OT-hanke, bannerikuva

Alt=

OT-hanke, kuvausteksti

OT-keskustoiminta Itä-Suomen yhteistyöalueella


Itä-Suomen OT-keskus on yksi Suomen viidestä valmisteilla olevasta OT-keskuksesta. OT-keskus verkostoi ja koordinoi vaativinta erityisosaamista sekä monitieteisyyttä ja integraatiota edellyttäviä lasten, nuorten ja perheiden palveluja ja tekee niihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä on kehittää Itä-Suomen yhteistyöalueelle (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa.

Kansallisesta OT- kehittämistyöstä voit lukea lisää THL:n OT-keskus-sivustolta.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT)

Tutustu hankkeeseen

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -hankkeen vuosien 2022 - 2023 loppuraportti on valmistunut. Voit tutustua raporttiin alla olevasta linkistä:

Raporttiin on koottu hankkeen tausta, tuotokset ja kehitetyt toimintamallit. Raporttia voi hyödyntää konkreettisesti ja monialaisesti esimerkiksi YTA:n yhteistyörakenteessa sekä asiantuntijaverkostojen ja toimintamallien jalkauttamisessa ja jatkokehittämisessä Itä-Suomen YTA-alueella.

Suorat linkit toimintamalleihin:

Kysy lisää OT-loppuraportista, toimintamalleista tai muista OT-keskustoimintaan liittyvistä asioista:

Tarja Saharinen, OT-projektikoordinaattori 
tarja.saharinen@pshyvinvointialue.fi 
p. 044 717 8571

Ilona Luoma, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri
ilona.luoma@pshyvinvointialue.fi 
p. 044 717 2425

***

Lämpimät kiitokset kaikille lasten, nuorten ja perheiden OT-hankkeen yhteistyökumppaneille!

Olemme saaneet kehittää vaativissa ja kompleksisissa tilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluja ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tukimuotoja kahden vuoden ajan. Tätä olemme tehneet yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

OT-toiminta on siirtymässä pikkuhiljaa rakenteisiin YTA-sopimusten myötä. Tavoitteeksi tulevalle vuodelle on asetettu OT-keskustoiminnan vakiinnuttaminen Itä-Suomen yhteistyöalueelle yhteistyössä hyvinvointialueiden SOTE-toimijoiden, sosiaalialan osaamiskeskusten, sivistystoimen ja TKKI-toiminnan kanssa. Itä-Suomen YTA-alueella OT-kehittämistyössä jatkaa monialainen YTA-alueen laajuinen OT-työryhmä (OT-Rukkanen) ja OT-toimintaan saatu pieni työpanos.

OT-hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ovat jo osittain Itä-Suomen YTA-alueen ammattilaisten käytössä ja niitä on mahdollisuus ottaa käyttöön. Toimintamallit löytyvät Innokylästä osoitteesta:
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tulevaisuuden-sote-keskus-hankkeiden-koordinointi-kys-yhteistyoalueella/toimintamallit

Tuoreesta posterista ja OT-hankkeen 4.12.2023 pidetyn päätöswebinaarin koosteesta pääset lukemaan keskeiset tiedot hankkeen toiminnasta ja tuotoksista vuosina 2022-2023.

OT-info- ja keskustelutilaisuudet 

OT-hanke järjesti kaksi kaikille avointa info- ja keskustelutilaisuutta, joissa aiheina olivat muun muassa Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT) tarjoama tuki so-te-si-ammattilaisille, esimerkiksi Haastavat erot-konsultaatioryhmät, OT-TUKIpilotti, Lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittäminen sekä suunnitelma OT-rakenteesta.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan kehittäminen sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeita Itä-Suomen yhteistyöalueelle (YTA). Hanketta koordinoi Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan (KOSKE) osaamiskeskusten kanssa. Lisäksi hankkeessa osatoteuttajina ovat Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Kohderyhmä

Osaamis- ja tukikeskuskehittämisen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset. OT- keskustyön tuki kohdistuu vaativiin ja monimutkaisiin asiakastilanteisiin, joissa tarvitaan yhteensovitettua, monialaista verkostotyöskentelyä ja erityisosaamista.

Vaativiksi tilanteiksi Itä-Suomen YTA:lla on tunnistettu:

 • Erityisen haastavat ja riitaisat erotilanteet
 • Perhesurman uhka ja lapsikaappaukset
 • Lasten ja nuorten vakavat psykiatriset ja vaikeat päihdehäiriöt yhdistettynä lastensuojelutarpeeseen ja koulunkäyntikyvyn heikkenemiseen
 • Vaativahoitoiset, kompleksiset neuropsykiatriset häiriöt
 • Toiminnalliset häiriöt ja harvinaissairaudet

Tavoitteet

 • Luodaan Itä-Suomen YTA-aluetta palvelevan lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen ydin- ja koordinaatiorakenne sekä tarvittava sopimusmalli sisältäen OT- toiminnan, kehittämisen ja tutkimuksen osa-alueet.
 • Koordinoidaan asiantuntijapalveluita ja -verkostoja YTA-alueella ja kansallisessa yhteistyössä. 
 • Ammattilaisten tuki lisääntyy vaativissa ja monimutkaisissa tilanteissa.

