Haavakeskus

Haavakeskus

Haavakeskuksen tavoitteet

  • Kokonaiskustannusten vähentäminen hoitoprosesseja tehostamalla sekä eri erikoisalojen asiantuntemusta hyödyntämällä.
  • Haavapotilaiden hoitoprosessien yhtenäistäminen koko hyvinvointialueella.
  • Matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuudet (puhelin, kuvakonsultaatiot).
  • Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen perusterveydenhuollon kanssa.

Haavakeskus toimii plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien poliklinikoilla haavahoitajien sekä jalkaterapeutin vastaanottojen yhteydessä. Toiminnan periaatteena on monialainen yhteistyö eri erikoisalojen (plastiikkakirurgia, verisuonikirurgia, ihotaudit, sisätaudit, ortopedia, infektiosairaudet) sekä asiantuntijoiden (kipsimestari, jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, haavahoitaja) kanssa. Haavapotilaalle laaditaan 1-2 poliklinikkakäynnin yhteydessä kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tutkimukset hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Haavahoito toteutetaan pääosin perusterveydenhuollossa.

Haavakeskuksen vastaanotot toimivat arkipäivisin ajanvaraus- ja konsultaatiopoliklinikoina. Potilaat tulevat poliklinikoille lähetteen tai sisäisen konsultaation perusteella (läheteohje) tai vuodeosastojakson jälkeen kontrollikäynnille. Osan jatkokontrolleista voimme korvata kuva- tai videovälitteisesti. Kuvakonsultaatiot tapahtuvat ensisijaisesti neaLink- mobiilisovelluksen kautta. Videokonsultaatioissa on käytössä Istekin VideoVisit-palvelu.

Haavakeskuksen plastiikkakirurgian ja verisuonikirurgian poliklinikoilla tutkimme ja hoidamme laajasti erityyppisiä haavapotilaita. Merkittävimmät potilasryhmät ovat verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat, painehaavapotilaat, laajat säärihaavat, pehmytkudosinfektiopotilaat sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset haava-komplikaatiopotilaat. Jalkaongelmaiset diabetespotilaat hoidetaan yhteistyössä jalkatyöryhmän kanssa.

Medisiinisen keskuksen ihotautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan ihotauteja, sukupuolitauteja ja ihon allergisia tauteja. Myös harvinaisten haavojen diagnostiikka kuuluu haavakeskuksen ihotautien poliklinikan toimintaan. Erikoisalan vaikeimpia potilaita hoidetaan plastiikkakirurgian ja ihotautien yhteisosastolla.

Diabetesjalkatyöryhmän vastaanotolla hoidetaan pääasiassa potilaita, joilla on erityisasiantuntemusta vaativa diabeetikon neuropaattinen haava tai Charcot’n neuroartropatia. Jalkatyöryhmän tarkoituksena on suunnitella ja järjestää potilaalle mahdollisimman nopea ja tehokas hoito. Jalkatyöryhmään kuuluu moniammatillinen työryhmä asiantuntijoina endokrinologi, ihotautilääkäri, podologi, jalkaterapeutti ja kipsimestari.


Jalkatyöryhmän vastaanotto on kerran viikossa perjantaina ihotautien poliklinikka (Puijon sairaala C 4 krs, aula 63). Lähetteet ohjataan endokrinologian ja ravitsemustieteen poliklinikalle.

Jalkaterapiaan potilaat tulevat lääkärin lähetteellä. Jalkaterapeutin hoitotyön tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa eri sairauksien mukanaan tuomia jalkojen ongelmia; erityisosaamista ovat alaraajojen toiminnan ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia ja kliininen jalkaterapia, jossa hoidetaan sairauksien aiheuttamia iho-, haava- ja kynsiongelmia sekä otetaan kantaa jalkaterän apuvälineisiin, mitä toteutetaan yhteistyössä kipsimestarin kanssa. Tilanteen mukaisesti järjestetään potilaalle kevennys- ja hoitojalkine.

Vastaanotolle tulee olla mukana mahdolliset tukipohjalliset, erityisjalkineet tai muut aiemmin valmistetut jalkaterän apuvälineet, sekä mahdolliset sisäjalkineet.

Osastopotilaiden jalkojen perushoidollinen työ kuuluu ko. osaston henkilökunnan suoritettavaksi. Mikäli se ei onnistu, voidaan potilas lähettää jalkaterapeutille hoitokäynnille lähetteellä.

Säännöllinen jalkojen perushoidollinen käynti on potilaan itse kustannettava esim. yksityisen jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan vastaanotolla

Haavakeskus järjestää vuosittain yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen koulutuspalveluiden kanssa alueellisen haavakoulutuspäivän.  Taitopajakoulutuksia haavanhoidon perusteista, sopivan sidoksen valinnasta, alipaineimuhoidosta sekä painehaavan tunnistamisesta ja luokittelusta järjestetään säännöllisesti 2 kertaa keväisin ja syksyisin.

Haavahoidon ketjulähettikoulutuksen avulla perusterveydenhuollon työyksikön sairaanhoitaja, lähihoitaja tai lääkäri syventää omaa haavaosaamistaan ja vie oppia omaan työyksikköön. Koulutus voidaan räätälöidä yksilöllisten toiveiden mukaisesti. Ketjulähettijakson pituus on 5 arkipäivää. Koulutusajan palkan maksaa oma työnantaja, KYSiin tehdään isännänvastuusopimus. Ennen ketjulähettijaksoa vaaditaan suoritetut Duodecimin haavahoidon verkkokurssit (Haavojen ABC, Avoimen haavan hoito ja Estä painehaava). Taitopajakoulutuksissa on hyvä käydä ennen jaksoa tai sen jälkeen.

Ketjulähettikoulutuksessa tutustutaan Haavakeskuksen toimipisteisiin (plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien pkl). Halutessaan pääsee tutustumaan vuodeosastolle, toimenpidepoliklinikalle ja leikkausyksikköön. Koulutuksessa saa luotua kontakteja ja tämän toivotaan madaltavan yhteydenottokynnystä sekä helpottavan konsultaatioita. Toimintamalli yhtenäistää hoitokäytäntöjä maakunnan alueella. Tavoitteena on saada jokaisesta perusterveydenhuollon työyksiköstä ainakin yksi ketjulähetti (ideaalisesti hoitaja- lääkäri työpari). Koulutus on koettu hyödylliseksi omassa työssä ja se on lisännyt yhteistyötä.

Lisätiedot, haavahoito

Yhteystiedot ammattilaisille

Haavahoidon konsultaatiot:

Plastiikkakirurgian poliklinikka 3201:
Haavahoitajan takaisinsoittopalvelu ma-pe 8.30-14, p. 044-7175685,
Kaarisairaala D1-käytävä

Verisuonikirurgian poliklinikka 3242:
Haavahoitaja ma-pe, p. 044-7174884,
Kaarisairaala D1-käytävä

Ihotautipoliklinikka 3601
ma–pe klo 7–15
Kanslia p. 017 172 888, soitot ma–pe klo 7–9 ja 13–14:30
Puijon sairaala, rak. 1, 3 krs. ja 4. krs, C-aula

Plastiikkakirurgian ja ihotautien osasto 2211:
Kanslia p. 017 172 495
Puijon sairaala, rak 1, 4. krs, K-aula