KYS Ajopoli osaamiskeskukseksi

KYS Ajopoli osaamiskeskukseksi 

ESR-hanke 5/2024–4/2027

KYS Ajopoli on haastaviin ajoterveysarviointeihin ja ajoterveysasioiden konsultaatioihin keskittyvä erityistason ajopoliklinikka KYSissä. KYS Ajopolin toiminta on kehitetty ESR-hankerahoituksen tuella. KYS Ajopoli on vakinaistettu osaksi KYSin toimintaa 1.9.2023 alkaen.

Olemme hakeneet ja saaneet uuden ESR-kehittämisrahoituksen KYS Ajopoli osaamiskeskukseksi -hankkeelle, johon on myönnetty 997 281 euroa.

Jatkohankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluita KYS Ajopoliklinikalle: 

  • Uudenlaisen ennaltaehkäisevän ajoterveyden kuntoutusmallin kehittäminen osaksi terveydenhuoltoa - kohderyhmänä ammattiautoilijat ja autoa työssään tarvitsevat. Työn ohella suoritettava kuntoutusmalli on pilotoitu aiemman hankkeen aikana. 
  • Uudenlaisen palauttavan ajoterveyden kuntoutusmallin kehittäminen ja pilotointi ajoluvan jo menettäneille ja autoa työssään tarvitseville. 
  • Uusien testimenetelmien kehittäminen ajoterveydenarvioinnin tueksi muun muassa tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn ja havainnoinnin ongelmissa. 
  • Ajoterveydenalaan liittyvän koulutuksen kehittäminen terveydenhuollon ammattilaisille ja liikenneturvallisuuden parissa työskenteleville viranomaisille.

KYS Ajopolista on pitkän tähtäimen tavoitteena kehittää valtakunnallisesti tunnettu ajoterveydenalan osaamiskeskus. Hankkeen tuloksena syntyvät uudet toimintatavat palvelevat myös laajemmin terveydenhuoltoa sekä tukevat liikenneturvallisuusohjelman tavoitteita.
 

Haitari, KYS Ajopoli osaamiskeskukseksi

Ammattikuljettaja on tunnistettu haasteelliseksi ammattiryhmäksi työterveydessä, sillä heillä on useita terveydellisiä riskitekijöitä: sairauksia, ylipainoa ja uniongelmia, joilla on vaikutusta kuljettajan työkykyyn ja työhyvinvointiin. 

Raskas ja epäsäännöllinen työaika on yksi syy, miksi kuljettajien on vaikea pitää terveydestään huolta, heillä on uniongelmia, ongelmia ateriarytmin kanssa ja liikuntaa harrastetaan vähän. Voimavaroja ei riitä vapaa-aikaan, vaan työ vie suurimman osan energiasta. 

Moni kuljettaja on riskissä menettää ajolupansa terveydellisten syiden vuoksi tai on jo menettänyt. Työterveydessä ollaan ”voimattomia” sillä edellä mainitut ongelmat ovat arkipäivää ja tarjolla olevat kuntoutusmuodot eivät houkuttele. Logistiikka-alalla on työvoimapula ja kaikki ammattitaitoiset kuljettajat tarvitaan työelämään. Tarvitsemme uusia kuntoutusmalleja, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä ajoterveyden menettämistä ja palauttaa jo menetettyä ajoterveyttä. 

Olemme aiemmassa KYS Ajopoli -hankkeessa pilotoineet ammattikuljettajille suunnatun kuntoutusmallin, jossa kuljettajaa kuntoutetaan yksilöllisen ohjelman mukaan, pienillä ja kuntoutusmalli on suoritettavissa työnohella. Kuntoutusohjelma sisältää kolme kokonaisuutta: ravitsemus- ja liikuntaohjausta, sekä uniosuuden, jossa kuljettajilta tutkitaan uniapnea.  Kuntoutuspilotin tulokset olivat hyviä. Useilla mittareilla kuljettajien terveys, vireystila ja fyysinen kunto paranivat. Kaksi kuljettajaa kuntoutui työkykyiseksi ja löysi uuden työn pilotin aikana. Kukaan kuljettajista ei menettänyt työtään. 