Kehittämisen painopistealueet


OT- kehittämisen painopiste-alueet hankekaudelle 2022-2023.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -hanke (OT) käynnistää pilotin ammattilaisten tueksi ajalle 20.3-3.11.23. OT-TUKIpilotti tarjoaa tukea lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativiin asiakastilanteisiin. 

Kenelle tarkoitettu?

Pilotti on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa julkisella sektorilla.

Millaista tukea?

 • Neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista asiantuntijoista ja erityispalveluista.
 • Tukea ja konsultaatiota lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden erityiskysymyksissä.
 • Monialaista työnohjauksellista ja konsultatiivista tukea OT-tiimiltä.

Missä tilanteessa?

Voit olla yhteydessä OT-tiimiin vaativissa, monimutkaisissa tai harvinaisissa asiakastilanteissa, kun ei tiedetä kuinka tulee toimia, minne voi ottaa yhteyttä tai joihin tarvitaan monialaista lisätukea nykyisten perus- ja erityistason palveluiden lisäksi.

Lue lisää OT-TUKIpilotista ja ota yhteyttä (pdf)

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely  

OT-TUKIpilotissa käsitellään yhteyttä ottavan ammattilaisen henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Käsiteltäviä tietoja ovat yhteydenottajan nimi, yhteystiedot, ammatti ja hyvinvointialue, jolla hän työskentelee. 

Jos tilanteessa on tarpeen käsitellä ammattilaisen asiakkaan eli lapsen, nuoren tai hänen perheensä henkilötietoja, ammattilainen vastaa näiden tietojen luovuttamisesta neuvoa kysyvän organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lapsen, nuoren tai hänen perheensä osalta ei käsitellä nimiä, henkilötunnuksia, yhteystietoja, syntymäaikaa, eikä diagnooseja. Sen sijaan käsiteltäväksi voi tulla neuvonnan tai ohjauksen antamisen kannalta olennaisia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, perheen tilanne, aiemmin käytetyt palvelut ja yhteistyötahot sekä terveydentilaa koskevia tietoja.  

Asiakkaan eli lapsen, nuoren tai hänen perheensä antama suostumus: 

 • Yhteyttä ottava ammattilainen arvioi tarvitaanko asiakkaan suostumusta ja pyytää sen tarvittaessa.  
 • Kirjalliseen suostumukseen käytetään neuvoa kysyvän organisaation omia lomakkeita.  
 • Mikäli ammattilainen pyytää suostumuksen suullisesti, hän kirjaa tiedon potilaan/asiakkaan asiakirjoihin.
 • Lapsen kohdalla riippuu hänen päätöksentekokykyisyydestään, keneltä suostumus pyydetään. 

OT-hankkeen tietosuojaseloste

Vaativan eroauttamiseen tueksi järjestetään Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa yhdessä Turvassa-hankkeen kanssa Haastavat erot -konsultaatiotyöryhmät. Ryhmältä voit pyytää konsultaatiota haasteellisiin tai konfliktoituneisiin erotilanteisiin. Työntekijä osallistuu myös itse konsultaatioon ja kirjaa konsultaatioryhmältä saadut toimenpidesuositukset.

OT-tason kehittämistyötä tehdään monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisten ja muiden kehittämishankkeiden yhteistyönä tutkimuksellinen näkökulma ja kokemusasiantuntijuus huomioiden. 

 • Vaativan tason sijaishuoltoa kehitetään Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueilla. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisuja psykiatrista osaamista ja vaativaa lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten avun tarpeeseen.  
 • Lakisääteisten lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien toimintaa kehitetään Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla. 
 • Vaativahoitoisissa ja kompleksisissa tilanteissa työskentelevien ammattilaisten tueksi kehitetään monialaisia asiantuntijaverkostoja ja vahvistetaan osaamista koulutusten avulla. 
 • OT-asiakkuuksien tunnistamisen tueksi kehitetään ammattilaisille suunnattua OT-seula- työkalua.  


Hankkeessa tehdyn kehittämistyön sisältöä päivitetään myös Innokylä-sivustolle.

Lapsi erityistä huomiota vaativissa ja vakavissa perhetilanteissa webinaari 26.9.2024

Tilaisuus on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen (YTA) sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisille, sekä valtakunnallisille Barnahus- ja OT-toimijoille. 

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteyden kautta torstaina 26.9.2024 kello 8.30 - 15.30

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

POSOTE20 SOTE-rakenneuudistus -hankkeen osana toteutettu Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus -pilottihanke 1.8.2020-31.12.2021

OT-koordinaattorit

OT-koordinaattorit Itä- ja Keski-Suomen alueella:
 

 • Ilona Luoma, projektin vastuuhenkilö, professori, ylilääkäri, Lastenpsykiatrian palvelulinja, KYS ja UEF, Pohjois-Savon hyvinvointialue
  puhelin 044 717 2425
  ilona.luoma@pshyvinvointialue.fi  
 • Tarja Saharinen, projektikoordinaattori, koko hanke, Itä- ja Keski-Suomen alue, Kuopion yliopistollinen sairaala, Pohjois-Savon hyvinvointialue
  puhelin 044 717 8571
  tarja.saharinen@pshyvinvointialue.fi  

OT-hanke, kuvake

alt " "


 

OT-hanke, lisätietoja