POSOTE, projektit, hankkeet ja projektit

Projektit

Tutustu POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen projekteihin.

Projektin tavoitteena on asiakasosallisuuden osallisuustyökalujen ja osallisuusohjelman juurruttaminen sekä järjestöjen toiminnan ja palvelujen integroiminen asiakaslähtöisiin palvelupolkuihin.

Digitaalisen sote-palvelutarjonnan monipuolistaminen mm. etätoteutuksin ja sen tuominen kansalaisten ja ammattilaisten arkeen on tämän projektikokonaisuuden kehittämisen lähtökohta ja tavoite. Tavoitteena on uudistaa niin asiakas- ja palveluohjausta, asiakaskokemusta, työn tekemistä, palveluiden kuluttamisen kulttuuria kuin työn tekemisen tapoja.

Tämän projektin kehityskohteena ovat kaksi isompaa kokonaisuutta: terveyskeskusvastaanottojen resurssit ja toimintatavat sekä keinot, joilla hoitotakuun toteutuminen eli hoitoon pääsy seitsemässä päivässä olisi mahdollista eri yksiköiden lähtötilanteet huomioiden. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen terveyskeskusvastaanottojen nykytila. Tuloksena on kattava ja monisyinen nykytilan kuvaus jatkokehittämistä varten.

Tämän projektin tavoitteena on kehittää erityisesti vastaanottotoimintojen käyttöön työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueemme asukkaiden hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta. Tavoitteena on myös löytää keinoja palveluvalikoiman yhdenmukaistamiseksi alueella, jolla tavoitellaan aiempaa tasavertaisempia palveluita asuinpaikasta riippumatta. Resursoinnin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä toimintamalleja niin, että ammattilaisten osaaminen kohdentuisi tulevaisuudessa aiempaa tehokkaammin palvelutarvetta vastaavasti.

Projektin tavoitteena on, että ikääntyneet saavat ennaltaehkäisevästi ja näyttöön perustuen tukea ja ohjausta terveyden, mielenterveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja pärjäämisen vahvistumiseksi ja että myös harvaan asutun maaseutualueen asukkaille on järjestettävissä kotisairaalapalveluita projektissa kehitetyn ja pilotoidun mallin mukaisesti. Keskiössä on myös tavoite muodostaa  hyvinvointialueelle yhdenmukaiset palvelusisällöt ja mahdollistaa ikääntyvien osallisuutta.

Projektin tavoitteena on siirtää painopistettä korjaavista ja raskaammista lasten, nuorten ja perheiden palveluista kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin, jotta apua saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kasautuvat ja pitkittyvät.

Projektissa tavoitteena on kehittää, kokeilla ja ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamalleja, jotta lapset ja nuoret saavat mielenterveyden tukea ja hoitoa oikea-aikaisesti ja lähellä omaa toimintaympäristöä. Tarkoituksena on vastata alueellisesti tunnistettuun mielenterveyden sairastavuuteen ja toisaalta nuorten mielenterveyspalveluiden, erityisesti erikoissairaanhoidon kuormittuneisuuteen vahvistamalla hoidon porrastusta.