Bannerikuva, lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke


Hankkeella pyritään vastamaan lasten mielenterveyden haasteisiin ja vahvistamaan osaamista niin, että lasten ongelmat tunnistettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat oikea-aikaista hoitoa. 

Tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa ja osaamisen ylläpitämistä Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueilla sekä lisätä hoidon tasalaatuisuutta, tasavertaista saatavuutta ja hoidon oikea-aikaisuutta. Implementaation tuella pyritään siihen, että menetelmät jäävät pysyvään käyttöön mahdollisimman laajasti, jotta lapset saisivat näyttöön perustuvaa hoitoa mahdollisimman oikea-aikaisesti. 

Tavoitteena on myös luoda pysyvää rakennetta psykososiaalisten menetelmien tutkimus-, koordinaatio- ja kouluttamis- sekä implementaatiotyöhön keskittämisasetuksen mukaisesti. Lisäksi panostetaan vaikuttavuuden seurantaan ja kansalliseen yhteiskehittämiseen.

Haitari, lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Mielenterveyden häiriöt ovat lasten tavallisimpia terveysongelmia. Eri tutkimusten mukaan 10–15 prosenttia lapsista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Tutkimusnäyttöä siitä, että häiriöt olisivat lisääntyneet Suomessa ei ole, mutta hoitoon ohjautuminen on kuitenkin lisääntynyt. Samaan aikaan lasten koulunkäyntiin liittyvät ongelmat sekä lastensuojelutarpeiden arviot ovat lisääntyneet.

Myös lasten psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi vaativan eroauttamisen tarve on kasvussa, vaikeat huoltoriidat sekä vaino ja vieraannuttaminen ovat yleistyneet. Lasten mielenterveyden häiriöt eivät yleensä johdukaan yksittäisestä syystä vaan monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Yleisimmät diagnosoidut häiriöt hoitoon ohjatuilla lapsilla ovat Suomessa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD sekä käytöshäiriöt. Seuraavaksi yleisimmät häiriöt ovat ahdistuneisuushäiriöt, autismin kirjon häiriöt ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt. Myös masennus, traumaperäinen stressihäiriö, pakko-oireet ja syömishäiriöt ovat hoitoon ohjautumisen syitä. 

Useamman kuin yhden psykiatrisen häiriön samanaikainen esiintyminen on lapsilla yleistä, jopa 50–70 prosentilla on kaksi tai useampia samanaikaisia häiriöitä. 
 

Hankkeeseen valikoituneet menetelmät lasten osalta ovat Cool Kids, Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT).

Cool Kids on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva hoito-ohjelma 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on arkea haittaavaa ahdistuneisuutta tai jo olemassa oleva ahdistuneisuushäiriö.

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on itsetuhoisille sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn haasteista kärsiville lapsille tarkoitettu hoito-ohjelma. Vanhemmat ovat tiiviisti mukana hoidossa. Hoito-ohjelma koostuu yksilö- ja ryhmätapaamisista ja kestää noin 6 kuukautta.

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT) on lasten psyykkisten traumojen sekä traumaattisen surun hoitoon tarkoitettu hoitomalli. TF-KKT-hoito perustuu manuaaliin, jota terapeutti voi yksilöllisesti mukauttaa lapsen ja perheen tarpeisiin. Terapiassa asiakkaat oppivat uusia taitoja hallita traumaattisiin muistoihin liittyviä ajatuksia ja tunteita. Tämän menetelmän koulutusta ja käyttöönottoa edistetään yhteistyössä Barnahus-hankkeen kanssa.

Ammattilaiset ovat kokeneet, että strukturoidut menetelmät ovat helposti käytettäviä ja jäsentävät työskentelyä. Menetelmien käytön nähdään vähentävän jatkohoidon tarvetta. Myös asiakkaiden palaute on ollut erittäin hyvää.
 

  • Cool KidsSeuraava koulutus tulossa syksyllä 2023. Lisätietoja saa terapiakoordinaattoreilta.
  • Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)Seuraava koulutus tulossa vuoden 2023 aikana
  • Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT)Seuraava koulutus tulossa vuoden 2023 aikana.

Materiaalia menetelmistä

Yhteystiedot, lasten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Yhteystiedot