OT-hanke, kuvausteksti

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT)


Itä-Suomen OT-keskus on yksi Suomen viidestä valmisteilla olevasta OT-keskuksesta. OT-keskus verkostoi ja koordinoi vaativinta erityisosaamista sekä monitieteisyyttä ja integraatiota edellyttäviä lasten, nuorten ja perheiden palveluja ja tekee niihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä on kehittää Itä-Suomen yhteistyöalueelle (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa.

Kansallisesta OT- kehittämistyöstä voit lukea lisää THL:n OT-keskus-sivustolta.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT)

Ajankohtaista hankkeesta


OT-TUKIpilotti käynnistyi 20.3.2023

OT-TUKIpilotti tarjoaa tukea lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativiin asiakastilanteisiin. Pilotti on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla. 

Ottamalla yhteyttä OT- koordinaattoriin ammattilaiselle tarjotaan neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista asiantuntijoista ja erityispalveluista, tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä sekä tarvittaessa monialaista työnohjauksellista ja konsultatiivista tukea OT-tiimiltä. 

 

Tutustu hankkeeseen:

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan kehittäminen sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeita Itä-Suomen yhteistyöalueelle (YTA). Hanketta koordinoi Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa. Lisäksi hankkeessa osatoteuttajina ovat Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Kohderyhmä

Osaamis- ja tukikeskuskehittämisen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset. OT- keskustyön tuki kohdistuu vaativiin ja monimutkaisiin asiakastilanteisiin, joissa tarvitaan yhteensovitettua, monialaista verkostotyöskentelyä ja erityisosaamista.

Vaativiksi tilanteiksi Itä-Suomen YTA:lla on tunnistettu:

 • Erityisen haastavat ja riitaisat erotilanteet
 • Perhesurman uhka ja lapsikaappaukset
 • Lasten ja nuorten vakavat psykiatriset ja vaikeat päihdehäiriöt yhdistettynä lastensuojelutarpeeseen ja koulunkäyntikyvyn heikkenemiseen
 • Vaativahoitoiset, kompleksiset neuropsykiatriset häiriöt
 • Toiminnalliset häiriöt ja harvinaissairaudet

Tavoitteet

 • Luodaan Itä-Suomen YTA-aluetta palvelevan lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen ydin- ja koordinaatiorakenne sekä tarvittava sopimusmalli sisältäen OT- toiminnan, kehittämisen ja tutkimuksen osa-alueet.
 • Ammattilaisten tuki lisääntyy vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa.
 • Koordinoidaan asiantuntijapalveluita ja -verkostoja YTA-alueella ja kansallisessa yhteistyössä. 
 • Ammattilaisten tuki lisääntyy vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa.

Kehittämisen painopistealueet


OT- kehittämisen painopiste-alueet hankekaudelle 2022-2023.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT) käynnistää pilotin ammattilaisten tueksi ajalle 20.3-3.11.23. OT-TUKIpilotti tarjoaa tukea lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativiin asiakastilanteisiin. 

Kenelle tarkoitettu?

Pilotti on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla.

Millaista tukea?

 • Neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista asiantuntijoista ja erityispalveluista.
 • Tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä.
 • Monialaista työnohjauksellista ja konsultatiivista tukea OT-tiimiltä.

Missä tilanteessa?

Erityisen vaativissa, monimutkaisissa tai harvinaisissa asiakastilanteissa, kun ei tiedetä kuinka tulee toimia, minne voi ottaa yhteyttä tai joihin tarvitaan monialaista lisätukea nykyisten perus- ja erityistason palveluiden lisäksi. Asiakastilannetta on ennen yhteydenottoa käsitelty oman tiimin kanssa omissa palveluissa.

Ota yhteyttä haluamaasi OT-koordinaattoriin puhelimitse tai laita sähköpostitse yhteydenottopyyntö. 

Lue lisää OT- TUKIpilotista ja ota yhteyttä. (PDF-tiedosto)

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely  

OT-TUKIpilotissa käsitellään yhteyttä ottavan ammattilaisen henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Käsiteltäviä tietoja ovat yhteydenottajan nimi, yhteystiedot, ammatti ja hyvinvointialue, jolla hän työskentelee. 

Jos tilanteessa on tarpeen käsitellä ammattilaisen asiakkaan eli lapsen, nuoren tai hänen perheensä henkilötietoja, ammattilainen vastaa näiden tietojen luovuttamisesta neuvoa kysyvän organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lapsen, nuoren tai hänen perheensä osalta ei käsitellä nimiä, henkilötunnuksia, yhteystietoja, syntymäaikaa, eikä diagnooseja. Sen sijaan käsiteltäväksi voi tulla neuvonnan tai ohjauksen antamisen kannalta olennaisia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, perheen tilanne, aiemmin käytetyt palvelut ja yhteistyötahot sekä terveydentilaa koskevia tietoja.  

Asiakkaan eli lapsen, nuoren tai hänen perheensä antama suostumus: 

 • Yhteyttä ottava ammattilainen arvioi tarvitaanko asiakkaan suostumusta ja pyytää sen tarvittaessa.  
 • Kirjalliseen suostumukseen käytetään neuvoa kysyvän organisaation omia lomakkeita.  
 • Mikäli ammattilainen pyytää suostumuksen suullisesti, hän kirjaa tiedon potilaan/asiakkaan asiakirjoihin.
 • Lapsen kohdalla riippuu hänen päätöksentekokykyisyydestään, keneltä suostumus pyydetään. 

OT-hankkeen tietosuojaseloste

Vaativan eroauttamiseen tueksi järjestetään Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa yhdessä Turvassa-hankkeen kanssa Haastavat erot -konsultaatiotyöryhmät. Ryhmältä voit pyytää konsultaatiota haasteellisiin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin. Työntekijä osallistuu myös itse konsultaatioon ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

OT-tason kehittämistyötä tehdään monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisten ja muiden kehittämishankkeiden yhteistyönä tutkimuksellinen näkökulma ja kokemusasiantuntijuus huomioiden. 

 • Vaativan tason sijaishuoltoa kehitetään Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueilla. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisuja psykiatrista osaamista ja vaativaa lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten avun tarpeeseen.  
 • Lakisääteisten lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien toimintaa kehitetään Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla. 
 • Vaativahoitoisissa ja kompleksisissa tilanteissa työskentelevien ammattilaisten tueksi kehitetään monialaisia asiantuntijaverkostoja ja vahvistetaan osaamista koulutusten avulla. 
 • OT-asiakkuuksien tunnistamisen tueksi kehitetään ammattilaisille suunnattua OT-seula- työkalua.  


Hankkeessa tehdyn kehittämistyön sisältöä päivitetään myös Innokylä-sivustolle.

OT-Nepsy-koulutusfoorumin 3. tilaisuus 27.9.2023 klo 12-16 Teamsissa

Teemat:

 1. Neurokehitykselliset häiriöt, koulunkäynti ja oppiminen sekä
 2. Uudistuva vammaislainsäädäntö

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hanke järjestää neljästä tilaisuudesta koostuvan OT-Nepsy-koulutusfoorumisarjan kevään ja syksyn 2023 aikana. Koulutusfoorumisarjan tarkoituksena on lisätä sivistystoimen, sosiaali- ja terveysalan (SI-SO-TE) ammattilaisten osaamista vaativahoitoisissa ja kompleksisissa nepsy-asiakastilanteissa, kehittää nepsy-asiakkaiden saamaa sisote-palvelua, verkostoitua, edistää SI-SO-TE-ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä vahvistaa yhteistä ymmärrystä ilmiöistä. Koulutus on tarkoitettu kaikille SI-SO-TE-ammattilaisille ja -esihenkilöille Itä- ja Keski-Suomessa sekä järjestötoimijoille, luottamushenkilöille ja kokemusasiantuntijoille.

 

POSOTE20 SOTE-rakenneuudistus -hankkeen osana toteutettu Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -pilottihanke 1.8.2020-31.12.2021

OT-koordinaattorit

OT-koordinaattorit Itä- ja Keski-Suomen alueella:
 

OT-hanke, kuvake


 

OT-hanke, lisätietoja


Hankkeen uutiskirjeet


Yhteistyössä mukana