Sosiaalihuollon asiakkaalle

Sosiaalihuollon asiakkaalle

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Sosiaalihuollon asiakkaalle

Pohjois-Savon hyvinvointialue
PL 1711
70211 KUOPIO
kirjaamo@pshyvinvointialue.fi

Vastaava viranhaltija on sosiaalijohtaja Marena Paahto.

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@pshyvinvointialue.fi (tarkoitettu yleiseen neuvontaan).

Käsittelemme tietojasi Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakasrekisterissä. Rekisteri koostuu palvelusi tuottamisessa ja toteuttamisessa käytettävistä ja laadituista tai sinne saapuneista asiakirjoista tai tallenteista, jotka sisältävät sosiaalihuollon asiakkuuttasi koskevia tai muita henkilökohtaisia tietojasi.

Tietojasi käsitellään sosiaalihuollon palvelusi järjestämiseen ja toteuttamiseen. Hakiessasi sosiaalihuollon palvelua tai ollessasi sosiaalihuollon asiakkaana, asiakasasiakirjoihisi merkitään näiden tarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Sosiaalihuollon palvelutehtäviä ovat: Iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut. 

Tietojasi voidaan käsitellä myös muihin lainmukaisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen, tietojohtamiseen tai tilastointiin.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lisäksi tietojesi käsittelyn perusteena voi olla tarkentavan lainsäädännön nojalla se, että käsittely on tarpeen

 • lääketieteellisiä diagnooseja, terveydenhoitoa tai sosiaalihuollon järjestämistä varten;
 • terveys- ja sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten;
 • kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi (esim. vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta suojautumiseksi tai terveydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi);
 • erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla tai
 • yleisen edun mukaista arkistointia, tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai tilastointia varten.

Henkilötietoja saadaan sinulta itseltäsi sekä kohdan Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

Yleiset henkilötiedot: nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi, lähiomaisesi tiedot, äidinkielesi/asiointikielesi sekä tarvittaessa alaikäisen huoltajan tai laillisen edustajan yhteystiedot

Erityiset henkilötiedot:

 • sosiaalihuoltoon vireille tulleiden asioiden tiedot, kuten hakemukset, ilmoitukset ja yhteydenotot sekä niiden käsittelytiedot.
 • palvelutarpeen arviointia koskevat tiedot
 • palvelujen suunnittelua koskevat tiedot, kuten asiakas- ja palvelusuunnitelmat
 • palvelujen järjestämisestä koskevat tiedot, kuten päätökset, maksusitoumukset, kirjeet, lausunnot, lähetteet, virka-apupyynnöt
 • palvelujen toteuttamista koskevat tiedot
 • asiakaskertomusmerkinnät ja muut asioinnin yhteydessä syntyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjat

Tekniset henkilötiedot: -

Muut henkilötiedot, mitkä: -

Siltä osin, kuin henkilötietoja ei ole kerätty sinulta itseltäsi tai lailliselta edustajaltasi tai muulta läheiseltäsi, henkilötietojen säännönmukaisina tietolähteinä ovat:

 • sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset saadaan lisäksi valtion viranomaisilta, julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, Kansaneläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, Eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelun tuottajalta, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä
 • Digi- ja väestötietoviraston väestötietorekisteristä.

Asiakasasiakirjoihisi sisältyviä tietoja voidaan siirtää Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluntuottajille, kuten esimerkiksi palvelusetelitoiminnassa.

Asiakastietosi voidaan arkistoida Kelan ylläpitämään valtakunnalliseen asiakastiedon arkistoon (Kanta).

Asiakasasiakirjoihin sisältyviä tietojasi voidaan luovuttaa vain antamasi suostumuksen tai laillisen edustajasi antamalla suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella. Lainsäädäntöön perustuvia asiakastietojen luovutuksia et voi kieltää.

Henkilötietojasi voidaan siirtää joissakin tilanteissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle kolmansiin maihin osana palvelusi tuottamista. Tällöin henkilötietojen siirtoperusteena on Euroopan komission tekemä päätös tietosuojan riittävästä tasosta tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet.

Lisäksi suojaamme tapauskohtaisesti tietojasi esimerkiksi salaamalla tai pseudonymisoimalla.

Suojaamme henkilötietojasi toteuttamalla teknisiä ja organisatorisia suojatoimia, kuten:

 • suojaamalla asiakastietojärjestelmät käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet on annettu niille rekisterinpitäjän työntekijöille, joilla on oikeus tietojen käyttöön työtehtävissään.
 • sijoittamalla tietojärjestelmät palomuurein suojattuun ympäristöön, jonka ylläpidossa on otettu huomioon asiamukaiset tietoturvaan liittyvät käytännöt, esimerkiksi haittaohjelmien torjunta ja säännölliset tietoturvapäivitykset.
 • säilyttämällä mahdollinen paperiaineisto asianmukaisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsyä on rajattu kulkuoikeuksilla.
 • säilyttämällä arkistoitu aineisto asianmukaisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsyä on rajattu kulkuoikeuksilla.
 • kouluttamalla työntekijöitä ja ohjeistamalla heitä kirjallisesti
 • sopimuksellisin keinoin.

Tietojasi, jotka ovat syntyneet 1.4.2015 jälkeen säilytetään sosiaalihuollon asiakasasiakirjalainsäädännön ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
1920 - 1.4.2015 välisenä aikana syntyneisiin asiakirjoihin sovelletaan Valtionarkiston päätöstä kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, Osa 5: Sosiaalihuollon ja holhoustoimen asiakirjat. Ennen vuotta 1920 syntyneitä asiakirjoja säilytetään pysyvästi.

Tietosuojaoikeuksistasi voit lukea lisää sivulta oikeudet. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon PL 1711, 70211 KUOPIO tai kirjaamo@pshyvinvointialue.fi.


Voit myös tiedustella oikeuksiesi käytöstä tietosuojavastaavalta, tietosuoja@pshyvinvointialue.fi.