Lautakunnan ja jaoston tehtävät

Lautakunnan ja jaoston hallintosäännön mukaiset tehtävät


Lautakunnan yleiset tehtävät

 • johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa
 • vastaa valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta
 • vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta
 • vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa
 • seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta
 • varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)

Lautakunnan erityistehtävät

 • vastaa palvelujen järjestämisestä ja tuotannon ohjaamisesta
 • vastaa toiminnan tuloksellisuudesta
 • vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta hallituksen linjausten mukaisesti
 • vastaa toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta
 • vastaa viranomaistoiminnasta
 • vastaa esitysten tekemisestä palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista asioista
 • vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta
 • vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta
 • vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä ja niihin liittyvästä ohjeistuksesta hallituksen määrää-mien periaatteiden mukaisesti
 • hyväksyy sosiaalihuollon palvelujen myöntämisperiaatteet
 • vastaa viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
 • vastaa otto-oikeuden käyttämisestä

Jaoston tehtävät

Lautakunnan alainen jaosto käsittelee ja päättää oman toimialansa viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksilökohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.