Psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke, Aikuisten ikäryhmän toiminnan esittely

Aikuisten ikäryhmän toiminnan esittely


Aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiotyö aloitettiin keväällä 2022, mutta käytännössä moni asia lähti etenemään vasta terapiakoordinaattoreiden aloittaessa työnsä elokuussa 2022. Psykososiaalisten menetelmien koordinointihankkeen tavoitteena on jalkauttaa hyvinvointialueille näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä sekä digitaalista apuvälinettä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Apuvälineen (terapianavigaattori) ja menetelmien avulla hyvinvointialueet saavat lisää keinoja vastata kasvaneeseen palvelun tarpeeseen. 

Koordinoimme eri menetelmien koulutusta ja tuemme menetelmien juurtumista pysyväksi osaksi perustason mielenterveyspalveluita. Toimimme aktiivisesti alueellisissa verkostoissa jokaisella hyvinvointialueella ja kansallisissa verkostoissa.  

Terapianavigaattori on terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu digitaalinen työväline, joka nopeuttaa mielenterveyssyistä apua hakevan hoidon tarpeen arviotilanteita keräämällä oiretietoja etukäteen. Psykososiaalisista menetelmistä hankkeessa jalkautetaan ohjattu omahoito ja kognitiivinen lyhytterapia -menetelmiä, jotka ovat tarkoitettu yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon.

Henkilöstöä koulutetaan terapianavigaattorin ja menetelmien käyttöön. Tavoitteena on, että jatkossa perusterveydenhuollosta voidaan vastata nopeasti avun tarpeeseen sekä aloittaa hoito ripeästi. Menetelmien juurtumista tuetaan yksikkö- ja hyvinvointialuetasolla eri keinoin ja pyritään varmistamaan menetelmien jääminen yksiköissä pysyvään käyttöön. Menetelmien vaikuttavuutta seurataan sekä ammattilaisilta että asiakkailta kerätyn tiedon avulla. 

Menetelmien kouluttaminen tapahtuu hyvinvointialueilla suunnitellusti ja alueen terapiakoordinaattori koordinoi koulutuksia.