Omavalvonta

Omavalvonta


Hyvinvointialueen on järjestämisvastuunsa nojalla ohjattava ja valvottava sekä itse tuottamaansa että hankkimaansa yksityistä palvelutuotantoa ja näiden alihankkijoita. Jos palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenee epäkohtia tai puutteita, hyvinvointialue vaatii niiden korjaamista asettamassaan määräajassa. Jos on kyse asiakas- tai potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, hyvinvointialue vaatii niiden välitöntä korjaamista.

Hyvinvointialueen on järjestämislain (612/2021) mukaisesti laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelma on strateginen asiakirja, jossa varmistetaan erityisesti palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus, sekä määritellään, miten edellä mainittujen velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa todetaan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt omavalvonta- ja asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmat.

Omavalvontaohjelmaan voit tutustua alla olevan linkin kautta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen omavalvontaohjelma ja suunnitelma 
laadunhallinnasta vuosille 2023–2024
 (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Omavalvontasuunnitelmat