Valtion tutkimusrahoitus

Valtion tutkimusrahoitus


Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61-66 §:ssä . Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää alueellisille yliopistotasoisille terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnille tutkimusrahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti. Valtion tutkimusrahoituksen määrä on riippuvainen valtion budjetista ja vaihtelee vuosittain. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Alueelliset yliopistotasoiset terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. Aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain tutkimustoimikunnalle. Tutkimustoimikunta maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajaorganisaatioille kuukausittain.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta (888/2019) .

Tiedotteita

Tiedotteita

Valtion tutkimusrahoituksen hakuaika on 2.1.-1.2.2023.

VTR -hakuun liittyvä aikataulu:

Hakukuulutuksen ja -ohjeen julkaiseminen                

15.12.2022

Hakuaika 2.1.-1.2.2023
Hakemusten ulkopuolinen arviointi 8.2.-8.3.2023
YTA-ttmk:n päätöskokous 12.4.2023
Lainvoimaisesta päätöksestä tiedottaminen 15.5.2023

 

VTR hakukuulutus 2023 ja VTR hakuohje 2023.

(15.12.2022)

30.6.2023/7.8.2023

Valtion tutkimusrahoituksen jakaminen Itä-Suomen yhteistyöalueella vuonna 2023

 

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päätti 12.4.2023 (6, 7 ja 8 §), 22.5.2023 (13 ja 14 §) ja 14.6.2023 (21 §) pidetyissä kokouksissaan valtion tutkimusrahoituksen (VTR) jakamisesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen Itä-Suomen yhteistyöalueella vuonna 2023. 

Tutkimustoimikunta päätti 12.4.2023 kokouksessaan jakaa väitöskirjatason tutkimushankkeille valtion tutkimusrahoitusta 788 381 €. Toimikunnan tekemät päätökset väitöskirjatason tutkimushankkeiden rahoituksesta ovat saaneet lainvoiman 15.5.2023.

22.5.2023 pidetyssä kokouksessa toimikunta käsitteli ja teki uudet päätökset (13 ja 14 §) valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tohtori- ja dosenttitason tutkimushankkeille, koska yksi tohtorihakuluokassa rahoitusta saanut hakija oli nimitetty dosentiksi eikä näin ollen ollut oikeutettu rahoitukseen tohtoritason tutkimushankehakuluokassa. Tutkimustoimikunta päätti jakaa dosenttitason tutkimushankkeille 1 336 811 € ja tohtoritason tutkimushankkeille 1 241 733 €. Dosenttitason tutkimushankkeiden rahoituspäätökset ovat saaneet lainvoiman 3.7.2023.

22.5.2023 pidetyn kokouksen jälkeen yksi tohtorihakuluokassa rahoitusta saanut hakija irtisanoutui Itä-Suomen yhteistyöalueen VTR-hakukelpoisesta organisaatiosta ja siirtyi työskentelemään toiselle yhteistyöalueelle. Itä-Suomen yhteistyöalueella saatua valtion tutkimusrahoitusta ei voi siirtää toiselle yhteistyöalueelle, joten toimikunta käsitteli ja teki uudet päätökset (21 §) valtion tutkimusrahoituksen jaosta tohtorihakuluokan tutkimushankkeille 14.6.2023 pidetyssä kokouksessaan. Toimikunta päätti jakaa tohtoritason tutkimushankkeille 1 151 733 €. Tohtoritason tutkimushankkeiden rahoituspäätökset ovat saaneet lainvoiman 6.8.2023.
 

Tutkimushankkeet, joille on myönnetty valtion tutkimusrahoitusta vuonna 2023 (VTR): 
Väitöskirjatutkimushakuluokka, päätökset 12.4.2023, julkinen (pdf)
Dosenttihakuluokka, päätökset 22.5.2023, julkinen (pdf)
Tohtorihakuluokka, päätökset 14.6.2023, julkinen (pdf)

Kahdeksan (8) hakijaa ei ole antanut lupaa julkaista tutkimuksensa tai tutkimusryhmänsä tietoja.

Kun toimikunnan päätökset saavat lainvoiman, hakuluokassa rahoitusta saaneet voivat hakea rahoituksen käyttöönsä oman organisaationsa ohjeistuksen mukaisesti.

 

Tutkimusrahoituksen käyttö

 

Tutkimusrahoitus on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaiseen tutkimushankkeeseen suoraan kohdistuviin kuluihin. Ennen rahoituksen käyttöönottoa tulee tutkimushankkeella olla voimassa oleva tutkimuslupa. Rahoitusta saaneen tutkijan on lisäksi ilmoitettava rahoituskauden aikana tapahtuvista merkittävistä palvelussuhdemuutoksista (esimerkiksi siirtyminen toisen yhteistyö- tai hyvinvointialueen palvelukseen) organisaationsa VTR-yhteyshenkilölle.

Toteuttajaorganisaatioilla on kokonaisvastuu rahoituksen käytöstä, seurannasta ja raportoinnista. Tutkimushankkeesta vastaava organisaatio voi periä tutkimustoiminnan infrakuluja korkeintaan 25 %.

Itäisen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.5.2023

Valtion tutkimusrahoitus 2023: väitöskirjahakuluokan päätökset ovat saaneet lainvoiman

Itä-Suomen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päätti valtion tutkimusrahoituksen (VTR) jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2023 (kokous 12.4.2023 / 6, 7 ja 8 §).

Hakemuksia saapui yhteensä 111 hakemusta, joista dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 42, tohtoritason tutkimushankehakemuksia oli 30 ja väitöskirjatutkimushankehakemuksia oli 39. Väitöskirjatason hakemusten määrä kasvoi kahdeksalla (8) hakemuksella vuoteen 2022 verrattuna.  


Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja huomioi rahoituksen jaossa STM:n antamat linjaukset. Rahoituksen jako perustui arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa. Päätöskokouksessa toimikunta tarkasteli tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.


12.4.2023 pidetyn kokouksen jälkeen yksi tohtoritason hakuluokassa rahoitusta saanut hakija ilmoitti saaneensa dosentin arvon. Koska hakija on saanut dosentin arvon ennen päätöskokousta, tulee hakijan hakemus käsitellä uudelleen dosenttiluokassa (VTR-hakuohje 2023, s. 2). Seuraava alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan kokous pidetään 22.5.2023.

Tutkimustoimikunnan 12.4.2023 kokouksessaan tekemä päätös väitöskirjatason hankehakemuksista on saanut lainvoiman 15.5.2023. Hakuluokassa rahoitusta saaneet voivat hakea rahoituksen käyttöönsä oman organisaationsa ohjeistuksen mukaisesti. Väitöskirjatason hankkeille jaettava valtion tutkimusrahoitus on 788 381 €. 

Liitteenä olevassa taulukossa rahoitusta saaneet väitöskirjatason hankkeet:
Väitöskirjatutkimushakuluokka, päätökset 12.4.2023, julkinen (pdf)

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kristiina Nerg
asiantuntija (YTA-tutkimusyhteistyö)
p. 044 717 4950
kristiina.nerg@pshyvinvointialue.fi 

Helena Mustonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 6040
helena.mustonen@pshyvinvointialue.fi 

Irma Ihalainen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 711 3750
irma.ihalainen@pshyvinvointialue.fi 

Tatu Kemppainen
Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen@pshyvinvointialue.fi 

Lomakkeet ja ohjeet