- ja osallisuuspalvelualueen järjestösihteeri Sirpa Kononen.

Vuoden 2023 avustushaun osalta yhteistyösopimuksia on solmittu Pohjois-Savon hyvinvointialueen eri toimialojen ja hakijoiden kesken, ja ne ovat luettavissa alla olevien toimialaotsikoiden alta. 

Iisalmen Nuorison Tuki ry, 10 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus on kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella jatketaan 13–29-vuotiaiden pohjoisella palvelualueella asuvien nuorten ja maahanmuuttajataustaisten nuorten kohderyhmälle suunnattua Eloa, Iloa ja Osallisuutta -hanketta.

MLL Järvi-Suomen piiri, 40 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään Pohjois-Savon alueella asuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä vapaaehtoistoimijoiden toimintaa kuten tukihenkilötoimintaa, perhekahvilatoimintaa ja Selviydytään kiusaamisesta -toimintaa.

Kuopion Ensikotiyhdistys ry, 30 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään pohjoissavolaisten vauvaa odottavia ja vauvaperheitä, joilla on lievä, tilapäinen tai tiiviimmän tuen tarve arjessa selviytymiseen. Päiväryhmä Kehrävä ja Vauvapysäkki -ryhmät.

Ylä-Savon ensi- ja turvakotiyhdistys ry, 12 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään vaativan vauvatyön ja yökylätoiminnan vahvistamista sekä jalkautuvan työn edistämistä hyvinvointialueen pohjoisella palvelualueella. Vaunupysäkki- ja masuilta toiminta työparityöskentelynä neuvolan perheohjaajan kanssa.

Nuorten palvelu ry, 40 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025.  Avustuksella edistetään 13–29-vuotiaille nuorille suunnattuja Zemppari -tukihenkilötoimintaa, Vertzi – vertaistuellista yhteisötoimintaa verkossa -toimintaa ja Meidän kylän nuoret -paikallisia voimavaroja hyödyntävää tarveperusteista toimintaa pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla.  

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU, 28 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella edistetään 0–6-vuotiaiden ja heidän vanhempansa Arjen kulttuurireseptin, taide- ja kulttuurineuvolatoiminnan kehittämistä ja jalkauttamista Pohjois-Savon hyvinvointialueen koillisella palvelualueella neuvolahenkilökunnan kanssa.

EHYT ry, 35 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella edistetään Pohjois-Savolaisten peruskouluikäisten, erityisesti 5–6 luokkalaisten ja yläkoululaisten lasten vanhempien vanhemmuustaitoja nuorten riskikäyttäytymisen vähentämiseksi. Ennaltaehkäisevä työ, tapahtumat, tiedottaminen ja viestiminen.
 
HOPE Yhdessä ja yhteisesti ry, 7 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella tuetaan toiminnalle välttämättömien toimitilojen säilymistä vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi. Lahjoitustavaroiden vastaanotto, lajittelu ja jako / lähetys avun tarvitsijoille.

MLL Järvi-Suomen piiri ry, 10 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus, kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään haastavasti käyttäytyvien (nepsy-oireet) lasten ja nuorten huoltajia vahvistamalla vanhemmuutta ja antamalla toimintamalleja arjessa toimimiseen Nepparit –vertaisryhmätoiminnalla. Ikäryhmäjakona kouluikäisten lasten ja neuvolaikäisten lasten vanhemmat. 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, 4334 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella edistetään Pohjois-Savossa asuvien yksin lasta odottavien ja eroperheiden vanhemmuutta ammatillisesti ohjatuilla ryhmätoiminnoilla. Eroryhmä toteutetaan verkkoympäristössä ja kolme kertaluonteista perhevalmennustapaamista yksin lasta odottaville perheille verkko- ja/tai lähiryhminä. 

Lapsen Kengissä ry / Varkauden Perheentalo, 31 400 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella vahvistetaan perheentalon henkilöstöresurssia osa-aikaisella ohjaajalla. Toimintaa laajennetaan ja kehitetään jalkautuvalla säännöllisellä kohtaamispaikkatyöllä Leppävirralle ja Joroisiin. 

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö / Nuorisokeskus Metsäkartano, 10 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella tuetaan 5–6:n varhaisen tuen perheleiritoiminnan lisäämistä vuodessa. Yhteistoimijatyön ja aluekohtaisen työn laajentaminen Pohjois-Savon alueella. Perheiden ja vanhemmuuden tuen ja hyvinvoinnin vahvistuminen. 

