Aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke


Itä- Suomen yhteistyöalueella on käynnissä Kuopion yliopistollisen sairaalan isännöimä aikuisikäisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke.

Hankkeen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluita, jalkauttamalla niihin näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä sekä digitaalinen työn apuvälineen ammattilaisten käyttöön. Menetelmien jalkauttamisella tuetaan palveluiden toimintaa ja kehittämistä yksiköissä sekä varmistetaan näiden juurtuminen käyttöön pysyvästi.

Tarkoituksena on vakiinnuttaa perusterveydenhuoltoon yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista, hoitoa ja menetelmien ylläpitämistä.

Haitari, aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Psykososiaalisten menetelmien koordinointi hankkeen tavoitteena on jalkauttaa hyvinvointialueille näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä sekä digitaalista apuvälinettä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Apuvälineen (terapianavigaattori) ja menetelmien avulla hyvinvointialueet saavat lisää keinoja vastata kasvaneeseen palvelun tarpeeseen. 

Terapianavigaattori on terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu digitaalinen työväline, joka nopeuttaa mielenterveyssyistä apua hakevan hoidon tarpeen arviotilanteita keräämällä oiretietoja etukäteen. 

Psykososiaalisista menetelmistä hankkeessa jalkautetaan ohjattu omahoito ja kognitiivinen lyhytterapia -menetelmiä, jotka ovat tarkoitettu yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon.

Henkilöstöä koulutetaan terapianavigaattorin ja menetelmien käyttöön. Tavoitteena on, että jatkossa perusterveydenhuollosta voidaan vastata nopeasti avun tarpeeseen sekä aloittaa hoito ripeästi.

Menetelmien juurtumista tuetaan yksikkö- ja hyvinvointialuetasolla eri keinoin ja pyritään varmistamaan menetelmien jääminen yksiköissä pysyvään käyttöön. Menetelmien vaikuttavuutta seurataan sekä ammattilaisilta että asiakkailta kerätyn tiedon avulla. 
Menetelmien kouluttaminen tapahtuu hyvinvointialueilla suunnitellusti ja alueen terapiakoordinaattori koordinoi koulutuksia.

Ohjatun omahoidon koulutuksia järjestetään hyvinvointialueilla yksiköittäin jatkuvasti ja opiskelu tapahtuu itsenäisesti mielenterveystalo.fi-palvelun koulutusalustan kautta. Ohjatun omahoidon- käyttöönottoa tuetaan yksiköissä ammattilaisille järjestettävän työpaja- työskentelyn avulla.

Kognitiivisen lyhytterapian kouluttaminen tapahtuu hyvinvointialueittain muodostetuissa koulutusryhmissä. Menetelmään kuuluu itsenäistä opiskelu mielenterveystalo.fi palvelun koulutusalustalla sekä pienryhmissä tapahtuvaa menetelmäohjausta, jolla tuetaan menetelmän oppimista. Menetelmäohjauksessa sen kautta varmistetaan kouluttautuvan riittävät valmiudet menetelmän hallintaan ja pätevyysvaatimusten täyttyminen.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä HUS/Terapiat etulinjaan -toimintamallin kanssa ja kansallista kehittämistä tehdään yhdessä viiden yliopistollisen sairaalan yhteistyönä.

Lue lisää: www.terapiatetulinjaan.fi

Yhteistyötä tehdään myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa.

Hanketta toteutetaan Itä- Suomen yhteistyöalueen muodostavilla neljällä hyvinvointialueella: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala.

Yhteystiedot, aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Yhteyshenkilöt

Hankkeessa toimii kolme terapiakoordinaattoria, jotka vastaavat sekä terapianavigaattorin että psykososiaalisten menetelmien jalkauttamisesta ja juurruttamisesta hyvinvointialueilla.

Terapiakoordinaattoreille on nimetty omat vastuualueet: