Avustushaku yleishyödylliselle toiminnalle

Pohjois-Savon ensimmäinen avustushaku yleishyödylliselle toiminnalle

Pohjois-Savon hyvinvointialue avaa ensimmäisen avustushaun vuodelle 2023 30.11.-18.1.2023 väliselle ajalle.

Linkki hakulomakkeeseen: https://forms.office.com/r/aVdGaKzCtp

Vaadittavat liitteet merkitään hakulomakkeeseen ja lähetetään osoitteeseen anne.aholainen1@pshyvinvointialue.fi

Osallistu avustusklinikoihin (toteutus Teams-yhteydellä)

8.12. klo 8-9        Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
19.12. klo 14-15  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
2.1. klo 9-10        Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
16.1. klo 9-10      Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Yksittäisiin kyselyihin ei pystytä välttämättä vastaamaan.

Haussa olevat avustuslajit

Haettavana ovat seuraavat kaksi avustuslajia, jotka tulevat toimeenpantavaksi vuoden 2023 alkupuolella hyvinvointialueen talousarvion mukaisesti.

Haun perusteella myönnettävien avustusten toteutuminen on ehdollinen hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2023. Aluehallituksen hyväksymät avustustoiminnan periaatteet yleishyödylliselle toiminnalleavustushaun periaatteet

Kumppanuusavustus on harkinnanvarainen avustus. Kumppanuusavustusta voi hakea osana muuta rahoitusta. Esimerkiksi hakija on hakenut hankeavustusta tai kohdennettua toiminta-avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR-rahoitusta Pohjois-Savon ELYltä. Kumppanuusavustus toimii tällöin täydentävänä julkisena rahoituksena. 

Hyvinvointialue neuvottelee hakijan kanssa erikseen kumppanuusavutussopimuksen sisällöstä ja vuosiseurannasta sekä pyrkii ulottamaan avustuksen 2-4 -vuoden mittaiselle jaksolle. Kokonaisharkinnassa käytetään avustustoiminnan periaatteita hyvinvointialueella. Kaikki sopimukset arvioidaan aina valtuustokauden vaihtuessa, joten nyt haettavat avustukset voidaan ulottaa maksimissaan vuoden 2025-2026 vaihteeseen. 
Ensimmäinen kumppanuusavustuksen haku koskee vuotta 2023. Pyydämme kaikkia vuodeksi 2023 kumppanuusavustuksen piiriin hakevia ilmoittautumaan tässä haussa. Tämän avulla meille muodostuu kokonaiskuva kumppanuusavustuksen tarpeesta. 

Vuoden 2023 aikana uusista kumppanuusavustuksista vuodeksi 2024 käydään erilliset neuvottelut. Tästä ilmoitetaan erikseen.

Innovaatio- ja toiminta-avustus harkinnanvarainen avustus uuden yleishyödyllisen toiminnan kokeilemiseksi tai hyväksi käytännöksi osoittautuneen toiminnan laajentamiseksi hyvinvointialueella.

Avustusta voi hakea myös täydentäväksi julkiseksi avustukseksi haettaessa maksimissaan 2 vuoden hanketta varten. Avustusta voi myöntää myös äkilliseen, ajankohtaiseen toimintaympäristöön ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen.

Jakamisessa käytettään kokonaisharkintaa ja tukena toimii pisteytysmalli. Ensimmäisen innovaatio- ja toiminta-avustuksen haku vuodeksi 2023 toteutetaan tällä haulla.

Avustuslinjaukset avustusperusteiseen yhteistyöhön

Hakijoita pyydetään huomioimaan ensimmäistä kertaa tehtävän hakuprosessin ainutkertaisuus ja tutustumaan tarkoin hyvinvointialueen periaatteisiin yhteistyöstä yleishyödyllisessä toiminnassa.

  • Lomakkeen aloittaa hakevan organisaation ja yhteystietoja selvittävät kohdat.
  • Lomakkeessa pyydetään lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta.
  • Lomakkeessa pyydetään valitsemaan avustuslaji sekä ilmoittamaan haettava summa.
  • Hakijaa pyydetään ilmoittamaan muut tahot sekä yhteystiedot, joista avustusta on hakemassa haettuun toimintaan.
  • Hakijaa pyydetään ilmoittamaan ne tahot ja yhteystiedot, joilta on avustuksen kohteena olevaan toimintaan saanut avustusta vuonna 2022. Seuraavassa kohdassa pyydetään kertomaan, rahoittavatko nämä tahot edelleen toimintaa.
  • Lopuksi pyydetään ilmoittamaan hyvinvointialueelta haetun avustuksen prosenttiosuus vuodeksi 2023 suunnitellun toiminnan kokonaisbudjetista.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen avustusperusteinen yhteistyö kumppanuusavustuksissa sekä innovaatio- ja toiminta-avustuksissa perustuu seuraaviin perusperiaatteisiin. Kumppanuusavustukset neuvotellaan hakijoiden kanssa erikseen alla kuvattujen periaatteiden pohjalta. Innovaatio- ja toiminta-avustuksen tukena toimii pisteytysmalli, joka on kuvattu alla periaatekohtaisesti:

Kohta 10 Kumppanuusyhteistyö toteuttaa hyvinvointialueen strategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyvinvointitavoitteita ja toimenpiteitä. Ensimmäisessä haussa hyvinvointialue painottaa:1) vanhemmuuden tukea 2) ehkäisevää päihde- ja mielenterveystoimintaa sekä 3) yksinäisyyden ehkäisyä.

pisteytys: 3 p. ensimmäisen haun painotusten huomioinnista - 1 p. jonkun muun strategisen painopistealueen huomioinnista

Kohta 11 Hakijan tulee kuvata, miten avustettava toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

pisteytys: 1.p palvelukokonaisuudesta tai palvelupolusta, johon avustettava toiminta kohdistuu

Kohta 12 Hakijan tulee kertoa, tukeeko toiminta palvelujen integraatiota ja yhteensovittamista. lisätty 25.11.2022 avustettavan toiminnan kriteerit -asiakirjasta

Pisteytys: 1 p. yhteensovittamisen näkökulmasta, jota toiminta tukee

Kohdat 13, 14 ja 17 Hakijan tulee määritellä selkeästi toimintansa kohderyhmä. Toiminnan tulee olla avointa kaikille kohderyhmään kuuluville. Hakijan tulee kuvata toimintansa saavutettavuus toiminta-alueella eli se, miten kohderyhmä pääsee toiminnan piiriin.

pisteytys: 1p. kohderyhmän kuvaus, 1p. toiminnan avoimuus ja 3p. saavutettavuus koko ilmoitetulla toiminta-alueella kuvattu)

Kohta 15, 16 ja 18 Avustettavan toiminnan tulee toteutua koko Pohjois-Savon alueella tai sen useammassa kunnassa. Hakijoita kannustetaan ulottamaan avustettava toiminta yhtä kuntaa laajemmalle.

Hakijan tulee esittää kuvaus toiminta-alueesta, jolle se ulottaa toimintansa, sekä keinoista, joita se toiminnan ulottamiseen käyttää.

Pisteytys: 2 p. toiminta-alue Pohjois-Savo tai sen useampi kunta sekä 2.p keinot, jolla toiminta ulotetaan yhtä kuntaa laajemmalle alueelle

Kohta 19 Hakijan tulee kuvata, miten avustuksen kohteena oleva toiminta on kohderyhmien, sote-ammattilaisten sekä muiden järjestöjen helposti löydettävissä (alustavalintojen ilmoittaminen).

pisteytys: 2 p. avustuskohteena olevan löytyminen sovitulta alustalta - 1 p. avustuskohteena olevan toiminnan löytyminen hakijan omissa kanavissa

Kohdat 20-21 Yhteistyön kuvaukset

Hakijan tulee kuvata, onko esitetyllä toiminta-alueella vastaavan kaltaista toimintaa sekä se, millaista yhteistyötä se tekee vastaavaa toimintaa tekevien yleishyödyllisten toimijoiden kanssa.

pisteytys:

2 p. selvitetty, onko vastaavan kaltaista toimintaa, 2 p. toimijat ovat suunnitelleet keskinäisen yhteistyön yhteisellä toiminta-alueella.

Kohta 22 Lausunnot

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen avustettavaan toimintaan liittyvä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Hakija voi pyytää avustushakemuksen liitteeksi lausunnon siltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta vastuussa olevalta viranhaltijalta, jonka toimialueeseen avustettava toiminta kohdentuu. (muutettu 25.11.2022 ehdolliseksi)

pisteytys: 2 p. lausunnolla painotus vahva, erityisesti kumppanuusavustuksissa

Avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustusta yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Yhteisvastuullisessa toiminnassa hakijat sopivat päävastuullisesta hakijasta, jolle avustus maksetaan ja joka vastaa avustuksen raportoinnista. Yhteisvastuullisilta toimijoilta edellytetään keskinäistä yhteistyösopimusta. Tällainen toiminta voi tulla kyseeseen myös kattojärjestön ja sen paikallisten osastojen välillä.

pisteytys 2 p. vahva painotus yhteistyöstä sopimisessa

Avustusten hakuun on yhteinen lomake, joka täytetään sähköisesti: https://forms.office.com/r/aVdGaKzCtp

Avustusten haku tapahtuu 30.11.2022-18.1.2023 klo 16:00 välisenä aikana. Avustuksiin liittyvät neuvottelut toteutetaan tammi-helmikuun aikana vuoden 2023 osalta.

Lisätietoja avustuksista ja avustusklinikoista:

Valmistelija: Anne Aholainen, 044 3095 886, anne.aholainen1@pshyvinvointialue.fi