Oikeudet

Oikeutesi tietosuojan osalta

Pohjois-Savon hyvinvointialueella käsittelemme henkilötietojasi tilanteesta riippuen erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisilla tavoilla. Henkilötietojasi voidaan käsitellä esimerkiksi terveydenhuollon toteuttamisessa tai sosiaalihuollon palveluissa.

Sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyn osalta. Oikeuksiesi käyttäminen voi edellyttää, että voimme tunnistaa sinut luotettavasti. Oikeuksien laajuus riippuu osittain tietojen käsittelyn oikeusperusteesta ja muusta lainsäädännöstä. Ensinnäkin sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Kerromme sinulle enemmän siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi Informointia koskevilla sivuilla.

Sinulla on tilannekohtaisesti seuraavat oikeudet:

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, on sinulla mahdollisuus peruuttaa antamasi suostumus olemalla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Oikeus tarkastaa tiedot (oikeus saada pääsy tietoihin)

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä eli Pohjois-Savon hyvinvointialue sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta. Lue lisää tietoihin tutustumisesta.

Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Rekisterinpitäjä arvioi ovatko oikaistavaksi pyytämäsi tiedot puutteellisia, epätarkkoja tai virheellisiä. Lue lisää oikaisu-oikeudesta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista esimerkiksi, jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä. Lue lisää poisto-oikeudesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä rajoituksen alaisia henkilötietojasi vain erityisillä lakisääteisillä perusteilla. Lue lisää rajoitusoikeudesta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla voi olla oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Oikeus koskee vain tilanteita, joissa henkilötietojasi käsitellään automaattisesti, tiedot ovat toimittamiasi, käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen eikä siirto vaikuta kolmansiin osapuoliin haitallisesti. Tällaiset tilanteet ovat toiminnassamme harvinaisia. Lue lisää siirto-oikeudesta.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, eli pyytää, ettei tietojasi käsitellä ollenkaan. Vastustamisoikeus voi olla olemassa esimerkiksi, kun tietojasi käsitellään tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Lue lisää vastustamisoikeudesta.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee automaattisen päätöksenteon sijaan ihminen. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että päätös tehdään pelkästään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja päätöksellä on oikeusvaikutuksia. Tällaiset tilanteet ovat toiminnassamme hyvin poikkeuksellisia. Lue lisää oikeudesta olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa rekisterinpitäjän eli Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi