PALVA tutkimushanke

Paljon palveluita käyttävien palveluketjun vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (PALVA) tutkimushanke


Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustietoa paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidon jatkuvuuden ja oikea-aikaisuuden parantamiseksi sekä palveluiden johtamisen tueksi itäisellä yhteistoiminta-alueella (YTA). Tutkimuskonsortion osatoteuttajia ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. Asiantuntijoina ovat mukana Diak sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Koske ja Iso. Osallistujana on myös Itä-Suomen yliopisto. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustuksella vuosina 2024–2025.


Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) tuottaa yhteismitallinen toimintamalli ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon tuottamiseen hyvinvointialueiden erilaisista tietojärjestelmäkokonaisuuksista paljon palveluja käyttävien asiakasryhmän tilanteen ja palveluiden arvioinnin tueksi, 2) tunnistaa syitä asiakasryhmän tilanteen taustalla, 3) tutkia asiakasryhmän hoidon laatua, hoitosuositusten toteutumista sekä palveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta, 4) tutkia moniammatillisen yhteistyömallin vaikuttavuutta asiakasryhmässä ja testata sekä 5) kehittää parempia vaikuttavuusmittareita asiakasryhmään kohdistettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden arvioimiseksi. 


Tutkimushanke rakentuu neljästä osatutkimuksesta:


I osatutkimuksessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon koordinoimattoman monikäytön syitä ja palveluiden solmukohtia monimenetelmällisesti perustuen sekä rekistereistä että haastatteluista saatavaan tietoon.


II osatutkimuksessa tutkitaan monisairaiden ja paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien hoidon laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Monimuotoisten palveluprosessien tarkastelun perustana on sähköiset asiakasrekisterit.


III osatutkimuksessa tutkitaan monialaisen ja -ammatillisen tuen ja hoidon toimintamallien vaikuttavuutta paljon palveluita tarvitsevissa asiakasryhmissä huomioiden sosiaalihuollon palvelujen näkökulman. Tarkastelussa ovat paljon palveluja käyttävien alaryhmät, palveluketjut, sosiaali- ja terveydenhuollon käyttömäärät, toimintamalleihin ohjautuminen sekä palvelujen kustannustehokkuus.


IV osatutkimuksessa testataan ja kehitetään sosiaalipalveluiden vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusmittareita, joita itäisellä yhteistoiminta-alueella on käytössä.


Lisätietoja:


Tomi Mäki-Opas, tutkimushankkeen johtaja, PSHVA, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus,
p. 050 323 4020, tomi.maki-opas@pshyvinvointialue.fi  

Minna Rytkönen, tutkimushankkeen koordinointi, Hankevoimala, PSHVA, minna.rytkonen@pshyvinvointialue.fi 

Osatutkimus 1: Pekka Mäntyselkä, professori Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ylilääkäri pekka.mantyselka@pshyvinvointialue.fi

Osatutkimus 2: Tiina Laatikainen, professori Itä-Suomen yliopisto, tiina.laatikainen@uef.fi 

Osatutkimus 3: Aini Pehkonen, professori Itä-Suomen yliopisto, aini.pehkonen@pshyvinvointialue.fi 

Osatutkimus 4: Tomi Mäki-Opas, professori Itä-Suomen yliopisto, tomi.maki-opas@pshyvinvointialue.fi 

 

Katso myös: Mediatiedote 7.2.2024

Lisätiedot, Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon

 

Euroopan unionin rahoittama -logo
Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeelle 12 382 000 euron valtionavustuksen vuosille 2023–2025.