Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon

Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanke (RRP)

 

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Asukkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmat ja niiden aiheuttamat haitat vähenevät ja painopiste siirtyy ennaltaehkäisyyn.

  2. Työelämän ulkopuolella olevien ja osatyökykyisten työkyky ja työllistyminen paranee.

  3. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja palveluiden integroituminen osaksi asiakkaan palvelupolkua lisääntyy.

  4. Tiedontuotanto ja raportointikäytännöt paranevat toimintaa ohjaavan vaikuttavuustiedon tuottamiseksi ja tiedolla johtamisen perustaksi hyvinvointialueella.

  5. Hyvinvointialueen työntekijöiden ja esimiesten työn tekemisen ja kehittämisen toimintatavat uudistuvat heijastuen myönteisesti työolosuhteisiin, ja valmius työn jatkuvaan kehittämiseen vahvistuu.  

Hankkeessa vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta hyvinvointialueellamme esimerkiksi digitaalisten innovaatioiden käyttöönoton myötä. Lisäksi tuetaan mielenterveyskuntoutujien työelämään pääsyä ja työelämässä pysymistä.

Erityisesti tuetaan työyksikkölähtöisesti työntekijöiden ja esimiesten valmiuksiin kehittää omaa työtään niin, että kehittämisen toimintatavat heijastuvat myönteisesti työolosuhteisiin.

Myös työntekijöiden ja esimiesten valmiuksia kehittää omaa työtään ja työolosuhteitaan tuetaan, sillä tämä heijastuu suoraan asiakastyöhön.

NEPSY- osaajien verkostoa ja palveluohjausta vahvistamalla tuemme nuorten nopeaa avunsaantia ja hoitoa. Ongelmien vaikeutumisen estämiseksi ja erityistason hoidon tarpeen vähentämiseksi jalkautuvien psykiatristen sairaanhoitajien toimintamallia laajennetaan toiselle asteelle huomioiden päihdetyön näkökulma. Tämä on suoraa jatkumoa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle.

Tärkeä kehittämiskohde tulevina vuosina on myös omais- ja perhehoito. Ikääntymisen haasteista selviämiseksi kasvatetaan omais- ja perhehoidon peittävyyttä raskaampien palveluiden tarpeen vähentämiseksi. Hankkeessa yhdenmukaistetaan ja laajennetaan hyviä käytäntöjä omais- ja perhehoitajien jaksamisen tueksi koko alueella", hankepäällikkö Minna Tihinen sanoo.

Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hanke on aloittanut kesällä 2022. Syksyn aikana tarkennettiin toimenpidesuunnitelmia ryhmien palveluvelan purkamisen ja nopean hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Hanke on strategisesti sulautettu yhteen Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa, joka päättyi vuoden 2023 lopussa.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin ja henkilöstövajeeseen. Konkreettiset toimenpiteet ja pilotoinnit on suunniteltu yhdessä johdon ja henkilökunnan kanssa vuoden 2023 alussa niin, että hanke voi tukea yksiköiden toimintaa.Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja sitä rahoittaa Euroopan unioni (NextGenerationEU). 

 

Yhteystiedot

Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon, yhteystiedot

Työkyvyn ja työllistymisen tuki

Nuorten mielenterveys ja päihdepalvelut

Perheiden palvelut

Yleiset palvelut

Ikääntyvien palvelut