Navigation Menu

7.12.2022 Uutinen

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Aluevaltuusto kokoontuu 22.12.2022.

Toimintakulut ovat 1,354 miljardia euroa. Suurin tuloerä on valtion rahoitus 1,139 miljardia euroa. Talousarvion toimintakuluista 48 % on henkilöstökuluja, 34 % palveluiden ostoja sekä 10 % aineiden ja tarvikkeiden ostoja. Hyvinvointialueen taseeseen tehdään 91,7 miljoonan euron investoinnit vuonna 2023. Suurimpia omaan taseeseen tehtäviä investointeja ovat Psykiatriatalon rakentaminen ja Puijon sairaalan peruskorjaus (Uusi Sydän). Valtiovarainministeriön myöntämä lainanottovaltuus on 245,8 miljoonaa euroa, jolla on katettava myös investointeja vastaavat sopimukset.

Keskeisimmät muutokset talousarvioon

Aluehallitus kirjasi yksimielisesti talousarvioon:

  • Hyvinvointialueen vastuulliset viranhaltijat ja toimenhaltijat esittelevät ja tuovat päätöksentekoon tuottavuusohjelmaan liittyvät toimenpiteet ennen niiden toimeenpanoa.
  • Koska nämä ovat hyvinvointialueen ensimmäiset taloussuunnitelma ja -arvio, niihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain, ja ensimmäinen iso arvio tehdään huhtikuussa ensimmäisen vuosineljän
  • neksen ollessa tiedossa.

Aluehallitus päätti äänin 7–6 esittää aluevaltuustolle, että työnjaon uudistamisia tai muitakaan henkilöstöön liittyviä toimintatapojen tai rakenteiden uudistamisia ei vuonna 2023 toteuteta irtisanomalla, lomauttamalla tai osa-aikaistamalla taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Muut muutokset voi katsoa pöytäkirjasta sen tarkistamisen jälkeen verkkosivuiltamme. Seuraavaksi talousarviota käsittelee aluevaltuusto kokouksessaan 22.12.2022.

Omaishoidon tuen, perhehoidon sekä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan toimintaohjeet palkkioineen hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi omaishoidon tuen toimintaohjeen ja myöntämisperusteet sekä vahvisti omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja sijaishoitopalkkiot päivitettynä indeksikorotuksilla. Hoitopalkkiot porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilönhoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, tuesta ja lakisääteisestä vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Aluehallitus hyväksyi perhehoidon toimintaohjeet lapsille, ikääntyneille ja vammaisille sekä vahvisti perhehoidon hoitopalkkiot, kulukorvaukset, käynnistämiskorvaukset ja asiantuntijapalkkiot liitteiden mukaisesti. Lisäksi aluehallitus päätti, että perhehoidon palkkioita ja korvauksia tarkistetaan seuraavan kerran vuodelle 2024, mikäli nyt vahvistetut palkkiot ovat vuoden 2023 vähimmäismäärää enemmän. Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Aluehallitus hyväksyi lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan toimintaohjeen. Lapselle ja nuorelle voidaan myöntää tukihenkilö arvioidun tarpeen perusteella. Tukihenkilötoiminnan tavoitteet ja kesto sovitaan asiakaskohtaisessa suunnitelmassa. Tukihenkilöä valittaessa kiinnitetään huomiota tukihenkilöksi hakeutuvan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja yhteistyökykyyn. Tukihenkilölle maksetaan palkkioita asiakassuunnitelmassa sovitun mukaisesti toteutuneista tapaamisista vähintään 96 euroa kuukaudessa.

Henkilöstön työmatkakuljetukset Kuopiosta Varkauteen

Aluehallitus antoi vastauksen Varkauden kaupungin kirjelmään henkilöstön työmatkakuljetuksista. Aluehallitus päätti, ettei se järjestä omana toimintana työmatkakuljetusta Varkauteen asiaselosteessa kuvatuilla perusteilla. Pohjois-Savon hyvinvointialueen on kohdeltava tulevia työntekijöitään tasapuolisesti, eikä työmatkakuljetus Varkauteen kohtelisi tasapuolisesti kaikkia samassa tilanteessa olevia alueen työntekijöitä. Hyvinvointialue haluaa kuitenkin etsiä yhdessä työntekijöiden kanssa ratkaisuja, jotka helpottavat työmatkaliikkumista maakunnan alueella.

Strategia- ja kehittämisjohtajan viransijaiseksi LT Jussi Lampi

Aluehallitus valitsi strategia- ja kehittämisjohtajan viransijaisuuteen ajalle 16.1.–16.7.2023 lääketieteen tohtori Jussi Lammen. Koeaikaa ei käytetä, eikä terveydentilaa koskevaa selvitystä vaadita, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavanlaisia tehtäviä aiemmin. Toimialajohtajan kokonaispalkka on 10 764 euroa. 

Muita päätöksiä

Aluehallitus hyväksyi Servica Oy:n ruokapalvelun, laitoshuollon, logistiikan, välinehuollon ja apuvälinehuollon palvelusopimukset. Palvelusopimusten (ruokapalvelu, laitoshuolto/puhtauspalvelu, logistiikka, välinehuolto ja apuvälinehuolto) sopimuskausi alkaa 1.1.2023, ja on kestoltaan kolme vuotta. Lisäksi aluehallitus hyväksyi Sansian puitesopimuksen (yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukitoiminnot) ja liiketoiminnan siirtosopimuksen Monetra Pohjois-Savo Oy:lle (talous- ja palkkahallinnon palvelut).

Muut asiakohdat päätettiin esityksen mukaan.

Kokousaineisto

Lisätietoja: 
Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540
Hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen, marko.korhonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4111