Valtion tutkimusrahoitus

Valtion tutkimusrahoitus


Valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen säädetään Terveydenhuoltolain (1326/2010) 61-66 §:ssä . Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää alueellisille yliopistotasoisille terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnille tutkimusrahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemänsä päätöksen mukaisesti. Valtion tutkimusrahoituksen määrä on riippuvainen valtion budjetista ja vaihtelee vuosittain. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Alueelliset yliopistotasoiset terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnat päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa tutkimushankkeille. Aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain tutkimustoimikunnalle. Tutkimustoimikunta maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden toteuttajaorganisaatioille kuukausittain.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksesta vuosina 2024-2027 (66/2024) .

Lue lisää: Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

Tiedotteita

Tiedotteita

18.4.2024/7.5.2024

Valtion tutkimusrahoituksen jakaminen Itä-Suomen yhteistyöalueella vuonna 2024

 

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päätti valtion tutkimusrahoituksen (VTR) jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2024 (kokous 10.4.2023 / 5, 6 ja 7 §).

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui yhteensä 134, joista dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 43, tohtoritason tutkimushankehakemuksia oli 34 ja väitöskirjatutkimushankehakemuksia oli 57. Viime vuoteen verrattuna hakemusten määrä kasvoi 23 hakemuksella, kasvua oli etenkin väitöskirjatutkimushankehakemusluokassa.   


Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Päätöskokouksessaan 10.4.2024 tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja huomioi rahoituksen jaossa STM:n linjaukset sekä 8.11.2023 pidetyssä kokouksessa sovitut rahoituksen myöntämisen ehdot. Rahoituksen jako perustui arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa. Lisäksi tutkimustoimikunta tarkasteli myös tutkimushankkeiden saamia yhteispisteitä ja arvioijien hankkeille antamia sanallisia arvioita.


Rahoitushakemuksista rahoitettiin kaikkiaan noin 80 prosenttia. Aikaisempina vuosina rahoitusta on myönnetty noin 60 prosentille hakemuksista.

 

Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuonna 2024

Dosenttitason tutkimushankehakemuksille tutkimustoimikunta päätti myöntää  1.687.225 euroa. Dosenttitason tutkimushankkeiden saamaan rahoituksen sisältyy yhdelle ko. hakuluokan innovatiivisimmaksi arvioidulle tutkimushankkeelle myönnetty 30.000 euroa. Rahoitus myönnettiin tutkimushankkeelle, jonka tutkimussuunnitelma arvioitiin innovatiivisimmaksi sen saamien pisteiden ja sanallisten arviointien perusteella ja joka muutoin ei olisi ollut saamassa rahoitusta. Dosenttitason ja ns. jokeriluokan rahoituspäätökset saivat lainvoiman 7.5.2024. 

Tohtoritason tutkimushankehakemuksille myönnettiin 1.331.650 euroa ja väitöskirjatutkimushankehakemuksille 1.058.245 euroa. Tohtori- ja väitöskirjatason rahoituspäätökset saivat lainvoiman 7.5.2024.

 

Dosenttitason tutkimushankkeet, päätös 10.4.2024

Tohtoritason tutkimushankkeet, päätös 10.4.2024

Väitöskirjatason tutkimushankkeet, päätös 10.4.2024

 

Valtion tutkimusrahoituksen käyttö

Tutkimusrahoitusta voi alkaa käyttämään oman organisaation käytäntöjen mukaisesti,
kun rahoituspäätökset ovat saaneet laivoiman. 
Ennen rahoituksen käyttöönottoa tutkimushankkeella tulee olla voimassaoleva tutkimuslupa sekä muut tarvittavat ko. tutkimushankkeen toiminnan kannalta keskeiset luvat ja lausunnot. Saatua tutkimusrahoitusta voi käyttää rahoituksen myöntövuoden lisäksi kahtena seuraavana kalenterivuotena. 

Tutkimusrahoitus on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaiseen tutkimushankkeeseen suoraan kohdistuviin kuluihin.  Rahoitusta saaneen tutkijan on lisäksi ilmoitettava rahoituskauden aikana tapahtuvista merkittävistä palvelussuhdemuutoksista (esimerkiksi siirtyminen toisen yhteistyö- tai hyvinvointialueen palvelukseen) organisaationsa VTR-yhteyshenkilölle.

