Asiakasmaksut - bannerikuva

alt=

Murupolku

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen

 

Poliklinikkamaksu  46 euroa peritään 18 vuotta täyttäneeltä poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta. Jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana, poliklinikkamaksua ei peritä. Maksua ei peritä psykiatrian avohoidosta, eikä sotaveteraaneilta.

Päiväkirurgiamaksu 150,80 euroa peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. Päiväkirurgiamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta, ellei toimenpidettä ole tehty poliklinikalla. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään häneltä päiväkirurgiamaksun lisäksi 54,60 euron hoitopäivämaksu.

Psykiatrian hoitopäivämaksu 25,10 euroa.

Hoitopäivämaksu 54,60 euroa peritään kaikista hoitopäivistä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksu on 25,10 euroa. Jos potilas siirtyy suoraan toiseen sairaalaan lähtöpäivää ei laskuteta. Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksua peritään 7 päivää kalenterivuodessa, minkä jälkeen vuodeosastohoito on maksutonta.

Päivä- tai yöhoidon maksu 25,10 euroa.  

Sarjahoitomaksu 12,80 euroa peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 18 vuotta täyttäneiltä. 

Kuntoutushoidon maksu 18,80 euroa.
 

Terveyskeskuksen avohoidon maksut


Terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu 23 euroa. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.

Terveyskeskuksen päivystyskäyntimaksu
 

 • Päivystyskäyntimaksu arkisin klo 20–08 31,60 euroa.
 • Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 31,60 euroa.
 • Muuna aikana 23 euroa.

Päivystyskäyntimaksu peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme (3) 23 euron suuruista terveyskeskuksen käyntimaksua.

Käyttämättä/perumatta jätetty tutkimus- tai vastaanottoaika 56,70 euroa. Maksu voidaan periä asetuksella säädetyin kriteerein 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta.

Lääkärintodistukset ja lausunnot

Erikoissairaanhoidosta annetut todistukset 56,70 €/todistus 

Perusterveydenhuollosta annetut, hoitoon liittymättömät todistukset 56,70 €/todistus (maksuttomat todistukset lueteltu asiakasmaksuhinnastossa)

Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus (ajokorttitodistus) 68,10 €/todistus 

Katso myös: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, vuosi 2024 (PDF)

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on asetettu maksukatto, joka on 762 euroa vuonna 2024. Seurantajakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12. ja palvelun käyttäjän tulee seurata maksukaton ylittymistä.

Toisella hyvinvointialueella kertyneet maksut asiakkaan tulee itse ilmoittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen laskutustiimiin.

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 762 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 25,10 euron hoitopäivämaksu 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksukaton täyttymisestä annetaan asiakkaalle todistus, joka on voimassa myöntämisvuoden loppuun. Alle 18-vuotiaiden maksut voidaan laskea toisen huoltajan maksukattoon.

Maksukattoon lasketaan mukaan:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • sarjahoitomaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • päivä- ja yöhoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut (toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito)
 • suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksut, hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet (myös terveyskeskuksessa)
 • terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttamat terapiat
  • fysioterapiamaksut
  • neuropsykologisen kuntoutuksen maksut
  • ravitsemusterapiamaksut
  • jalkojenhoitomaksut
  • puheterapiamaksut
  • toimintaterapiamaksut ja niihin rinnastettavien toimintakykyä parantavien ja ylläpitävien hoitojen hoitomaksut
  • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut, paitsi silloin, jos hoito on osana kotihoitoa
  • kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävät lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksomaksut
  • toimeentulotukena maksetut asiakasmaksut
  • sekä vastaavien sosiaali- ja terveydenhuollon etävastaanottopalvelujen käyntimaksut

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle.

Maksukattoa eivät kerrytä:

 • maksut sairaankuljetuksesta
 • maksut lääkärintodistuksista
 • maksut yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • palvelusetelin omavastuuosuus
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • käyttämättä jätetystä ajasta perittävä maksu (ns. sakkomaksu)
 • sosiaalihuollon palvelut (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • yksityisen terveydenhuollon maksut, jos ne eivät kuulu julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulle
 • lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut

muualta kuin Suomessa asuvalta enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena perityt maksut.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tulevat maksukattoon liittyvät tiedustelut: maksukatto.kys@pshyvinvointialue.fi  tai 
puhelimitse numeroon 017 172 073, palveluaika ma-to klo 9-12 

Muihin toimipisteisiin tulevat maksukattoon liittyvät tiedustelut: maksukatto@pshyvinvointialue.fi tai puhelimitse palveluaikana ma-to klo 9-11
Kuopio: puh. 017 186 127
Kaavi, Rautavaara, Leppävirta, Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto, Rautalampi ja Suonenjoki:
puh. 044 718 8189
Varkaus: puh. 044 444 2344, 044 743 4632
Joroinen: puh. 044 444 2538
Iisalmi: puh. 040 162 6551 (vastaanotto),  040 540 5313 (osasto)
Lapinlahti:  puh. 040 488 3417
Siilinjärvi: puh. 044 740 2265

Yhteisöllinen asuminen, säännöllinen kotihoito tai kotisairaanhoito 

Perittävä maksu määräytyy 1.7.2021 alkaen yhdenmukaisin perustein säännöllisen kotihoidon maksujen kanssa eli palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. 

Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua.

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito (sosiaali- tai terveydenhuoltolain nojalla järjestetty) ja pitkäaikainen laitoshoito


Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Tällöin maksu on 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan omista kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä säädetyt vähennykset. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara on vähintään 182 €/kk. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa käyttövara on vähintään 122 €/kk.

Asiointilomakkeet

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja –asetuksessa (912/1992). Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään asiakasmaksulain 11 §:ssä, jonka mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen koskee kaikkia sosiaalihuollon maksuja, myös kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksia, sekä terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja.

Terveydenhuollon tasamaksuja voidan alentaa tai jättää perimättä sillä perusteella, että maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 

Selvän asia-, kirjoitus- ja laskuvirheen korjaamista voit pyytää suoraan ilman kirjallista muutoksenhakua soittamalla laskulla olevaan puhelinnumeroon tai laittamalla viestin asiakaslaskutus@pshyvinvointialue.fi .

Jos olet selvityksenkin jälkeen tyytymätön laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tai laskun. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai laskun on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä.  Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivän ennen aukioloajan päättymistä.

Pohjois-Savon hyvinvointialue, kirjaamo KYS rakennus 3, 0 krs. Puijonlaaksontie 2, PL 1711, 70211 KUOPIO

Ohje: 

Jos toimitat oikaisuvaatimuksen sähköisesti, ole hyvä ja käytä suojattua sähköpostiyhteyttä salassa pidettävien ja arkaluontoisten tietojen lähettämiseen.

Varmista laskun saapuminen nopeasti ja tietoturvallisesti tilaamalla e-lasku!

Suosittelemme tilaamaan e-laskun omassa verkkopankissanne. Näin varmistat, että lasku saapuu sinulle varmasti, nopeasti ja tietoturvallisesti sekä tulee maksetuksi ajallaan. E-lasku on myös vastuullinen valinta.

Voit myös tehdä pankissasi suoramaksusopimuksen, jos sinulla ei ole verkkopankkia käytettävissäsi. Muita sähköisiä vaihtoehtoja laskun välittämiseen asiakkaalle ovat Postin OmaPosti tai Kivran digipostipalvelu.

Lasku saapuu paperisena postin jakeluaikataulun mukaisesti, mikäli mitään edellä mainituista ei ole tilattu. Pohjois-Savon hyvinvointialue kuitenkin toivoo, että mahdollisimman moni valitsee sähköisen laskun.

e-lasku

 • Kun tilaat laskut e-laskuna, saat maksun tiedot suoraan verkkopankkiisi.
 • Uuden e-laskusopimuksen voit tilata Y-tunnuksella 3221316-6 verkkopankissasi

Suoramaksusopimus

 • Tee suoramaksusopimus pankissasi
 • Laskuttaja lähettää sinulle postissa paperilla ilmoituksen maksuista, jotka veloitetaan tililtäsi eräpäivänä. 

Omaposti

 • Lataa Omaposti sovellus sovelluskaupasta
 • Ohjeet palvelusta ja käyttöönotosta: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/omaposti
 • Saat jatkossa ilmoituksen saapuneista laskuista sähköpostiisi. Omapostissa voit maksaa laskut verkkopankissa.

Kivra digipostipalvelu

 • Lataa Kivran sovellus sovelluskaupasta
 • Ohjeet palvelusta ja käyttöönotosta: https://kivra.fi
 • Saat jatkossa laskut ja muuta digipostia Kivraasi

Kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vahingon selvittämiseksi tarpeellisesta lääkärissäkäynnistä sekä lääkärin tekemästä ja määräämästä tutkimuksesta, laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä.

Jos vahingoittuneella on oikeus korvaukseen sairaanhoidosta, vakuutuslaitoksen on maksettava sairaanhoidon järjestäneelle kunnalle tai kuntayhtymälle sairaanhoidon kustannuksista täyskustannusmaksu. 

Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ammattitautien korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki
Ainakin tämä on hyvä tietää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta (tvk.fi)

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ETA-valtioissa tai Sveitsissä asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC, European Health Insurance Card) tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella, jonka perusteella he voivat saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat.

Jos EHIC-korttia ei ole, Pohjoismaissa asuvat voivat todistaa hoito-oikeutensa passilla tai henkilötodistuksella ja tällöin on ilmoitettava osoite asuinmaassa.

