Uusi Sydän

KYS uudistuu moderniksi sairaalaksi


KYSissä on käynnissä yli vuosikymmenen kestävä uudistus, jossa aikaa nähneet tilat uudistetaan vastaamaan modernin sairaanhoidon tarpeita. Keväällä 2023 valmistui uusi laajennusosa, jonka viihtyisissä tiloissa sijaitsevat vuodeosastot, poliklinikkatiloja sekä kuvantamisen tiloja. 

Nyt käynnissä on kaupunkikuvallisesti tunnetuimman KYSin osan, vuonna 1959 valmistuneen pääsairaalan vuodeosastotornin peruskorjaus. Vaikka peruskorjattava alue on laaja, pääsairaalan pääaulan palvelut ovat käytettävissä ja kulkuyhteydet pääaulasta muualle sairaalaan toimivat rakennustöistä huolimatta. Uudet tilat otetaan käyttöön loppuvuodesta 2025.

Rakennushankkeiden vaiheittaisesta etenemisestä seuraa muuttoketjuja, jotka näkyvät sairaalan asiakkaille vaihtuvina yksiköiden sijainteina.


KYS Uusi Sydän allianssi uudistamassa KYSiä
 

KYSin pääsairaalan peruskorjaus- ja laajennusprojektia kutsutaan nimellä KYS Uusi Sydän. Projektissa rakennettiin uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni vaiheittain vuosina 2018–2027. Hankkeessa toteutettu uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 198,5 miljoonaa euroa ja hankemuotona on allianssi. 

Taustana uudistukselle on vuonna 1958 rakennetun Pääsairaalan täydellinen peruskorjaustarve, lukuisten sisäilmaongelmien esiintyminen vuonna 1985 valmistuneessa vuodeosastotornissa mittavista korjaustoimenpiteistä huolimatta sekä nykyisten osastojen ja potilashuoneiden toimimattomuus modernissa sairaalatoiminnassa.

Uusissa tiloissa

 • 0.-1. kerroksiin sijoittuu poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja.
 • 2. kerrokseen sijoittuvat kuvantaminen ja sydäntoimenpideyksikkö.
 • 3.-9. kerroksissa sijaitsevat vuodeosastot. Vuodeosastoille toteutetaan yhteensä n. 400 sairaansijaa, joista 70 %:a on yhden hengen huoneita.

Projektin lopuksi puretaan vuonna 1985 rakennettu vuodeosastotorni ja rakennetaan yhdyskäytävät Sädesairaalan 3. krs:een sekä Kaarisairaalan 2.-3. krs:een.

Graafi, jossa kerrotaan KYS Uusi sydän -hankkeen laajuuden olevan 60 000 neliötä, josta 40 000 neliötä on uudisrakennusosaa ja 20 000 neliötä peruskorjausosaa.
 

Toimivat tilat mahdollistavat laadukkaan hoidon. KYSin pääsairaalan peruskorjaus on Pohjois-Savon hyvinvointialueen oleellinen strateginen hanke. Hankkeen toiminnalliseen suunnitteluun sitoutetaan vahvasti uusissa tiloissa toimivat käyttäjät.

Vaiheittain kohti yhden hengen potilashuoneita

Vuodeosastotoiminnassa panostetaan yhden hengen potilashuoneisiin, joita on jatkossa noin 70 prosenttia kaikista potilashuoneista. Tämä parantaa toiminnan tehokkuutta ja potilaan intimiteettisuojaa. Lisäksi sairaalahygienia on tutkitusti parempaa yhden hengen huoneissa. Lisääntyneiden yhden hengen huoneiden myötä osastokuormitusta voidaan nostaa nykyisestä, jolloin henkilökunnan käyttöä voidaan tehostaa ja osastojen kuormitus on ennakoitavampaa. Näin myös tilatehokkuus saadaan aiempaa paremmaksi. Tavoitteena on myös standardoida vuodeosastojen tiloja, jotta mahdollistetaan muuntojoustavuus. Vuodeosastojen suunnittelussa huomioidaan kuntouttava työote ja mm. osastojen aulatilat ja ruokailutilat suunnitellaan tämän periaatteen mukaan.

