Navigation Menu

16.11.2022 Uutinen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma tukee tasapainoista taloutta

Valtiovarainministeriö edellyttää hyvinvointialueilta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmien laatimista lisälainanottovaltuuksien ehdoksi. Ohjelman tulee sisältää kokonaisvaltainen tarkastelu hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta mukaan lukien palvelujen tuottavuutta parantavat toimenpiteet ja näiden taloudelliset vaikutukset.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ohjelma on laadittava 23.11.2022 mennessä. Aluehallitus käsittelee tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa 21.11.2022.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on osa hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa ja tukee hyvinvointialueen kestävää tasapainoista taloutta.

Lähtökohtana tasapainoinen talous

Pohjois–Savon hyvinvointialueen vuosikate tulee olemaan 40,755 miljoonaa euroa vuonna 2023. Vuosikatteen saavuttaminen tulee vaatimaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on turvata palvelukyky, kehittymiskyky, investointi- ja lainanhoitokyky sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteisiin pääsemiseksi on kevennettävä palvelurakennetta, yhtenäistettävä ja sujuvoitettava asiakkaan palvelupolkuja ja turvattava työvoiman riittävyys. Keskeistä on myös kustannusten kasvun hillintä ja toimintamallien ja asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen paljon palveluja tarvitseville asiakkaille.

Uudistumisen toimenpiteet eivät ole pelkästään säästötoimenpiteitä, sillä erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta luovat pohjaa toiminnan uudistamiselle, tulopohjan vahvistamiselle, uusien teknologioiden hyödyntämiselle ja elinvoimalle.

Henkilöstön työhyvinvointi ja saatavuus keskiöön

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle siirtyy 12191 työntekijää. Henkilöstön kokonaiskustannuksiksi vuodelle 2023 on ennakoitu noin 650 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen työvoiman riittävyyden selvityksen toimenpiteet tullaan liittämään tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan aluehallituksen käsittelyn jälkeen. Henkilöstön saatavuus on koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja myös pelastustoimea koskeva yhteinen haasteemme. Pohjois-Savossa on pulaa kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan työntekijöistä. Eniten pulaa on lähihoitajista, sairaanhoitajista sekä sosiaalityön asiantuntijoista.

Sairauspoissaolot aiheuttavat merkittävän kustannuksen. Hyvinvointialueen henkilöstön sairauspoissaolokustannusten on arvioitu olevan noin 82 miljoonaa euroa. Suurimmat poissaolot kohdistuvat hoito- ja hoivahenkilöstöön. Henkilöstön osalta erityistä huomiota kiinnitetään työhyvinvoinnin uudenlaisiin malleihin sekä työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon tiiviiseen yhteiskehittämiseen, jotta sairauspoissaoloja voidaan vähentää ja siten alentaa niistä koituvia kustannuksia voimakkaasti.

Palveluverkko elää alueen ihmisten mukana

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa nykyisellä palveluverkolla. Tarjottavaa palveluvalikoimaa tarkastellaan vuoden 2023 alusta alkaen siten, että pystymme tarjoamaan selkeästi määritellyt lähipalvelut, seudulliset ja alueelliset palvelut sekä keskitetyt palvelut.

Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen edellyttää palveluverkon tarkastelua koko hyvinvointialueen toimintaympäristö huomioiden. Väestörakenteen muutos, muuttoliike ja asuminen, asiointi- ja työssäkäyntialueet ja liikenneyhteydet muuttavat myös luonnollisia asiointisuuntia ja vaikuttavat palveluverkkoon. Haluamme lisätä joustavuutta ja parantaa palvelujen saavutettavuutta. Palvelujen tuotantotapojen muuttuminen muuttaa myös palvelutarjontaa ja tehostaa toimintaa, kuten etäpalvelujen, sähköisten palvelujen ja liikkuvien palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto.

Palvelurakenteen keventäminen ja painopisteen muuttaminen ennaltaehkäiseviin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin ja toimintamalleihin on edellytys hallita kustannusrakennetta ja talouden tasapainoa. Keskitymme suurten volyymien palveluihin sekä paljon palveluja käyttävien asiakassegmenttiin. Hyvin kohdennetut ja oikea-aikaiset, toimivat palveluprosessit, palveluketjut ja asiakkuuden hallinta nousevat keskiöön.