Osallisuuskanavat - bannerikuva

alt=

Osallisuuskanavat

Vapaaehtoiset vaikuttamistoimielimet

Pohjois-Savon hyvinvointialue mahdollistaa asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen hyvinvointialueen päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Asukkaiden osallistumisoikeudesta säädetään Laissa hyvinvointialueesta (611/2021, 5 luku). Lisäksi Pohjois-Savon hyvinvointialue on perustanut vaikuttamisfoorumit keskeisille sidosryhmille: kunnille, palveluntuottajille sekä järjestöille.

Pohjois-Savon asukaspaneeli tuo asukkaiden äänen osaksi päätöksentekoa sekä lisätä osallistumisen tasapuolisuutta ja päätöksenteon avoimuutta. Sen tarkoitus on auttaa hyvinvointialueen päättäjiä vaikeissakin päätöksissä tuottamalla yleistä näkemystä yksittäisten mielipiteiden sijaan. 

Asukaspaneelissa satunnaisotannalla valittu joukko pohjoissavolaisia ihmisiä perehtyy syvällisesti hyvinvointialueen ajankohtaisiin teemoihin, kokoaa asukastietoa ja -ymmärrystä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja tuottaa ehdotuksia ja ratkaisuja toimielinten käsittelyyn. 

Toiminta käynnistetään keväällä 2023.

Lisätietoa asukaspaneelista toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Yhteyshenkilö: Anne Aholainen, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöt, anne.aholainen1@pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. (611/2022, 30§)

Aloiteoikeus koskee hyvinvointialueen jäseniä ja palvelunkäyttäjiä.

Jäseniä ovat:

  1. henkilöt, joiden kotikunta on hyvinvointialueella,
  2. kunta, joka sijaitsee hyvinvointialueella,
  3. säätiö tai yhteisö, jonka kotipaikka sijaitsee kunnassa, tai
  4. henkilö tai toimija, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta hyvinvointialueella

(Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/osallistuvan-demokratian-tyokalupakki/#9-hyvinvointialuealoite, luettu 7.12.2022)

Hyvinvointialoitteen tekeminen väliaikaisella lomakkeella: 
Prosessi:

  1. Lomake lähetetään hyvinvointialueen kirjaamoon, jossa se tulee vireille.
  2. Aloite vastaanotetaan sen toimielimen esittelijän toimesta, johon aloite on lomakkeessa osoitettu.
  3. Aloite käsitellään siinä toimielimessä, johon sen on osoitettu. Aloitteen tekijälle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi aloitetta käsiteltäessä.
  4. Aloitteen tekijät saavat tiedon toimenpiteistä, johon aloitteen käsittely johtaa. 
  5. Aloitteesta ja sen toimenpiteistä viestitään hyvinvointialueen kanavissa sekä aluevaltuustolle. 

Hyvinvointialuealoite-lomake

Prosessi tarkentuu hyvinvointialueen aloittaessa.

Asiakaspaneelit tuovat asiakkaiden äänen osaksi päätöksentekoa sekä lisää haastavassa elämäntilanteessa olevien palvelunkäyttäjien mahdollisuutta tuottaa yleinen näkemys pyydetystä asiasta tai tilanteesta suoraan päätöksentekoon. 

Asiakaspaneelissa erilaisten asiakasryhmien edustajien joukko perehtyy ratkaistavaan aloitteeseen tai asiaan ja tuottaa ehdotuksia ja ratkaisuja päätöksentekoon hyvinvointialueen eri toimielimille.  

Nuorten asiakaspaneelina tullaan käyttämään oikeusministeriön kehittämää Nuorten digiraati -alustaa osoitteessa https://digiraati.fi 

Lisätietoa asiakaspaneelista toimintasäännössä (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Yhteyshenkilö: Anne Aholainen, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöt, anne.aholainen1@pshyvinvointialue.fi

Kuntafoorumi on kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspintoja vahvistava yhteistyöfoorumi. Foorumi kokoaa kuntien ja hyvinvointialueen yhteiset ajankohtaiset asiat ja johtaa ne toimenpiteiksi hyvinvointialueen eri toimialoilla.

Kuntafoorumiin on kutsuttu kaikkien pohjoissavolaisten kuntien kuntajohtajat. Mikäli kuntafoorumilla käsitellään jotain tiettyä yhdyspintateemaa, kunnanjohtajat voivat kutsua toiminnasta vastuussa olevan viranhaltijan mukaan foorumille.

Yhteyshenkilö: Anne Kettunen, vs. viestintä- ja markkinointijohtaja, 044 717 9825

Yrittäjäfoorumi on yrittäjien toimintaympäristöä ja tulevaisuutta luotaava foorumi. Foorumissa kootaan yrittäjien ajankohtaiset asiat ja johdetaan ne toimenpiteiksi hyvinvointialueella. Foorumi kokoaa yrittäjiä koskevia asiat tiedotettavaksi yrittäjille.

Yrittäjäfoorumi on kattava joukko pohjoissavolaista yrityskenttää tuntevia toimijoita. 

Yhteyshenkilö: Outi Kalske, hankintajohtaja,  outi.kalske@pshyvinvointialue.fi 

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto kokoaa maakunnan yhdistyksien ja kansalaistoimijoiden asiantuntemuksen ja voimavarat yhteen vahvistaen Pohjois-Savon maakunnan asukkaiden hyvinvointia. Järjestöneuvosto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton pohjoissavolaisia yhdistyksiä ja kansalaistoimijoita edustava yhteistyö- ja neuvottelutoimielin. 

Järjestöneuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ja kannanottoja järjestöjä ja pohjoissavolaisten hyvinvointia sekä hyvinvointipalvelua koskevissa asioissa. Järjestöneuvosto nimeää edustajansa hyvinvointialueen eri työryhmiin sekä osallistuu omien kohderyhmiensä palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa, heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen ja hyvinvointialueen nimeämät henkilöt. Järjestöneuvoston kokouksiin voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä. 

Lisää järjestöneuvoston ja hyvinvointialueen yhteistyöstä järjestöneuvoston yhteistyötoimintaperiaatteista (pdf)

Lisätietoja toiminnasta Järjestöneuvoston kotisivulta: www.pssotu.fi/jarjestoneuvosto

Yhteyshenkilö: Järjestöneuvoston puheenjohtaja Tarja Kristiina Ikonen, puhelin 0500 574 642 tarja.ikonen@sydan.fi

Hyvinvointialueella on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin.

Yhteistoimintaelin koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain 19 §:ssä, tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja. 

Aluehallitus nimeää yhteistoimintaelimeen työnantajan edustajat. 

Hyvinvointialueella työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 38 §:n mukainen työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. 

Aluehallitus nimeää työsuojelutoimikunnan jäsenet.