Huoltoliitto ry / Siilinjärven Perheentalo, 6 782 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024.  Avustuksella edistetään perheentalon jalkautuvaa toimintaa koillisella palvelualueella, vahvistetaan henkilöstöresurssia osa-aikaisella ohjaajalla ja lisätään ulkoista viestintää alueen perhekeskustoimijoihin päin. Varhaisen tuen työ alueen lapsiperheille.

TATU ry, 18 220 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden vanhemmuutta Sujuvuutta arkeen –ryhmätoiminnalla (4 ryhmää). Ryhmät toteutetaan Kuopiossa ja Varkaudessa lähitapaamisina (hybridi mahdollisuus). Ryhmäjako alakouluikäisten ja yläkouluikäisten vanhemmat. 

Vuoden 2023 avustushaun yhteenlaskettu summa perhepalveluiden osalta on 282 736 euroa. 

TOIMI-työvalmennussäätiö, 30 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus on kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään pohjoisella palvelualueella asuvia 15–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella tai toivovat muutosta elämäntilanteeseensa. Toiminnalla vähennetään yksinäisyyttä ja lisätään osallisuutta liikkuvalla Kaveri-Kaara-autolla.

Hyvä Mieli ry / Kriisikeskus, 45 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään Pohjois-Savon alueella asuvien, kriisissä ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien aikuisten, perheiden, pariskuntien ja heidän läheistensä elämää ja jotka etsivät ammattilaisen tai vapaaehtoisen apua tilanteesta selviytymiseen. Toiminnasta tiedottaminen niin, että sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus elämän kriisikohdissa.

Pohjois-Savon Muisti ry / Ylä-Savon Vakka, 60 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025.  Avustuksella edistetään hyvinvointialueen pohjoisen alueen sotekeskuksen yhteistyön vahvistumista ja toiminnan hyödyntämistä alueella asuvien asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä alueen yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

Varkauden seudun Mielenterveysväki ry / Mielitupa, 6 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella edistetään Varkauden ja lähikuntien aikuisten, ikäryhmät 18–29, 30–64 ja yli 65-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien, työttömien ja yksinäisten kohtaamispaikkatoimintaa.

Varkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry (Wastery), 4 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään Varkauden, Leppävirran ja Joroisten sote-yhdistysten yhteistyötä ja yhteistyöverkoston laajentumista. Toiminta kokoaa yhteensä 40 alueella toimivaa sote-järjestöä ja muiden alojen yhdistyksiä yhteen. Kohderyhmänä sote-yhdistykset, vapaaehtoiset toimijat ja ryhmät sekä työikäiset ja ikäihmiset.

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry / Keltsu, 7 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024.  Avustuksella edistetään päihteiden ongelmakäytön, mielenterveysongelmien, asunnottomuuden uhan, pitkäaikaistyöttömien ja yksinäisyyttä tuntevien asiakkaiden harrastustoimintoja, jotka tuovat arkeen rytmiä ja merkityksellistä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia.

Siilinjärven Virkistys ry, 15 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella tuetaan matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa mielenterveyskuntoutujille Siilinjärven ja koillisen alueen lähikunnista. Vertaistuki, itsenäisemmän arjen vahvistaminen ja sosiaalisten kontaktien syntyminen. 

Päiväkeskus Pysäkki ry, 50 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella turvataan riittävä henkilöstöresurssi ja toiminnan pysyminen Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän alueilla. Päihdekuntoutujien tuen ja vertaistuen antaminen matalankynnyksen toiminnalla. 

Kuopion Ruoka-apu ry, 15 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus kertaluonteisena vuodelle 2023.  Avustuksella varmistetaan sujuva ruoka-aputoiminta toimintavarmemmalla autolla Pohjois-Savon alueella. 

Vuoden 2023 avustushaun yhteenlaskettu summa yleisten palveluiden/peruspalveluiden osalta on 232 000 euroa.

Pohjois-Savon kylät ry, 35 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään Pohjois-Savon alueen maaseutujen ikäihmisille suunnattujen matalankynnyksen virkistyspäivien / palvelupäivien toteuttamista. Virkistyspäiviä on 2–4 kertaa kylää kohti. Toiminnalla tuetaan ikäihmisten osallisuutta ja turvallista kotona asumista.

Vuoden 2023 avustushaun yhteenlaskettu summa ikääntyneiden palveluiden osalta on 35 000 euroa. 

Kehittämisyhdistys Mansikka ry, 40 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus on kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään Henkkarit kaikille -kampanjaa, joka on suunnattu maaseutukunnassa ja/tai kuntaliitosalueella asuvien ikäihmisten mahdollisuuteen hankkia henkilökortti pankkitunnusten saamiseksi. Tunnuksia tarvitaan kirjautuessa esimerkiksi Omakanta ja Kela -palveluihin. Sopimuksessa on vahvasti mukana myös ikääntyneiden palvelut.

