Nuorten psykososiaaliset menetelmät, hankkeet

Nuorten psykososiaaliset menetelmät


Nuorten mielenterveyden osaamiskeskustiimi (NMOK) on vuonna 2020 perustettu osaamiskeskustiimi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. NMOK-tiimi toimii valtion erillisellä yliopistosairaalarahoituksella vuosina 2022-2023. T

Tiimi toimii Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella (yta) Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikoiden, perustason toimijoiden (koulu-, oppilas- ja opiskelijahuolto, kasvatus- ja perheneuvolat), ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanketahojen kanssa. NMOK-tiimin toiminta toteutuu Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintana.  

NMOK-tiimin toiminta pohjautuu valtioneuvoston keskittämisasetukseen, jonka mukaan yliopistollisen sairaalan tehtävänä on huolehtia, että kaikilla sen toiminta-alueilla sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa on käytössä vaikuttaviksi todettuja psykososiaalisia ja psykoterapeuttisia menetelmiä sekä niihin liittyvää koulutusta ja työnohjausta. 

Nuorten mielenterveyden osaamiskeskustiimi koordinoi ja kouluttaa riittävästi ja tarpeenmukaisesti perustason ja erikoissairaanhoidon työntekijöille nuorten psykososiaalisia menetelmiä. Tärkeää on, että menetelmät kohdentuvat nuorten yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja oireiluun, eli mieliala- ja ahdistuneisuusoireiluun. 
 

Haitari, nuorten psykososiaaliset menetelmät

IPC (interpersonaalinen ohjaus ja neuvonta) mielialaoireiluun

Perustason työntekijöille koulutettava menetelmä, joka auttaa lievään mielialaoireiluun, korkeintaan keskivaikeaan masennukseen. Koulutettavat työntekijät ovat oppilashuollon terveydenhoitajia, kuraattoreja sekä koulupsykologeja. Lisäksi menetelmään on koulutettu tarpeen mukaan muita perustason työntekijöitä, mm. sosiaaliohjaajia ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

IPC-menetelmässä nuori ja työntekijä tutkivat yhdessä nuoren mielialaongelmia ja ihmissuhteita. Tavoitteena on löytää oireilua laukaisevat ja ylläpitävät ihmissuhdetekijät tai elämänmuutokset ja sitä kautta helpottaa nuoren kuulluksi tulemista omissa lähi-ihmissuhteissaan. IPC-jakso on kestoltaan noin kuusi käyntiä.

IPT-N (interpersoonallinen terapia nuorille) masennukseen

Erikoissairaanhoitoon ja erikoissairaanhoidon ja perustason välimaaston yksiköihin (mm. Nuorten työryhmät) koulutettava menetelmä, jolla hoidetaan keskivaikeaa ja vaikeaa masennusta. IPT-N-menetelmään voi kouluttautua esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä tai lääkäri. 

IPT-N-menetelmässä tutkitaan nuoren ihmissuhteita, masennusta laukaisseita ja ylläpitäviä tekijöitä. Oppimalla kuulluksi tulemista, vuorovaikutustaitojen lisäämistä, oireilu helpottaa.

Cool Kids ahdistuneisuuteen

Cool Kids on oppilashuoltoon, perustason välimaaston palveluihin ja erikoissairaanhoitoon koulutettu menetelmä, jolla hoidetaan nuorten ahdistuneisuutta. Työntekijänä voi olla laajasti sote-alan ammattilaiset, esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti. 

IPC- ja Cool Kids-menetelmäohjaajakoulutukset

Menetelmäohjaus (työnohjaus) kuuluu osaksi kaikkia koulutusprosesseja. Hankkeen kautta koulutetaan myös menetelmäohjaajia, jotta nämä pystyvät tukemaan menetelmiin koulutettavia työntekijöitä menetelmäohjauksella.

Nuorten mieliala- ja ahdistuneisuusoireilu on lisääntynyt viime vuosina valtavasti. Tiedetään, että mielenterveyden häiriöissä apu on tehokkainta ja vaikuttavinta, kun sitä saadaan varhain ja siellä, missä nuoret jo luontaisesti ovat, eli koulumaailmassa. Tästä syystä tavoitteena onkin kouluttaa oppilashuoltoon työntekijöille vaikuttavia menetelmiä, joiden avulla nämä voivat auttaa nuoria.

Tunnistettaessa oireilu oikea-aikaisesti ja riittävän varhain, pystytään lyhyelläkin interventiolla vaikuttamaan merkittävästi nuoren tilanteen helpottamiseen. Tällöin nuoruusiän kehitys ei jumiudu vaan nuori pystyy jatkamaan kehitystään ikätasoisesti. Mieliala- ja ahdistusoireilua on jopa joka neljännellä nuorella, jonka vuoksi tähän on suunnattava erityisesti resursseja ja keinoja nuorten auttamiseksi riittävän varhain. 

 • IPC
 • IPT-N
 • Cool Kids
 • IPC-boosteripäivät
 • IPC-sparrit 
 • Nuorten psykososiaalisten menetelmien aluepäivä

Lisätietoa koulutuksista koordinaattoreilta.

 • IPC-koulutusprosessiin on lähtenyt 520 työntekijää. Näistä yli 250 henkilöä on tähän mennessä valmistunut IPC-ohjaajiksi.
 • IPT-N-menetelmään on koulutettu tähän mennessä yli 30 työntekijää.
 • IPC-menetelmäohjaajia on koulutettu kaikille hyvinvointialueille vastaamaan alueidensa menetelmätuesta.
 • Cool Kids-koulutusta erikoissairaanhoidossa on pilotoitu niin, että CK-osaajiksi on koulutettu neljä työntekijää, heistä kolme toimii jatkossa CK-menetelmäohjaajina koko KYS yta-alueella.
 • Cool Kids-peruskoulutuksessa on ollut 40 työntekijää.

Yhteystiedot, nuorten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Yhteystiedot

Lisätietoja