Toteuttajaorganisaatioilla on kokonaisvastuu rahoituksen käytöstä, seurannasta ja raportoinnista. Tutkimushankkeesta vastaava organisaatio voi periä tutkimustoiminnan infrakuluja korkeintaan 25 %.


Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan kokouspöytäkirja 10.4.2023 on yleisesti nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen internetsivuilla Alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, esityslistat ja päätökset (https://pshyvinvointialue.fi/esityslistat-ja-poytakirjat)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.2.2024

Tilastotietoa 30.1.2024 päättyneestä VTR2024-rahoitushausta 

Itä-Suomen yhteistyöalueen laajuinen valtion tutkimusrahoitushaku päättyi 30.1.2024. Määräaikaan mennessä rahoitusta haki 134 hakijaa. Hakijoita oli 23 enemmän kuin vuonna 2023.  
 
Rahoitushaku järjestettiin kolmessa eri hakuluokassa. Hakemuksista 32 % kohdistui dosenttitason hakuluokkaan (43 hakemusta), 25 % tohtoritason hakuluokkaan (34 hakemusta) ja 43 % väitöskirjahakuluokkaan (57 hakemusta). Edelliseen vuoteen verrattuna etenkin väitöskirjatason hakemusten määrä kasvoi. Rahoitusta haettiin yhteensä 10 498 305 €.  

Hakemusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Hakemukset randomoitiin 10 ulkopuoliselle ja puolueettomalle arvioijalle. Jokainen hakemus saa viisi (5) erillistä arviointia.  
 
Alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päättää rahoituksen jaosta päätöskokouksessaan 10.4.2024. Rahoituspäätöksistä tiedotetaan 18.4.2024.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2024

Valtion tutkimusrahoitushaku on käynnissä 2.1. - 30.1.2024 klo 15:een saakka

Vuoden 2024 hakukuulutus, haku- ja arviointiohjeet löytyvät osoitteesta https://pshyvinvointialue.fi/valtion-tutkimusrahoitus. Tutkimusrahoitusta jaetaan dosenttitason-, tohtoritason- ja väitöskirjatason tutkimushankkeille. Haku tapahtuu sähköisessä eTutkija-järjestelmässä.

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta on kehittänyt valtion tutkimusrahoituksen haku- ja jakokriteereitä tavoitteenaan tukea nuorten tutkijoiden urapolkua ja kasvattaa alueen tutkimustoiminnan edellytyksiä, laatua ja tuloksellisuutta. Kehittämistoimenpiteet pohjautuvat syksyllä 2023 tutkijoille ja hakemusten arvioijille lähetettyjen kyselyiden vastauksiin ja kehittämisehdotuksiin sekä lokakuussa pidettyyn VTR-asiantuntijapaneelikeskusteluun.

Keskeisimmät muutokset VTR:n haku- ja jakokriteereissä:

  • Hakijan tieteelliset ansiot (julkaisut, rahoitus, väitöskirjojen ohjaukset) ilmoitetaan viimeisen viiden (5) vuoden sijaan kolmelta (3) edelliseltä kalanterivuodelta. Kannustetaan hakijoita hakemaan myös muuta rahoitusta, joten VTR-hakemukseen ei enää kirjata aiemmin saatua VTR:ää.

  • Jos hakua edeltävänä vuonna saatua VTR:ää ei ole otettu käyttöön, uutta rahoitusta ei voida myöntää. "Otettu käyttöön” tarkoittaa sitä, että tutkimukselle on haettu tarvittavat luvat ja saatua rahoitusta on käytetty tutkimustoimikunnan päätöksentekohetkeen mennessä. Uudistuksella pyritään edistämään myönnetyn rahoituksen tehokasta käyttöä. 

  • Pienennetään suurimpia yksittäisille hankkeille myönnettäviä rahoitussummia, jotta rahoitusta voidaan myöntää useammalle tutkimushankkeelle.

  • Dosenttitason hakuluokkaan lisätään ns. jokeriluokka, jossa rahoitusta myönnetään yhdelle innovatiivisimmalle tutkimushankkeelle = ulkopuolisen arvioinnin perusteella paras tutkimussuunnitelma, joka muutoin olisi jäämässä ilman rahoitusta.

  • Rahoitusta saanut tutkija sitoutuu raportoimaan tutkimushankkeen etenemisestä, tuloksellisuudesta ja palvelussuhteessaan tapahtuvista muutoksista vuosittain. Jos rahoitusta saanut tutkija ei toimita raporttia, jäljellä oleva rahoitus siirretään uudelleen jaettavaksi. Jos tutkija hakee uutta tutkimusrahoitusta eikä ole raportoinut edellisen rahoituksen etenemisestä, uusi tutkimusrahoitus voidaan evätä.

  • Hakuohjeen hakuehtoa ”Hakija hakee siinä hakuluokassa, jonka hakuehdot hän täyttää päätösajankohtaan mennessä” muutetaan siten, että ”Hakija hakee siinä hakuluokassa, jonka hakuehdot hän täyttää hakuajan päättymisajankohtaan mennessä”. Aiempi hakuehtokirjaus on aiheuttanut epäselvyyttä mm. vasta nimitettyjen dosenttien keskuudessa.

  • Rahoituspäätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse salatulla yhteydellä.

Ulkopuoliset arvioijat arvioivat rahoitushakemukset 5.2.-29.2.2024. Alueellinen yliopistotasoisen tutkimuksen tutkimustoimikunta päättää rahoituksen jaosta kokouksessaan 10.4.2024. Rahoituspäätöksistä tiedotetaan 18.4.2024.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valtion tutkimusrahoitushaun aikataulu

 

Hakukuulutuksen julkaiseminen                

15.12.2023 

Hakuaika

2.1.-30.1.2024

Hakemusten ulkopuolinen arviointi

5.2.-29.2.2024

Tutkimustoimikunnan päätöskokous

10.4.2024

Päätöksestä tiedottaminen

18.4.2024

Valtion tutkimusrahoituksen hakuaika on 2.1.-1.2.2023.

VTR -hakuun liittyvä aikataulu:

Hakukuulutuksen ja -ohjeen julkaiseminen                

15.12.2022

Hakuaika 2.1.-1.2.2023
Hakemusten ulkopuolinen arviointi 8.2.-8.3.2023
YTA-ttmk:n päätöskokous 12.4.2023
Lainvoimaisesta päätöksestä tiedottaminen 15.5.2023

 

VTR hakukuulutus 2023 ja VTR hakuohje 2023.

(15.12.2022)

30.6.2023/7.8.2023

Valtion tutkimusrahoituksen jakaminen Itä-Suomen yhteistyöalueella vuonna 2023

 

Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päätti 12.4.2023 (6, 7 ja 8 §), 22.5.2023 (13 ja 14 §) ja 14.6.2023 (21 §) pidetyissä kokouksissaan valtion tutkimusrahoituksen (VTR) jakamisesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen Itä-Suomen yhteistyöalueella vuonna 2023. 

Tutkimustoimikunta päätti 12.4.2023 kokouksessaan jakaa väitöskirjatason tutkimushankkeille valtion tutkimusrahoitusta 788 381 €. Toimikunnan tekemät päätökset väitöskirjatason tutkimushankkeiden rahoituksesta ovat saaneet lainvoiman 15.5.2023.

22.5.2023 pidetyssä kokouksessa toimikunta käsitteli ja teki uudet päätökset (13 ja 14 §) valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tohtori- ja dosenttitason tutkimushankkeille, koska yksi tohtorihakuluokassa rahoitusta saanut hakija oli nimitetty dosentiksi eikä näin ollen ollut oikeutettu rahoitukseen tohtoritason tutkimushankehakuluokassa. Tutkimustoimikunta päätti jakaa dosenttitason tutkimushankkeille 1 336 811 € ja tohtoritason tutkimushankkeille 1 241 733 €. Dosenttitason tutkimushankkeiden rahoituspäätökset ovat saaneet lainvoiman 3.7.2023.

22.5.2023 pidetyn kokouksen jälkeen yksi tohtorihakuluokassa rahoitusta saanut hakija irtisanoutui Itä-Suomen yhteistyöalueen VTR-hakukelpoisesta organisaatiosta ja siirtyi työskentelemään toiselle yhteistyöalueelle. Itä-Suomen yhteistyöalueella saatua valtion tutkimusrahoitusta ei voi siirtää toiselle yhteistyöalueelle, joten toimikunta käsitteli ja teki uudet päätökset (21 §) valtion tutkimusrahoituksen jaosta tohtorihakuluokan tutkimushankkeille 14.6.2023 pidetyssä kokouksessaan. Toimikunta päätti jakaa tohtoritason tutkimushankkeille 1 151 733 €. Tohtoritason tutkimushankkeiden rahoituspäätökset ovat saaneet lainvoiman 6.8.2023.
 

