Tutkittavalle, Tutkimus ja opetus

Tutkittavalle

Tutkittavana olet tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Tieteelliset tutkimukset antavat tietoa uusista ja olemassa olevista hoidoista sekä niiden vaikutuksista terveyteen. Tutkittu tieto voi johtaa turvallisempien ja tehokkaampien hoitojen kehittämiseen.

Tutkimuslaki turvaa sinun oikeutesi tutkittavana silloin, kun osallistut tutkimukseen. Tutkittavat ovat vapaaehtoisia, jotka ovat antaneet tietoon perustuvan suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa sinun sairautesi hoitoon. Tutkimuksilla, joissa on tutkittavia, on sekä alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto että organisaation tutkimuslupa.

Tutkittavana osallistut tutkimukseen, kun olet allekirjoittanut kirjallisen suostumuslomakkeen. Samalla suostut siihen, että tietojasi saadaan kerätä ja käsitellä tutkimuksen tarkoitusta varten. Kaikki sinusta kerättävät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tutkimukseen osallistuminen on aina vapaaehtoista ja osallistumisen voi peruuttaa ilman seuraamuksia. Tutkittavana sinulle kerrotaan tutkimuksesta rekrytointi-ilmoituksella, jossa kerrotaan seuraavia asioita:

  • tutkijan nimi ja tutkimuspaikka yhteystietoineen
  • mahdollinen tutkimuksen toimeksiantaja
  • tutkimuksen pääasiallinen sisältö ja / tai tutkimuskäynnit ja / tai toimenpiteet
  • tutkimusvalmiste tai -hoito
  • tutkittavan ryhmän valintaperusteet
  • tutkimuksen kesto
  • tutkittaville suoritettavat mahdolliset korvaukset

Ennen suostumuksen antamista sinä saat kirjallisen ja suullisen selvityksen tutkimuksesta, oikeuksistasi ja tutkimuksen aikana tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulle kerrotaan tutkimuksen mahdollisista hyödyistä, riskeistä ja haitoista. Sinä saat harkita osallistumistasi eikä sinua painosteta osallistumaan tutkimukseen. Tutkittavana sinä annat suostumuksen tutkimukseen kirjallisesti ja suullisesti.

Poikkeukset tietoon perustuvan suostumuksen saamiselle

  • Tutkimukset, joissa ei asian kiireellisyyden ja potilaan terveydentilan vuoksi voida saada suostumusta. Tällöin toimenpiteestä odotettavissa välitöntä hyötyä potilaan terveydelle.
  • Tutkittava ei pysty allekirjoittamaan suostumusta. Suostumuksen voi antaa suullisesti vähintään yhden tutkimuksesta riippumattoman todistajan läsnä ollessa.
  • Kliiniset lääketutkimukset: tutkittava ei pysty itse antamaan suostumusta (oltava lähiomaisen, muun läheisen tai laillisen edustajan suostumus tutkimukseen osallistumisesta). Suostumuksen on oltava tutkittavan oletetun tahdon mukainen.

Kirjallisen suostumuksen vaatimuksesta voidaan poiketa muissa kuin kliinisissä lääketutkimuksissa myös silloin, kun henkilötietojen antaminen voisi olla tutkittavan edun vastaista ja tutkimuksesta aiheutuu hänelle vain vähäinen rasitus eikä siitä ole haittaa hänen terveydelleen. Suullinen suostumus voidaan tällöin antaa ilman todistajan läsnäoloa eikä tutkimusasiakirjoihin merkitä tutkittavan henkilötietoja.

Tutkittavana sinulle voidaan korvata tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia ja ansionmenetystä sekä korvata muusta haitasta aiheutuvia kustannuksia. Tällaiset kustannukset korvataan kohtuullisesti perustuen todellisiin kustannuksiin. Korvauksen saamiseksi on sinun pyydettäessä esitettävä tarpeelliset kuitit, palkkatodistus tai muut vastaavat asiakirjat.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta tutkimuslain mukaan palkkiota. Jos sinulle ei makseta korvauksia, tutkija ilmoittaa tästä ennen suostumuksen allekirjoittamista. Lisätietoja tutkittaville suoritettavista korvauksista on saatavilla STM:n asetuksesta (pdf) .