Avustuslajit, avustushaku ja raportointi

Avustuslajit, avustushaku ja raportointi

Pohjois-Savon hyvinvointialueella yleishyödyllisten toimijoiden avustushaku ja avustetun toiminnan raportointi (väli- ja loppuraportointi) tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen Suomi.fi -sivuston kautta. Jos hakijaorganisaatiota ei ole aiemmin lisätty sähköiseen asiointipalveluun, täytyy se ensimmäisessä vaiheessa sinne luoda. Ohje sähköinen asiointi organisaation käyttäjä (pdf)

Avustushakuun ja raportointiin tarvittavat liitteet ovat suositeltavaa tallentaa asiointipalveluun pdf -muodossa. 

Toiminta- ja innovaatioavustushaku on avoinna 1.1. – 31.1.2024 ja 1.5. – 31.5.2024. 
Kumppanuusavustushaku on jatkuvahakuinen ja avoinna 1.3. – 31.10.2024 välisen ajan. 

Avustushaun päätökset tehdään asiakaskokemusjaostossa. Jaosto kokoontuu kerran kuukaudessa seuraavasti: 17.4.2024, 15.5.2024, 12.6.2024, 14.8.2024, 11.9.2024, 9.10.2024, 6.11.2024, 11.12.2024. Heinäkuussa ei käsitellä hakemuksia.

Kumppanuusavustushakemus tulee olla lähetetty hyvinvointialueelle hyvissä ajoin ennen asiakaskokemusjaoston kokousta. Hakemus vastaanotetaan kirjaamossa ja lähetetään tiedoksi valmistelijoille. Valmistelijat käsittelevät hakemuksen avustushaun prosessimallin mukaisesti ja tekevät ehdotuksen asiakaskokemusjaoston esityslistalle siihen kokoukseen, joka ajallisesti valmistelut huomioon ottaen on mahdollisin. Esityslista valmistuu yhtä viikkoa ennen kokousta.

Hyvinvointialueen avustusta voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yhdistykset, säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt sekä seurakunnat yleishyödyllistä toimintaa varten. 

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen periaatteet avustusperusteisesta ja toiminnallisesta yhteistyöstä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa -ohjetta sekä toiminta- ja innovaatioavustuksen jakamisen tukena pisteytysmallia ja kokonaisharkintaa. 

Toiminta- ja innovaatioavustushakuun on järjestetty avustusklinikoita. Kumppanuusavustuksen hausta voi tiedustella lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse: Sirpa Kononen, 044 717 6665, sirpa.kononen@pshyvinvointialue.fi

Avustushakulomake molempiin avustuslajeihin täytetään sähköisen asiointipalvelun kautta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on haettavana kaksi avustuslajia, kumppanuusavustus ja toiminta- ja innovaatioavustus.

Kumppanuusavustus

Kumppanuusavustus on harkinnanvarainen avustus. Sitä voi hakea esimerkiksi osaksi muuta rahoitusta (esim. STEA, ESR, oma varainhankintaa), jolla avustuksen kohteena olevaa toimintaa aiotaan rahoittaa.

Rahoitusta voi hakea myös sellaiselle määräaikaiselle toiminnalle, jossa ei ole muuta rahoitusta. Kumppanuusavustus on kuitenkin aina täydentävää rahoitusta, joten se ei voi olla ainoa hakijan olemassaoloa turvaava tulonlähde.   

Kumppanuusavustus solmitaan pidempikestoiseksi jaksoksi, 2–3 vuodeksi. Kumppanuussopimus tehdään avustuksen hakijan ja hyvinvointialueen palveluyksikön tai toimialan kanssa, jonka toimintaa myönnetty avustus täydentää. Sopimus tarkistetaan vuosittain hyvinvointialueen talousarvion määrärahan puitteiden mukaisesti. 

Toiminta- ja innovaatioavustus

Toiminta- ja innovaatioavustus on harkinnanvarainen avustus, jota voi hakea uuden yleishyödyllisen toiminnan kokeilemiseksi tai hyväksi käytännöksi osoittautuneen toiminnan laajentamiseksi koko Pohjois-Savon alueelle.

Avustusta voidaan myöntää äkilliseen, ajankohtaiseen toimintaympäristöön ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Toiminta- ja innovaatioavustus myönnetään yhdeksi vuodeksi. Avustuksen jakamisen tukena käytetään pisteytysmallia ja kokonaisharkintaa. 

Avustuksella tuettava toiminta

Molemmilla avustuslajeilla tuetaan sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka konkreettisesti tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Käytännössä avustettava toiminta asettuu lähelle asiakas- / asukaspintaa ja tukevat pohjoissavolaisten kansalaisen osallisuutta arjen elämässä.

Kumppanuusavustussopimuksia sekä yhteistyösopimuksia on vuonna 2023 solmittu Perhepalveluiden, Peruspalveluiden, Ikääntyneiden palveluiden ja Strategia- ja kehittämispalveluiden kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät Myönnetyt avustukset ja kumppanuudet -sivulta. 

Vuoden 2024 toiminta- ja innovaatioavustushaun yhteyteen avataan klinikoita, joissa käydään läpi avustushaun periaatteita ja hakulomaketta ja vastataan hakijoiden kysymyksiin. 