Resurssit tehokkaaseen käyttöön

Koko projektissa huomioidaan vahvasti tukipalvelujen, erityisesti materiaalilogistiikan kehittäminen siten, että ne tukevat paremmin ydintoimintaa. Muun muassa vuodeosastojen sänkyhuollon uudistaminen tähtää siihen, että vuodeosastojen potilashuoneiden käyttö tehostuu aiemmasta.

Tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen osalta tähdätään siihen, että potilaan osallistuminen ja sitoutuminen omaan hoitoonsa paranee. Hoitotyön kirjaamista siirretään enemmän potilaan vierelle potilashuoneisiin. Näin voidaan vähentää kansliatilojen tarvetta ja hoitajat ovat lähempänä potilaita.

Lääkehuoltoa automatisoidaan ja otetaan laajemmin käyttöön älylääkekaappeja, jolloin voidaan paremmin hallita lääkevarastoja ja vapauttaa edelleen hoitajien aikaa hoitotyöhön.

Myös poliklinikoiden suunnittelussa tähdätään parempaan tilatehokkuuteen siten, että poliklinikkahuoneiden käyttöaste on jatkossa noin 70 prosenttia virka-aikaisessa käytössä. Poliklinikoiden toimintaa kehitetään jatkuvasti huomioiden tulevaisuuden tarjoamat digitalisaation sekä telelääketieteen mahdollisuudet. Lisäksi haetaan synergiaetuja ja toimintojen keskittämistä Puijon sairaalakampuksen alueella ja tätä kautta edelleen toiminnan tehostumista nykyisestä.

Projekti toteutetaan toiminnan keskellä ja osin väistötiloissa. Tämä asettaa lisähaasteita projektin suunnittelulle ja toteutukselle. Projekti etenee vaiheittain ja toimintamalleja pilotoidaan jo hankkeen kestäessä.

Uuden Sydämen suunnittelussa on huomioitu maakunnalliset tarpeet.  Tärkeää on koko henkilökunnan sitouttaminen hankkeeseen, jotta yhdessä suunnittelemalla saadaan parhaat mahdolliset tilat tulevaisuuden vuodeosasto- ja poliklinikkatoimintoja varten.

Laatu

 • toimintaa tukevat tilat
 • tietomallin hyödyntäminen koko hankkeen ajan ja ylläpitovaiheessa
 • väistöjen onnistunut suunnittelu ja toteutus
 • vaiheistuksen onnistuminen
 • 0-virheluovutus
 • onnistunut käyttöönottovaihe
 • tiedottamisen onnistuminen
 • hyvä julkisuuskuva

Turvallisuus

 • suunnitelmien turvallisuus
 • turvallisen toteutuksen suunnittelu
 • työturvallisuus ja työskentelyn turvallisuus
 • sairaalan häiriötön toiminta

Toiminnalliset tavoitteet

 • huomioida KYS:n strategiset tavoitteet ja arvot sekä sitouttaa uusissa tiloissa toimivat käyttäjät suunnitteluun
 • saavuttaa parempi potilaan yksityisyys ja sairaalahygienia sekä tehostaa henkilökunnan ja tilojen käyttöä
 • tuottaa potilashoitoa tehokkaammin palvelevia tukitoimintoja
 • kehittää älykkään ICT:n avulla potilaslähtöisempää ja turvallisempaa hoitoa
 • saavuttaa poliklinikkatilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus sekä toimintojen keskittäminen ja parempi tilatehokkuus
 • toteuttaa hanke yhteensopivaksi maakunta- ja sote-uudistuksen linjauksien kanssa

Kustannukset

 • hankkeen kehitys- ja toteutus tilaajan tavoitebudjettiin
 • elinkaarikustannusten huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa

Aikataulu

 • onnistunut aikataulusuunnittelu
 • suunnittelun ja toteutuksen aikataulun pitävyys

Joustavuus

 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta
 • muutosten hallinta
 • kaikkien osapuolten yhteistyökyky
 • käyttäjien tarpeiden huomioiminen
 • onnistunut tiedonkulku ja viestintä

Alla olevalla videolla esitetään KYS Uusi Sydän -projektin rakennusvaiheet aikatauluineen.

Alla olevalla videolla esitetään toimintojen sijoittuminen KYS Uusi Sydän -projektissa rakennettaviin tiloihin.

 

Sisältöjulkaisija