Tutkimushankkeet, joille on myönnetty valtion tutkimusrahoitusta vuonna 2023 (VTR): 
Väitöskirjatutkimushakuluokka, päätökset 12.4.2023, julkinen (pdf)
Dosenttihakuluokka, päätökset 22.5.2023, julkinen (pdf)
Tohtorihakuluokka, päätökset 14.6.2023, julkinen (pdf)

Kahdeksan (8) hakijaa ei ole antanut lupaa julkaista tutkimuksensa tai tutkimusryhmänsä tietoja.

Kun toimikunnan päätökset saavat lainvoiman, hakuluokassa rahoitusta saaneet voivat hakea rahoituksen käyttöönsä oman organisaationsa ohjeistuksen mukaisesti.

 

Tutkimusrahoituksen käyttö

 

Tutkimusrahoitus on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaiseen tutkimushankkeeseen suoraan kohdistuviin kuluihin. Ennen rahoituksen käyttöönottoa tulee tutkimushankkeella olla voimassa oleva tutkimuslupa. Rahoitusta saaneen tutkijan on lisäksi ilmoitettava rahoituskauden aikana tapahtuvista merkittävistä palvelussuhdemuutoksista (esimerkiksi siirtyminen toisen yhteistyö- tai hyvinvointialueen palvelukseen) organisaationsa VTR-yhteyshenkilölle.

Toteuttajaorganisaatioilla on kokonaisvastuu rahoituksen käytöstä, seurannasta ja raportoinnista. Tutkimushankkeesta vastaava organisaatio voi periä tutkimustoiminnan infrakuluja korkeintaan 25 %.

Itäisen yhteistyöalueen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16.5.2023

Valtion tutkimusrahoitus 2023: väitöskirjahakuluokan päätökset ovat saaneet lainvoiman

Itä-Suomen alueellinen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päätti valtion tutkimusrahoituksen (VTR) jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2023 (kokous 12.4.2023 / 6, 7 ja 8 §).

Hakemuksia saapui yhteensä 111 hakemusta, joista dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 42, tohtoritason tutkimushankehakemuksia oli 30 ja väitöskirjatutkimushankehakemuksia oli 39. Väitöskirjatason hakemusten määrä kasvoi kahdeksalla (8) hakemuksella vuoteen 2022 verrattuna.  


Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja huomioi rahoituksen jaossa STM:n antamat linjaukset. Rahoituksen jako perustui arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa. Päätöskokouksessa toimikunta tarkasteli tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.


12.4.2023 pidetyn kokouksen jälkeen yksi tohtoritason hakuluokassa rahoitusta saanut hakija ilmoitti saaneensa dosentin arvon. Koska hakija on saanut dosentin arvon ennen päätöskokousta, tulee hakijan hakemus käsitellä uudelleen dosenttiluokassa (VTR-hakuohje 2023, s. 2). Seuraava alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan kokous pidetään 22.5.2023.

Tutkimustoimikunnan 12.4.2023 kokouksessaan tekemä päätös väitöskirjatason hankehakemuksista on saanut lainvoiman 15.5.2023. Hakuluokassa rahoitusta saaneet voivat hakea rahoituksen käyttöönsä oman organisaationsa ohjeistuksen mukaisesti. Väitöskirjatason hankkeille jaettava valtion tutkimusrahoitus on 788 381 €. 

Liitteenä olevassa taulukossa rahoitusta saaneet väitöskirjatason hankkeet:
Väitöskirjatutkimushakuluokka, päätökset 12.4.2023, julkinen (pdf)

 

Yhteystiedot

Ohjeet 
 

 

Lomakkeet

 

Yhteystiedot

Kristiina Nerg
asiantuntija (YTA-tutkimusyhteistyö)
p. 044 717 4950
kristiina.nerg(at)pshyvinvointialue.fi

Helena Mustonen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 717 6040
helena.mustonen(at)pshyvinvointialue.fi

Irma Ihalainen
tiedepalvelukoordinaattori
p. 044 711 3750
irma.ihalainen(at)pshyvinvointialue.fi

Tatu Kemppainen
Itä-Suomen yhteistyöalueen alueellisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan puheenjohtaja
p. 044 717 2824
tatu.kemppainen(at)pshyvinvointialue.fi