Bannerikuva, lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Alt=

Lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke


Hankkeella pyritään vastamaan lasten mielenterveyden haasteisiin ja vahvistamaan osaamista niin, että lasten ongelmat tunnistettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat oikea-aikaista hoitoa. 

Tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa ja osaamisen ylläpitämistä Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueilla sekä lisätä hoidon tasalaatuisuutta, tasavertaista saatavuutta ja hoidon oikea-aikaisuutta. Implementaation tuella pyritään siihen, että menetelmät jäävät pysyvään käyttöön mahdollisimman laajasti, jotta lapset saisivat näyttöön perustuvaa hoitoa mahdollisimman oikea-aikaisesti. 

Tavoitteena on myös luoda pysyvää rakennetta psykososiaalisten menetelmien tutkimus-, koordinaatio- ja kouluttamis- sekä implementaatiotyöhön keskittämisasetuksen mukaisesti. Lisäksi panostetaan vaikuttavuuden seurantaan ja kansalliseen yhteiskehittämiseen.

Haitari, lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Mielenterveyden häiriöt ovat lasten tavallisimpia terveysongelmia. Eri tutkimusten mukaan 10–15 prosenttia lapsista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Tutkimusnäyttöä siitä, että häiriöt olisivat lisääntyneet Suomessa ei ole, mutta hoitoon ohjautuminen on kuitenkin lisääntynyt. Samaan aikaan lasten koulunkäyntiin liittyvät ongelmat sekä lastensuojelutarpeiden arviot ovat lisääntyneet.

Myös lasten psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi vaativan eroauttamisen tarve on kasvussa, vaikeat huoltoriidat sekä vaino ja vieraannuttaminen ovat yleistyneet. Lasten mielenterveyden häiriöt eivät yleensä johdukaan yksittäisestä syystä vaan monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Yleisimmät diagnosoidut häiriöt hoitoon ohjatuilla lapsilla ovat Suomessa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD sekä käytöshäiriöt. Seuraavaksi yleisimmät häiriöt ovat ahdistuneisuushäiriöt, autismin kirjon häiriöt ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt. Myös masennus, traumaperäinen stressihäiriö, pakko-oireet ja syömishäiriöt ovat hoitoon ohjautumisen syitä. 

Useamman kuin yhden psykiatrisen häiriön samanaikainen esiintyminen on lapsilla yleistä, jopa 50–70 prosentilla on kaksi tai useampia samanaikaisia häiriöitä. 
 

Tulevista koulutuksista voit kysyä lisää terapiakoordinaattoreilta.

Lisätiedot-otsikko

Lue lisää:

Yhteystiedot, lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Yhteystiedot