Ison-Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyi 31.12.2020 ja sen vuoksi Isossa-Britanniassa asuva asiakas ei voi osoittaa oikeutta hoitoon passilla enää 1.1.2021 alkaen. Iso-Britanniasta tulevilta edellytetään, että he esittävät uuden 1.1.2021 voimassa olevan Iso-Britannian myöntämän hoito-oikeuskortin, josta löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoito-oikeuden osoittaminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin korteilla - kela.fi Tällöin vastaanotolla on ilmoitettava myös osoite asuinmaassa.

 • Australiassa asuvat voivat todistaa hoito-oikeutensa passilla ja tällöin on ilmoitettava osoite asuinmaassa. Sopimus ei koske opiskelijoita.

Jos henkilö ei esitä yllä mainittua korttia tai todistusta, henkilöllä ei ole oikeutta saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin kunnassa asuvat saavat. EU/ETA-maissa tai Sveitsissä asuvien ei-kiireelliseen hoitoon hakeutujien tulee esittää ennakkolupa (E112- tai S2-lomake) tai heiltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Muista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä että ei-välittömästä hoidosta. Laskutettava hinta perustuu tällöin Pohjois-Savon hyvinvointialueen kuntahintoihin.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa tai jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

Lisätietoa löydät osoitteesta: Hoito-oikeustodistukset - Yhteistyökumppanit - kela.fi

Henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa tai jota ei rinnasteta kunnan asukkaaseen, peritään enintään palvelusta kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuvien kustannusten suuruisen maksun, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta tai Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu. 

Maksua ei kuitenkaan peritä:

1) tartuntatautilain 44 §:ssä (Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva rokotus), 45 §:n 1 momentissa (valtioneuvoston päättämä yleinen vapaaehtoinen rokotus) ja 47 §:ssä (pakollinen rokotus) tarkoitetuista rokotuksista;

2) yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi annettavasta tutkimuksesta ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitetusta kiireellisestä hoidosta sekä yleisvaarallisen tartuntataudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä;

3) raskaana olevan HIV-positiivisen henkilön tutkimuksesta, hoidosta ja hoitoon määrätyistä lääkkeistä. 

Edellä mainitut 1–3 kohdat eivät koske henkilöä, jonka oleskelu Suomessa on tarkoitettu tilapäiseksi tai joka saa kustannuksiin korvausta muun lain nojalla tai vakuutuksen perusteella.

Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hoito-oikeustodistusta tai Kelan myöntämää Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa -asiakirjaa tai jos hänen ei ole matkailijana Suomessa tai häneen ei sovelleta asiakasmaksulain 13 §:ää, häneltä voidaan periä koronan hoidosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä.

Kesäajan poikkeusaukiolo:
Laskutusyksikön puhelinpalveluaika on ajalla 3.6. - 30.8.2024 ma-ke klo 9 -11.

Laskukopiot sekä maksuajat: Monetra Pohjois-Savo Oy: 
Puh. 040 146 9991 ma-pe klo 9–12 tai myyntilaskut.pshva@monetra.fi

Laskun sisältöön liittyvät kysymykset, hyvinvointialueen laskutusyksikkö:

Kuntalaskutus

Perusterveydenhuollon laskutus

Erikoissairaanhoidon laskutus

Kotihoito

 • asiakaslaskut.kotihoito@pshyvinvointialue.fi
 • Kuopio (Juankoski, Karttula, Maaninka, Nilsiä), puh. 017 186 153 ja 017 183 261, palveluaika kello 9-11
 • Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Rautavaara, puh. 040 171 6554, palveluaika kello 9-11
 • Joroinen, puh. 040 866 7864
 • Pielavesi, Keitele, Tervo, puh. 044 461 0311
 • Varpaisjärvi, Lapinlahti, puh. 040 488 3532, palveluaika kello 9-11
 • Leppävirta, puh. 044 750 7012
 • Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki, puh. 040 714 3317
 • Siilinjärvi, puh. 044 740 1643, palveluaika kello 9-11
 • Varkaus, puh. 044 743 6691
 • Kaavi, Tuusniemi, puh. 040 486 1915, palveluaika kello 9-11

Asumispalvelut

 • asiakaslaskut.asumisp@pshyvinvointialue.fi
 • Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Rautavaara, puh. 040 171 6554, palveluaika kello 9-11
 • Joroinen, puh. 040 866 7864
 • Kaavi, Tuusniemi, puh. 040 486 1915, palveluaika 9-11
 • Pielavesi, Keitele, Tervo, puh. 044 461 0311
 • Kuopio, puh. 017 186 123 ja 017 186 141, palveluaika kello 9-11
 • Varpaisjärvi, Lapinlahti, puh. 040 488 3532, palveluaika kello 9-11
 • Leppävirta, puh. 044 750 7012
 • Siilinjärvi, puh. 044 740 1643 ja 044 740 1952, palveluaika kello 9-11
 • Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki, puh. 040 714 3317
 • Varkaus, puh. 044 743 6691 ja 044 743 6689 

Laitoshoito

Yleislaskutus

Ensihoidon laskutus

Suun terveydenhuolto