Itä-Suomen aivovammayhdistys ry:n, 1 670 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus on kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään Iisalmen alueen aivovammaisten ja heidän läheistensä tueksi perustetun Iisalmen yhdistyksen vertaisryhmätoimintaa ja yhteistyöverkoston laajentamista Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry, 40 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025.  Avustuksella edistetään Pohjois-Savon haja-asutusalueilla ja huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvien ikäihmisten Etsivä digituki -toimintamallin rakentamista. Toimintamalli tukee senioreiden toiminnallisia valmiuksia hoitaa omatoimisesti asioita hyvinvointialueen ja muiden yhteiskunnan digipalveluissa.

Turvalinkki ry, 15 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2024. Avustuksella edistetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnatun matalankynnyksen kohtaamispaikka Päiväntasaajan toimintaa. Vahvistetaan kohderyhmän osallisuuden kokemusten lisääntymistä ja yksinäisyyden vähentämistä sekä etäviikko-ohjelman jalkauttaminen osaksi toimintaa.

Pohjois-Savon Liikunta ry, 14 240 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus, kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään lasten ja nuorten parissa toimivien seuravalmentajien tietoutta Nuori mieli urheilussa –sisällöistä pohjoissavolaisille seuroille. Eri seuroissa harrastavien lasten ja nuorten mielenterveyden, kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen.
 
Setlementti Puijola ry, 55 000 euroa, toimita- ja innovaatioavustus, kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella toteutetaan Kohti turvallisempaa arkea -hankkeen kolme osa-aluetta; seksuaalikasvatusta, tunne- ja turvataitoja lapsille ja nuorille, seksuaaliväkivaltaa kokeneiden tuki ja yhteistyö- ja konsultaatiokäytänteiden luominen. Kohderyhmänä 4–6 luokkalaiset lapset ja nuoret, heidän huoltajansa ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. 

Vuoden 2023 avustushaun yhteenlaskettu summa strategia- ja kehittämispalveluiden osalta on 165 910 euroa.

Savon Sydänalue ry, 15 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustussopimus on kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään digitaalisen nikotiinivieroituksen tukipalveluiden jalkauttamista Pohjois-Savon hyvinvointialueella. www28paivaailman.fi -palvelu. Koulutusten järjestäminen sote-ammattilaisille ja verkkotapaamisten toteuttaminen alueen asukkaille. Sopimus on tehty yhteistyössä peruspalveluiden ja HYTE- ja osallisuuspalvelun kanssa.
 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, 31 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja juurruttamista hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden, peruspalveluiden osastopalveluiden ja erikoissairaanhoidon syöpäkeskuksen palliatiivisen poliklinikan yhteistyöllä.
 
Huoltoliitto ry, 40 000 euroa, kumppanuusavustus vuosille 2023–2025. Avustuksella edistetään vapaaehtoistoimintaan pohjautuvan Jelppi-verkoston kehittämistä ja rakentumista. Toiminta on suunnattu Pohjois-Savon yli 70-vuotiaille ikäihmisille syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja arjen tuen saamiseksi. Sopimus on tehty yhteistyössä ikääntyneiden palveluiden, HYTE- ja osallisuuspalvelun ja kehittämispalvelun kanssa.
 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Vamos Kuopio ja Vamos Siilinjärvi, 40 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus on kertaluonteinen vuodelle 2023. Avustuksella edistetään Kuopion ja Siilinjärven 16–29-vuotiaiden nuorten yksilö- ja ryhmävalmennusta kasvokkain ja etäyhteyksin. Suunnattu erityisesti elämänhallintaan sekä työn- ja opiskelupaikan löytämiseen. Toiminnan laajentaminen Vesanto, Suonenjoki ja Tervo -akselille. Sopimus on tehty yhteistyössä perhepalveluiden ja peruspalveluiden työikäisten sosiaalipalveluiden kanssa.

Savon Kansantaide ry, 20 000 euroa, toiminta- ja innovaatioavustus, kertaluonteisena vuodelle 2023. Avustuksella järjestetään Pohjois-Savon alueen kuudella paikkakunnalla useammassa asumis- ja päivätoimintayksiköissä musiikki- ja liikuntatuokioita ikäihmisille ja erityisryhmille. Sopimus on tehty yhteistyössä ikääntyneiden palveluiden ja perhe- ja vammaispalveluiden kanssa. 

Vuoden 2023 avustushaun yhteenlaskettu summa, joka jakaantuu useammalle toimialalle, on 146 000 euroa.