Tämän uuden KYS Ajopolin jatkohankkeen aikana tulemme jatkokehittämään pilotoimaamme kuntoutusohjelmaa. Siitä on tarkoitus kehittää vaihtoehtoinen kuntoutusmalli perinteisen kuntoutuksen ohelle ja ottaa se kliiniseen käyttöön. 

Teemme yhteistyötä työterveyksien kanssa, josta tulemme rekrytoimaan ammattikuljettajia ja ammattinsa vuoksi autoa tarvitsevia testaamaan palvelua. Julkaisemme rekryilmoituksen myös näillä sivuilla. 

KYS Ajopolin potilaista noin puolet menettää ajolupansa väliaikaisesti sairauden tai terveysongelmien vuoksi. Moni heistä tarvitsee autoa työnsä vuoksi ja ajoluvan menetys tarkoittaa poissaoloa työstä siihen saakka, kunnes tilanne on korjaantunut ja henkilö saa ajoluvan takaisin. Joissain tapauksissa henkilö voi joutua vaihtamaan ammattia. 

Suomessa ei ole tarjolla palauttavaa ajoterveyden kuntoutusta, jolla voitaisiin nopeuttaa ajoluvan takaisin saamista. Tässä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen palauttavan kuntoutuksen malli, jonka avulla voidaan kuntouttaa työikäisiä ajoluvan menettäneitä, nopeuttaa ajoluvan takaisin saamista ja työhön palaamista. Kyseessä on erikoissairaanhoidon tasoinen palvelu, jota voitaisiin tarjota KYS Ajopolilta. 

Pilottiin rekrytoidaan ajoluvan menettäneitä henkilöitä KYS Ajopolilta, KYSin muilta poliklinikoilta ja muista terveydenhuollon yksiköistä. Edellytyksenä on, että henkilöllä arvioidaan olevan mahdollisuus saada ajolupa takaisin. 

Logistiikka-alasta haaveilevien ja sinne pyrkivien ajoterveyden edellytyksiä ei tällä hetkellä tutkita systemaattisesti mitenkään mm. tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn ja havainnoinnin suhteen. Kehitämme ja pilotoimme KYS Ajopolilla uusia testausmenetelmiä em. haasteisiin. 

Monella nuorella em. ongelmat jäävät resurssipulan vuoksi usein diagnosoimatta peruskoulussa, jos ongelmat katsotaan lieviksi. Ongelmia nuorelle saattaa tulla siinä vaiheessa, jos haaveammatti on ammattikuljettaja ja nuori päätyy opiskelemaan logistiikka-alaa. Saattaa olla, että hän ei saakaan R2 ajolupaa ja joutuu lopettamaan koulutuksen. Ongelma on tunnistettu useissa logistiikka-alan oppilaitoksissa opiskelijaterveydenhuollossa ja se aiheuttaa harmia opiskelijalle itselleen. Myös KYS Ajopolin potilaissa on yhä enemmän nuoria, joiden R2 ajolupaa joudutaan arvioimaan. 

Tarvitsemme uusia testausmenetelmiä ja hoitopolkuja, joiden avulla ajoterveyden edellytyksiä pystytään helpommin ja matalammalla kynnyksellä tutkimaan oppilasterveydenhuollossa. Näitä testejä on tarkoitus käyttää apuna kartoittamaan, tuleeko henkilö lähettää laajempiin testeihin. 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä SAKKY:n kanssa ja rekrytoidaan opiskelijoita mukaan hankkeeseen. 

Hankkeen aikana tarjotaan ajoterveydenalan koulutusta terveydenhuollon alan ammattilaisille. Julkaisemme näillä hankesivuilla infoa tulevista koulutuksista. 

Hankelogot, KYS ajopoli osaamiskeskukseksi


 

Lisätiedot, KYS Ajopoli osaamiskeskukseksi

Hankehenkilöstö


Hankkeen johtaja: Anne Koivisto
anne.koivisto@pshyvinvointialue.fi  

Hankepäällikkö: Virve Kärkkäinen
virve.karkkainen@pshyvinvointialue.fi