Toukokuun avustushaun klinikat ovat seuraavasti: 

Avustusklinikan diaesitys (pdf)

Tervetuloa mukaan!

Avustettavasta toiminnasta on hakemuksen liitteeksi laadittava toimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Toimintasuunnitelma on tarkempi kuvaus siitä toiminnasta, jota avustettavalla summalla toteutetaan. Rahoitussuunnitelma on laskelma toteutettavan toiminnan kuluista ja se on hyvä laatia koko vuoden kestoiseksi (12 kk).  Molemmat suunnitelmat täydentävät hakulomaketta. Toimintasuunnitelmasta on hyvä löytyä mm. seuraavia asioita: 

 • kuvaus avustettavasta toiminnasta ja sen tavoitteista
 • kuvaus kohderyhmästä jolle toiminta kohdentuu
 • kuvaus toiminnan laajuudesta esim. kuinka usein toimintaa järjestetään, millä paikkakunnilla toimintaa toteutetaan ja miten osallistuminen on mahdollistettu
 • kuvaus kuinka kattavasti kohderyhmän henkilöitä toiminnalla voidaan tavoittaa
 • kuvaus millaista hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden edistämistä toiminnalla voidaan tavoittaa
 • kuvaus toiminnan toteuttamiseen tarvittavasta resurssista
 • kuvaus millaisilla menetelmillä toiminnan tavoitteita seurataan ja arvioidaan
 • kuvaus toteutettavan toiminnan aikataulusta

Hyvinvointialue kannustaa avustuskelpoisia hakijoita yhteisvastuulliseen yhteistyöhön, jolloin toteutettava toiminta voi saavuttaa laajemman kattavuuden ja osapuolien erityisosaaminen jakaantuu tasaisesti. 

Yhteisvastuullisessa toiminnassa hakijat hakevat avustusta yhdessä ja toteuttavat toimintaa yhteisvastuullisesti. Yhteistyötä varten edellytetään keskinäistä yhteistyösopimusta. Siinä sovitaan yhteistyön muodoista ja vastuista sekä päävastuullisesta hakijasta, jolle avustus maksetaan. Lisäksi hakijan ollessa Pohjois-Savon alueella toimiva katto-organisaatio, yhteistyösopimuksella voidaan tuoda esille avustusyhteistyössä olevat paikallisyhdistykset. 

Hyvinvointialue tarjoaa hakijoiden käyttöön sopimuspohjamallin, jota voi tarvittaessa hyödyntää ja muokata omaan käyttöön. Yhteisvastuullinen sopimus liitetään hakemukseen sähköisesti kuten toiminta- ja rahoitussuunnitelmakin

Sopimuspohjamalli (word)


 

Avustushakua varten on mallinnettu hakijan näkökulmasta avustushaun prosessi. Sen tarkoituksena on selventää hakijalle avustushaun vaiheet ja kokonaisuus. 
1.    Tieto hyvinvointialueen hakuajasta selvillä
2.    Tutustuminen haun kriteereihin ja toiminta- ja innovaatioavustuksissa pisteytysmalliin
3.    Avustettavan toiminnan suunnittelu ja tarpeen kartoitus
4.    Tarvittaessa

 •     Yhteys hyvinvointialueen järjestösihteeriin
 •     Yhteistyön suunnittelu toisten yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

5.    Tarvittaessa

 •     Avustushaun avustusklinikkaan osallistuminen

6.    Avustettavan toiminnan toiminta- ja rahoitussuunnitelman laatiminen
7.    Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen
8.    Tarvittaessa

 •     Toiminnan ilmoittaminen vaadituilla alustoilla Lähellä.fi ja PTV

9.    Hakemuksen käsittelyaika hyvinvointialueella
10.    Tieto asiakaskokemusjaoston päätöksestä
11.    Kumppanuusavustuksen sopimusneuvottelu tai yhteydenotto toiminta- ja innovaatioavustuksen saajaan
12.    Avustusraha maksettu
13.    Avustettavan toiminnan toteutus
14.    Toiminnan seuranta ja arviointi
15.    Raportointi

Myönnetystä kumppanuusavustuksesta saaja tekee hyvinvointialueelle kirjallisen väliraportin ennen uuden maksatuskauden alkua (n. 1–2 kk ennen). Loppuraportti pyydetään sopimuskauden päätyttyä.

Myönnetystä toiminta- ja innovaatioavustuksesta saaja tekee kirjallisen loppuraportin, kun avustettu toiminta hyvinvointialueen myöntämällä avustusrahalla on toteutunut / päättynyt. 

Raportointi tehdään sähköiseen asiointipalveluun hakukohtaiselle lomakkeelle. Liitteeksi liitetään kulloisenkin toimintavuoden tuloslaskelma. Raportilla ei tule kertoa sellaista tietoa, joka on liikesalaisuuden piirissä. Raportissa kuvataan toteutettu toiminta seuranta-ajalta ja menetelmät, jolla toimintaa on seurattu. Tarkempi ohjeistus seurannasta käydään myönnetystä avustuksesta saajan kanssa läpi ennen toiminnan aloitusta