Nuorten psykososiaaliset menetelmät

Nuorten psykososiaaliset menetelmät


IPC (interpersonaalinen ohjaus ja neuvonta)

Perustason työntekijöille koulutettava ohjaus- ja neuvontamenetelmä, joka auttaa lievään mielialaoireiluun, lievään masennukseen ja korkeintaan keskivaikeaan masennukseen.

Koulutettavat työntekijät ovat oppilashuollon terveydenhoitajia, kuraattoreja sekä koulupsykologeja. Lisäksi menetelmään on koulutettu tarpeen mukaan muita perustason työntekijöitä, mm. sosiaaliohjaajia ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

IPC-menetelmässä nuori ja työntekijä tutkivat yhdessä nuoren mielialaongelmia ja ihmissuhteita. Tavoitteena on löytää oireilua laukaisevat ja ylläpitävät ihmissuhdetekijät tai elämänmuutokset, helpottaa nuoren kuulluksi tulemista omissa lähi-ihmissuhteissaan ja sitä kautta lievittää masennusoireilua. IPC-jakso on kestoltaan noin kuusi käyntiä. IPC-menetelmään on koulutettu hankkeen aikana Itä-Suomessa yli 500 työntekijää.

IPC-menetelmässä tavoitteena on, että nuorten tilannetta pystytään helpottamaan mahdollisimman varhain, oikea-aikaisesti jo siellä, missä nuoret luontaisesti ovat eli kouluilla ja oppilaitoksissa. 

IPT-N (interpersoonallinen terapia nuorille) masennukseen

Erikoissairaanhoitoon ja erikoissairaanhoidon ja perustason välimaaston yksiköihin (mm. nuorten työryhmät) koulutettava menetelmä, jolla hoidetaan keskivaikeaa ja vaikeaa masennusta.

IPT-N-menetelmään voi kouluttautua esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä tai lääkäri.  IPT-N-menetelmässä tutkitaan nuoren ihmissuhteita, masennusta laukaisseita ja ylläpitäviä tekijöitä.

IPT-N:n avulla nuori oppii ymmärtämään paremmin oireisiin liittyviä elämänmuutoksia ja ihmissuhteisiin liittyviä vaikeuksia: käynneillä keskitytään nuoren ajankohtaiseen elämäntilanteeseen ja sen oireita helpottaviin muutosmahdollisuuksiin. IPT-N-työskentelyssä valitaan yksi keskeinen työskentelyn osa-alue, fokus, joka voi olla suru (läheisen menetyksestä/kuolema), ihmissuhderistiriita, elämänmuutos tai yksinäisyys/arkuus.

IPT-N on vaiheittain etenevä ja kestoltaan 12-16 käyntiä. IPT-N on näyttöön perustuva ja sisältyy esimerkiksi masennuksen käypä hoito-suositukseen. IPT-N-menetelmään on kouluttautunut hankkeen aikana Itä-Suomessa noin 50 työntekijää. 

Cool Kids

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva ahdistuneisuuden hoito-ohjelma 13-17-vuotiaille nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Cool Kids hoito-ohjelmassa nuori oppii uusia ahdistuksen hallintaa edistäviä taitoja. Myös nuorten vanhemmilla on aktiivinen rooli hoidossa. Cool Kids hoito-ohjelmaa voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmähoitoina. Hoito-ohjelmaan kuuluu 10 tapaamista ja tapaamisten välillä tehtäviä harjoituksia. 

Cool Kids hoito-ohjelmaa voidaan käyttää perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai kouluympäristössä. Cool Kids -koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Cool Kids -koulutus on vuoden pituinen, johon sisältyy verkko-opinnot, 2–3 koulutuspäivää, noin 20 tuntia menetelmäohjausta ja neljän koulutusintervention toteuttaminen. 

Itä-Suomen yhteistyöalueella nuorten Cool Kids -koulutuksen on aloittanut 99 työntekijää ja lasten Cool Kids -koulutuksen on käynyt hankkeen aikana noin 90 työntekijää.

Menetelmäohjaajakoulutukset

Menetelmäohjaajia koulutetaan hankkeessa, jotta hyvinvointialueille saadaan omia menetelmäohjaajia tukemaan perustason koulutettavien menetelmien käyttöä.

Kaikkiin koulutettaviin menetelmiin (IPC, IPT-N, Cool Kids) kuuluu vuoden mittainen menetelmäohjausprosessi. Menetelmäohjaajia on koulutettu hankkeen aikana jokaiselle hyvinvointialueelle. 

Ohjattu omahoito

Itä-Suomen yhteistyöalueella on alkanut kesäkuussa 2023 nuorten ohjattujen omahoitojen pilotit pienellä työntekijämäärällä. Nuorten pilottiin osallistuu työntekijöitä kaikilta yhteistyöalueen hyvinvointialueilta erilaisista työryhmistä, mm. oppilashuollosta sekä perustason hoitavista yksiköistä.

Nuorten ohjattu omahoito on 1-3 (5) käyntikerran interventio yleisiin mielenterveyden häiriöihin ja mielen pulmatilanteisiin, joka yhdistää itsenäisen omahoitotyöskentelyn ja ammattilaisen tuen. Mielenterveyden häiriöiden hoitoon kehitetyt omahoito-ohjelmat perustuvat kognitiivisen psykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja harjoituksiin. 

Itä-Suomen yhteistyöalueella aikuisten ohjatun omahoidon koulutusprosessissa on yli 300 työntekijää ja uusia koulutuksia on alkamassa yksiköissä, lisäksi Itä-Suomen yhteistyöalueella on alkanut syyskuussa 2023 pikkulasten ja lasten ohjatun omahoidon pilotit.