Sidonnaisuudet - Hallinto ja päätöksenteko

Sidonnaisuudet

 

Hyvinvointialueiden keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (Laki hyvinvointialueesta 611/2021 § 89).

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

Tarkastuslautakunta toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisuus koskee Pohjois-Savon hyvinvointialueessa aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Lain hyvinvointialueesta mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee ilmoittaa

•    johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
•    merkittävästä varallisuudestaan
•    muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

Sidonnaisuusrekisteriin viedään vain ne tiedot, joilla on merkitystä luottamustehtävän tai viran hoitamisen kannalta. Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen koskee ainoastaan ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan henkilön omia tietoja. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sidonnaisuuksia ei ole. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.