Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

19.6.2024 Uutinen

THL toteutti laadunarvioinnin IPS-työhönvalmennusmallin toimeenpanosta Pohjois-Savossa

Keväällä 2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueella pilotointiin otettu IPS-työhönvalmennusmalli noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatuarvioinnissa IPS-toimintamallin laatukriteeristöä ja toteuttaa palvelua lähellä hyvää tasoa. 

 IPS-työhönvalmennus edistää mielenterveyskuntoutujien työllistymistä ja työssä pysymistä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella IPS-toimintamallia pilotoidaan Siilinjärven psykiatrian poliklinikalla. Samaan toimintamalliin perustuva laatuperusteinen työhönvalmennus (LATU) on pilotoitavana keskisen alueen työikäisten sosiaalipalveluissa edistäen esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden työllistymistä.  

 THL toteutti laatuarvioinnin kevään 2024 aikana saadakseen arvion laatuperusteisen työhönvalmennuksen toimeenpanon laadusta Pohjois-Savon hyvinvointialueen keskisen alueen työikäisten sosiaalipalveluissa ja Siilinjärven psykiatrian poliklinikalla. Molemmilla pilotointialueilla työhönvalmennuksen arviointi osoitti palvelun toteutuksen noudattavan IPS-toimintamallin laatukriteeristöä ja palvelun toteutuvan IPS-mallin mukaisesti lähellä hyvää tasoa. 
 
 Arvioinnissa verrattiin laatuperusteisen työhönvalmennuksen toteutusta arviointihetkellä IPS-mallin 25-kohtaiseen laatukriteeristöön, jossa tarkasteltiin muun muassa henkilöstön riittävyyttä, palvelun järjestämisen tilaa sekä palvelun määrää ja laatua. IPS-laatuarviointeihin osallistui vertaisarvioinnin osalta myös Kainuun hyvinvointialueen IPS-aluehanke.  
 
Laatuarvioinnin raportista esille nousseita asioita 
 
Molemmilla pilotointialueilla työhönvalmennuksen selkeitä vahvuuksia olivat työhönvalmentajien työote ja keskittyminen selvästi vain työhönvalmennukseen sekä asiakaslähtöisyyden toteutuminen työhönvalmennustyössä. Arvioinnin mukaan työhönvalmennus on kokonaisvaltaista palvelua, jossa asiakas saa hänelle räätälöityä tukea ja rinnalla kulkijan.  

 Työnhaussa kärkenä ovat asiakkaan omat toiveet ja taidot ja näiden mukainen työnhakusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen. Työhönvalmennuksen tuki on tiiviimpää aina, kun se on tarpeellista, esimerkiksi asiakassuhteen alussa ja asiakkaan työllistyessä. Työhönvalmentajat tutustuvat paikallisiin työnantajiin olemalla heihin yhteydessä useita kertoja ja auttavat asiakkaitaan löytämään monenlaisia töitä huomioiden asiakkaiden omat toiveet ja voimavarat. Asiakas saa myös henkilökohtaista etuusneuvontaa. Lisäksi IPS-tiimin jäsenet toimivat kiinteässä yhteistyössä psykiatrian henkilökunnan kanssa, mitä tukevat yhteiset tilat ja yhteinen asiakastietojärjestelmä.  
 
Kehittämistyö laatuperusteisen IPS-työhönvalmennuksen osalta jatkuu 
 
Laatuperusteisessa IPS-työhönvalmennuksessa on tavoitteena työnhakijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmentajat edistävät tätä tavoitetta eri toimintatapoja käyttäen; asteittainen eteneminen palkkatyöhön esimerkiksi työkokeilun tai -harjoittelun kautta on perusteltua, kun se on asiakkaan oma toive ja tukee myöhempää työllistymistä.  

 Laatuarviointi toimii kehittämisen tukena. IPS- ja LATU -projektien välillä tehdään yhteistyötä ja molemmissa projekteissa aiotaan jatkossa keskittyä erityisesti työnantajayhteistyön kehittämiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kaikilla asiakkailla on halutessaan mahdollisuus päästä IPS-työhönvalmennukseen, ja että hoitotaho tai sosiaalipalvelut ottavat säännöllisesti puheeksi asiakkaan kiinnostuksen työntekoon.  
 


 

Lue lisää THL laatuarvioinnista: Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus
 

Kirjoittajat: 

Päivi Kuikka, työhönvalmentaja
Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hanke
Työikäisten sosiaalipalveluiden palveluyksikkö, 
Pohjois-Savon hyvinvointialue